UPDATE: Brusselse (steun)maatregelen in tijden van corona: een overzicht

dinsdag 24/03/2020

Laatste update: maandag 18 mei - 16u30

De Brusselse regering heeft op 19 maart beslist om een budget van 150 miljoen euro vrij te maken om de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van het Coronavirus te ondersteunen. Deze maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die op Europees en federaal niveau zijn genomen.

Je kan de volledige uiteenzetting van de maatregelen hier raadplegen. De informatie en communicatie wordt gecentraliseerd en verspreid via 1819. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.brussels of, rechtstreeks per telefoon door te bellen naar 1819. Er werd ook een tweetalige website opgericht, met daarop alle aanbevelingen en besluiten die de Brusselse regering neemt rond het coronavirus.t

We lijsten hieronder de belangrijkste maatregelen voor onze Brusselse leden op:

1. Een eenmalige premie van 4.000 euro per bedrijf dat naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moet sluiten en dat behoort tot een van de volgende sectoren:

 • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56);
 • Logies (NACE-code 55);
 • Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en
 • aanverwante activiteiten (NACE-code 79);
 • Recreatie- en sportactiviteiten (NACE-code 92 & 93
 • De praktische details voor het verkrijgen van deze premie zullen zo snel mogelijk op de pagina van 1819 worden gecommuniceerd. 

2. Het Brussels Gewest schort de betaling van de city taks op voor het eerste semester van 2020 op.

3. Sterke ondersteuning van de cashflows van getroffen bedrijven door (via het Brussels Waarborgfonds) overheidsgaranties op bankleningen toe te kennen, voor een totaal bedrag van 20 miljoen euro

4. Een gedelegeerde opdracht voor finance&invest.brussels, met meer bepaald:

 • de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet toe te kennen aan de kernleveranciers van de horecasector, zodat zij de horecazaken een betalingstermijn kunnen bieden;
 • horecazaken met meer dan 50 personeelsleden krijgen de mogelijkheid om een lening tegen een verlaagde intrestvoet te bekomen.

5. Een opschorting van betalingsverplichting op de kapitaalaflossing van leningen toegekend door finance&invest.brussels aan bedrijven van de getroffen sectoren;

6. Versnelde of zelfs vervroegde verwerking, vastlegging en uitbetaling van economische-expansiesteun voor de horeca, de toeristische sector, de evenementensector en de culturele sector.

7. Versterkte begeleiding van bedrijven in moeilijkheden door hub.brussels, in samenwerking met het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM), waarvan de financiering is verhoogd met 200.000 euro.

8. Voor de sociale economie: de Regering heeft ook ondersteunende maatregelen genomen voor de sector van de sociale inschakelingseconomie. De bedrijven van de sociale inschakelingseconomie, die normaal geen aanspraak kunnen maken op economische steunmaatregelen, zullen een beroep kunnen doen op alle maatregelen die genomen zijn om het Brusselse economische weefsel naar aanleiding van de coronacrisis te ondersteunen. 

9. Wat betreft de evenementen die volledig of gedeeltelijk plaatsvinden van 1 maart tot en met 30 april 2020:

 • Voor evenementen die uitgesteld worden naar een later tijdstip in 2020, blijft de toegekende subsidie bestaan zonder dat het subsidiebesluit en het toegekende bedrag gewijzigd worden.
 • Voor afgelaste evenementen geeft de Regering toelating om deze subsidie te gebruiken om de facturen voor de reeds aangegane en niet annuleerbare uitgaven voor het evenement te vereffenen.

10. Wat betreft Sport, Gelijke Kansen en Sociale Cohesie:

 • Als voor een geannuleerd evenement kosten zijn aangegaan die niet teruggedraaid kunnen worden, hoeft de organisatie de subsidie niet terug te betalen.
 • Als het evenement wordt uitgesteld naar een latere datum hoeft je geen nieuwe aanvraagprocedure voor een subsidie op te starten. Ook de analyse van de verantwoordingstukken wordt versoepeld.

11. De Covid-premie

Als ondernemer met zetel in het Brussels Gewest die werd verplicht te sluiten, voldoet u mogelijks aan de voorwaarden voor de Covid-19-premie. Die is er voor ondernemingen in de toegelaten activiteitensector, met minder dan 50 VTE en een zetel in het Gewest.

Ontdek op www.premiecovid.brussels of u recht hebt op een premie van 4000€. Daar vindt u de modaliteiten en de tool die u automatisch naar het aanvraagformulier toeleidt (enkel als u aan de voorwaarden voldoet). De deadline voor de premieaanvraag is juni 2020. 

