Ziek tijdens de vakantie. Behouden werknemers binnenkort het recht op hun verlofdagen?

woensdag 14/03/2018

Een Europese richtlijn bepaalt dat werknemers de mogelijkheid moeten krijgen om hun wettelijk verlof volledig op te nemen. Werknemers die door ziekte of zwangerschap hun verlof niet volledig kunnen opnemen zullen dit in de toekomst wel kunnen. De Minister van Werk consulteert momenteel de sociale partners om de Belgische wetgeving aan te passen.

Europese rechtspraak stelt dat de Belgische regelgeving niet conform is met de Europese Richtlijn 2003/88/EG die arbeidstijd regelt. Deze richtlijn regelt het minimum aantal wettelijk verlofdagen waarop een werknemer beroep kan doen. Werknemers die door ziekte of andere gebeurtenissen buiten hun wil hun wettelijke vakantie niet kunnen opnemen, moeten deze daarom ook op een later tijdstip kunnen opnemen.

Momenteel voorziet de Belgische wetgeving het principe dat de eerste schorsing primeert als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. Werknemers ‘verliezen’ op dat moment dus een deel van hun verlof. Ook de werknemer die op het einde van het jaar door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of zwangerschap zijn dagen niet kan opnemen, verliest deze op het einde van het jaar.

Een voorstel van kb zou de mogelijkheid geven niet-opgenomen vakantiedagen ten laatste op te nemen in het jaar dat volgt op het jaar van de werkhervatting. Dat kan gaan om dagen waarin een werknemer ziek was tijdens zijn vakantie, maar voor die wettelijke vakantiedagen die de werknemer door arbeidsongeschiktheid , moederschapsrust, adoptie- of vaderschapsverlof niet kan opnemen.

Momenteel is er nog geen duidelijkheid wie de kost voor deze wijziging op zich zal nemen. Vanuit werkgeverszijde wordt gevraagd het Riziv te laten tussenkomen voor de ziektedagen tijdens verlofperiodes. Ook over de controle zijn er nog geen duidelijke afspraken.

We volgen de besprekingen verder op binnen unisoc en in het kader van de Nationale arbeidsraad.