Aanmoedigingspremie voor werknemers die door coronacrisis deeltijds gaan werken: verlenging tot 31 december 2020

dinsdag 28/07/2020

De Vlaamse aanmoedigingspremie die bestaat voor organisaties in herstructurering of in moeilijkheden, werd uitgebreid naar aanleiding van de coronacrisis. Ook werknemers van organisaties die te maken krijgen met een substantiële daling van hun activiteiten (bv. dalende productie, dalende omzet of dalende bestellingen), kunnen er een beroep op doen. Deze uitbreiding gold aanvankelijk slechts tot en met 30 juni, maar werd nu verlengd tot het einde van 2020. Er gelden specifieke regels voor de socialprofitsector.

Wat?

Deze Vlaamse aanmoedigingspremie is gebonden aan een arbeidsduurvermindering, die ofwel collectief in een cao wordt afgesproken, ofwel op individueel niveau via een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Omdat deze (vrijwillige) vermindering van het arbeidsduurregime voor de werknemer een inkomensverlies betekent, kan de werknemer bij de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie aanvragen. Het bedrag van de premie ligt tussen de 68 en 172 euro per maand. Zo worden werknemers aangemoedigd om deeltijds te gaan werken.

Deze premie staat dus los van een loopbaanonderbreking en kan niet gecumuleerd worden met uitkeringen als tijdelijk werkloze.

Tot nog toe moest een werknemer aan de slag zijn bij een werkgever die erkend werd als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden. Naar aanleiding van de coronacrisis kan een werknemer dit nu ook wanneer zijn of haar werkgever kan aantonen dat er een substantiële daling van omzet, productie of bestellingen is, van minstens 20% in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start. Dit wordt vergeleken met de dezelfde maand van het jaar voordien. Dit is ten vroegste mogelijk in april 2020.

Wie?

Deze aanmoedigingspremie kan aangevraagd worden door werknemers die:

-       Werken in het Vlaams Gewest of bij een organisatie gevestigd in Brussel, die tot het  PC 329.01 behoort of het PC 329.03, op voorwaarde dat de werknemers zijn ingeschreven op de  Nederlandse taalrol bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

-       een contract onbepaalde duur hebben bij hun organisatie

-       Arbeidsduur verminderen, maar nog minstens 50% aan de slag blijven

-       Niet met een andere job starten in deze periode

-       Geen andere aanmoedigingspremie genieten

-       Geen RVA-uitkering voor een tijdskrediet krijgen

-       Geen zelfstandige activiteit uitoefenen, tenzij in bijberoep én al gedurende meer dan een jaar voor de aanvraag

 

Hoeveel?

Het bedrag van de aanmoedigingspremie verschilt naargelang de tewerkstelling voor en na de arbeidsduurvermindering. Hier vind je een overzicht.

Aanmoedigingspremie vs. Tijdelijke werkloosheid?

Als werkgever kun je werknemers ook tijdelijk werkloos stellen. Daarover lees je alles in ons stappenplan tijdelijke werkloosheid. Deze aanmoedigingspremie kan niet gecombineerd worden met uitkeringen als tijdelijk werkloze.

Deze tijdelijke werkloosheid hoeft niet voor de volledige arbeidsduur van een werknemer te zijn. Je kunt arbeidsdagen afwisselen met dagen van tijdelijke werkloosheid. De facto komt dat dan ook neer op een arbeidsduurvermindering.

De toekenning van een of meerdere daguitkeringen tijdelijke werkloosheid zal voor de werknemer steeds voordeliger zijn dan een aanmoedigingspremie, in het kader van een arbeidsduurvermindering. Omdat in het laatste geval tijdelijk een lager brutoloon  zal worden betaald en de aanmoedigingspremie niet van die grootteorde is om het verschil in nettoloon volledig aan te vullen.

Bij een aanmoedigingspremie kan je wel kiezen voor het specifieke stelsel van arbeidsduurvermindering met 10% (een halve dag per week). Deze laatste mogelijkheid bestaat niet bij tijdelijke werkloosheid, aangezien dit per arbeidsdag wordt aangevraagd en dus niet in halve dagen mogelijk is. U vindt enkele scenario’s onderaan deze tekst.

Hoe?

Werkgevers die wensen dat hun werknemers hiervan gebruik maken, moeten een plan opstellen waarin ze de daling van activiteiten aantonen. Wat dat plan dient te bevatten, lees je hier.

Voor organisaties die niet btw-plichtig zijn, worden gevraagd om aan de hand van alternatieve elementen een daling aan te tonen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te tonen dat evenementen minder inschrijvingen hebben, of moesten geschrapt worden.


De ondernemingsraad moet dit plan goedkeuren. Als er geen ondernemingsraad is in de organisatie, is het de vakbondsafvaardiging die goed- of afkeurt. Bij gebreke daaraan het comité voor preventie en bescherming op het werk. Geen enkel sociaal overlegorgaan? Dan wordt het plan toegevoegd aan het arbeidsreglement.


Aanvraag aanmoedigingspremie

De schriftelijke of (bij voorkeur) online aanvraag gebeurt door de werknemer zelf bij de Vlaamse overheid. Dat kan via het online formulier of via mail naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be. Een exemplaar van het plan moet worden toegevoegd.

Elke werkgever wordt verzocht om voor de start van de arbeidsduurvermindering contact op te nemen met de dienst voor meer informatie. Je kunt vooraf een ontwerpplan insturen waarover de dienst feedback geeft. Op die manier word je als werkgever begeleid bij het indienen van een definitief dossier.

 

Bronnen: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector. Staatsblad 24 maart 2020.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, Staatsblad 28 juli 2020.

 

Scenario 1:

a.brutomaandloon 1900 euro          

 

Brutoloon

1900,00

RSZ

-103,40

Voorheffing

-166,23

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

0,00

Netto

1630,37/26 = 62,70 per dag

 

Werkloosheidsuitkering tijdelijke werkloosheid: 1.165,93 netto/26= 44,84 per dag

 

 

b.Brutoloon 80% van 1900 euro= 1520 euro

 

Nettoloon: 1404,29 euro + 91.36 euro aanmoedigingspremie = 1495,65 euro

 

 

Scenario 2:

 a.     3200 euro brutomaandloon:

Brutoloon

3200,00

RSZ

-418,24

Voorheffing

-675,83

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

-29,71

Netto

2076,22

 

Werkloosheidsuitkeringen: 74,17 x 26 = 1.928,42 + 146,38 (5,63 x 26) = 2.074,80 bruto – 26,75% = 1.519,79 netto

 

 b.     Brutoloon 80% van 3200 euro = 2560 euro

 

Brutoloon

2560,00

RSZ

-334,59

Voorheffing

-408,59

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

-22,67

Netto

1794,15 + 91,36 euro aanmoedigingspremie

 

Werkloosheidsuitkeringen: 2560:26 X 70% =  69,46 + 5,63 = 75.09 – 20.08 = 55.08 euro/dag x 26 = 1430, 26 euro netto op maandbasis.