12. Projectoproepen 2020: aangepaste deadlines

De lopende projectoproepen voor het jaar 2020 worden gehandhaafd! De deadline voor deelname aan bepaalde projectoproepen is verlengd. Samengevat:

 • Innovatieve projecten ontwikkeld door sociale en democratische ondernemingen - 15 april
 • Diversiteit en antidiscriminatie - 15 april
 • Be Circular - Be Brussels - 19 juni

Meer info en hoe in te schrijven vindt u hier.

 

Erkende sociale inschakelingsnodernemingen gevestigd in Brussel:

Erkende sociale inschakelingsondernemingen die moeten sluiten omwille van de anticoronamaatregelen, krijgen een premie van 4.000 euro per vestigingsplaats op Brussels grondgebied. In een zevende bijzonderemachtenbesluit legt de Brusselse regering uit wie precies recht heeft op de premie en hoe de onderneming de premie kan aanvragen.

Sociale inschakelingsondernemingen hebben recht op een premie:

- als zij erkend zijn in uitvoering van de Brusselse regels en geen publiekrechtelijke rechtspersoon zijn;

- als zij een mandaataanvraag hebben ingediend bij Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW);

- als zij geen sanctie hebben gekregen omdat zij de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet correct naleefden; en

- als zij – volgens de toelichting bij het besluit – actief zijn op één van de volgende domeinen: recreatieve, culturele, folkloristische activiteiten, discotheken, cafés en restaurants, reisagentschappen, touroperators, boekingsbureaus en aanverwante activiteiten, hotels, winkels en detailhandel (behalve voedingswinkels, met inbegrip van de nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen) en kappers. Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt kan die lijst aanpassen wanneer de federale regering de sluitingsregels wijzigt.

De premie bedraagt 4.000 euro per actieve vestigingsplaats op Brussels grondgebied en Brussel subsidieert ten hoogste 5 vestigingsplaatsen. De subsidie voor de sociale inschakelingsondernemingen kan niet gecombineerd worden met de coronahinderpremie voor zelfstandigen en voor ‘gewone’ ondernemingen.

De sociale inschakelingsondernemingen moeten de premie zelf aanvragen, met een formulier dat ze (binnenkort) vinden op de website van BEW. Het ingevulde formulier moet ten laatste op 31 mei 2020 binnen zijn.

Het bijzonderemachtenbesluit dat de premie toekent, treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 21 april 2020.

Bron:Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 21 april 2020.

 

BELANGRIJK: aanpassing van de richtlijnen naar aanleiding van COVID-19!

- de erkende sociale onderneming moet de bewijzen van tewerkstelling tegen 15 september 2020 aan BEW bezorgen;

- voor de ononderbroken referentieperiode van twaalf maanden over twee jaar wordt geen rekening gehouden met de periode tussen 1 maart en 31 mei 2020;

- voor de betaling van de volledige subsidie wordt enkel rekening gehouden met de daadwerkelijke tewerkstelling van werknemers gedurende het derde en vierde kwartaal van 2020;

- de werknemers die in dienst zijn bij de erkende sociale onderneming die een mandaataanvraag heeft ingediend  lijven gelijkgesteld met doelgroepwerknemers indien ze tijdelijk werkloos zouden zijn in de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020.

Brusselse dienstenchequeondernemingen hebben recht op €4.000 en een extra vergoeding voor hun huishoudhulpen tijdens coronacrisis

 

Het Bussels Hoofdstedelijk Gewest heeft drie maatregelen getroffen om de erkende dienstenchequebedrijven en hun huishoudhulpen in Brussel tijdens deze coronacrisis te ondersteunen. Het besluit vind je hier

Bronnen:

https://coronavirus.brussels/index.php/nl/

https://1819.brussels/nl/blog/faq-coronavirus-en-ondernemingen-antwoord-op-uw-meest-gestelde-vragen

https://rudivervoort.brussels/news_/pandemie-coronavirus-covid-19-de-brusselse-hoofdstedelijke-regering-neemt-ongeziene-economische-en-sociale-maatregelen/?lang=nl

http://werk-economie-emploi.brussels/nl/home?utm_source=sendinblue&utm_campaign=042020_Newsletter_externe_NLFR&utm_medium=email

 

Voor meer info over de Brusselse Inschakelingsondernemingen verwijzen we graag door naar de pagina van FeBIO: https://febiovzw.org/