Federale steunmaatregelen in tijden van corona: een overzicht

dinsdag 26/05/2020

Laatste update: dinsdag 26 mei 2020 - 12:30

De federale regering heeft verschillende maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Die maatregelen zijn er op gericht om

 • organisaties die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden
 • te voorzien in regelingen voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale & fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus

De ministerraad besliste op 20 maart 2020 nieuwe maatregelen te nemen, waaronder de veralgemening en vereenvoudiging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus.

De pagina van de RVA werd naar aanleiding van deze nieuwe beslissingen van de regering (nogmaals) aangepast. Er is ook een nieuwe FAQ Tijdelijke werkloosheid.

Ook ons stappenplan tijdelijke werkloosheid is in dat verband het lezen waard.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden

De interprofessionele sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen, hebben een intersectorale CAO (nr. 147) afgesloten om de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden te vergemakkelijken.

Meer informatie lees je ons nieuwsbericht.

 

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Om de financiële verplichtingen van werkgevers te verlichten, werd beslist uitstel van betaling te geven tot 15 december 2020 voor bedragen verschuldigd aan de RSZ. En voorzien in ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten voor bepaalde werkgevers.

 

1. Welke werkgevers komen in aanmerking voor het uitstel van betaling?

Het koninklijk besluit onderscheidt vijf groepen van werkgevers:

Groep 1: omvat de werkgevers uit de horecasector en uit de culturele, festieve, recreatieve en sportieve sector, die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.

Groep 2: omvat de handelszaken en winkels die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.

Groep 3: omvat werkgevers, niet essentiële bedrijven, die moesten sluiten omdat zij in de onmogelijkheid waren de regels inzake social distancing en de sanitaire maatregelen te garanderen.

Groep 4: omvat de werkgevers die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omwille van andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zoals bijvoorbeeld de sluiting van hun leveranciers of klanten of omdat een groot deel van het personeel op ziekteverlof is.

Groep 5: omvat de werkgevers die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting maar die niettemin hun economische activiteit voor het tweede kwartaal 2020 sterk verminderd zien.

 • Werkgevers die behoren tot groep 1 of 2 genieten van een automatisch uitstel:

De werkgevers van het PC 329 werden onder groep 1 geklasseerd. U krijgt over de uitgestelde betaling bericht van het sociaal secretariaat. Krijgt u geen bericht van het sociaal secretariaat, neemt u met hen contact op. Op de website van RSZ kan u nagaan of u automatisch recht hebt op uitstel.

 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten, die vallen onder groep 3, 4 of 5.

 

 2. Uitstel van betaling

Voor welke bedragen?

U krijgt uitstel van betaling voor alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal
 • het saldo van het 1e kwartaal
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal
 • het saldo van het 2e kwartaal
 • Het gaat over alle door de RSZ geïnde bijdragen:

- werkgeversbijdragen
- werknemersbijdragen
 

3. U blijft verplicht de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen.

4. ‘Bijzondere’ minnelijke afbetalingstermijnen

In tegenstelling tot de ‘klassieke’ afbetalingsplannen, rekent RSZ bij goedkeuring van  deze ‘bijzondere’ afbetalingsplannen geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aan.

De bijzondere minnelijke afbetalingstermijnen kunnen, voor iedere gerechtelijke vervolging, gevraagd worden voor de bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 en voor de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019 door:

 • de werkgevers die behoren tot de groep, die niet in aanmerking komt voor het uitstel van bijdragen en die ernstige economische moeilijkheden ondervinden ingevolge de coronacrisis maar wiens omzetverlies of daling van de loonmassa kleiner is dan 65 %.
 • Vanaf 16 december 2020 voor de werkgevers die een uitstel van betaling hadden en die omwille van de coronacrisis niet in staat zijn om de betreffende bijdragen geheel of gedeeltelijk te betalen ten laatste op 15 december 2020.

Bronnen:

1.Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12 mei 2020.

2.RSZ-instructies voor de werkgevers

 

Steunmaatregelen FOD Financiën

Organisaties die hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus kunnen, om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen, steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën.

Zo kan je bijvoorbeeld een afbetalingsplan krijgen voor de volgende schulden:

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting, vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting

Deze steunmaatregelen zijn van toepassing op organisaties:

 • ongeacht de activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden door de verspreiding van het coronavirus en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

Aanvragen moeten ingediend worden tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Meer informatie en een model van aanvraagformulier voor de steunmaatregelen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

 

Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle federale overheidsopdrachten zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen, voor zover wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19.

 

Steunmaatregelen Bankenfederatie

De federale regering heeft in 2008 de bankensector gered en verwacht nu iets terug. Bankenfederatie Febelfin bereidt een aantal maatregelen voor die vandaag nog officieel gecommuniceerd zullen worden:

 • De banken hebben gedefinieerd welke bedrijven ‘levensvatbaar’ zijn en dus bijzondere maatregelen verdienen. Het gaat om bedrijven die op 31 januari 2020 bij geen enkele bank of overheid een betalingsachterstand hadden. Volgens Febelfin gaat dit over 90% van alle ondernemingen.
 • Voor deze ondernemingen gaan de banken een reeks maatregelen nemen om de impact te milderen, zoals uitstel van betaling of een tijdelijke opschorting van de aflossingen.
 • Voor de andere ondernemingen wordt er gekeken naar de uitbreiding van de waarborgregeling van de overheid.
 • De vakbonden hebben gevraagd om ook ruimte te creëren voor particulieren met afbetalingsmoeilijkheden ten gevolge van een daling van hun inkomen. De banken onderzoeken dit en gaan vermoedelijk een vergelijkbare werkwijze afspreken zoals ten tijde van de sluiting van Ford Genk, waarbij er ook uitstel van betaling werd gegeven aan de getroffen werknemers.

Febelfin heeft een digitaal loket geopend voor vragen: corona@febelfin.be

Een overzicht van de federale maatregelen vind je ook op de website van FOD Economie: Coronavirus: eerste luik van het federaal plan voor sociale en economische bescherming.