Werknemers hebben vanaf nu recht op een aaneensluitende periode van twee weken verlof

donderdag 19/12/2019

Een sectorale cao creëert voortaan het recht voor werknemers in PC 329.01 om een aaneensluitende periode van twee weken jaarlijkse vakantie op te nemen. Op basis van de vakantiewetgeving kan dit slechts tussen 1 mei en 31 oktober. Dit recht wordt in onze sector uitgebreid: een aanvraag van twee aaneensluitende weken – inclusief drie weekends - kan voor alle maanden van het jaar.

Moet je als werkgever deze aanvraag dan ook meteen goedkeuren? Nee. De gewone regels rond vakantieplanning blijven van toepassing. Vakantie kan dus collectief worden ingepland in de organisatie, in overleg met de sociale overlegorganen of met de werknemers. Gebeurt dat niet, dan kan je in onderling overleg met de individuele werknemer tot een akkoord komen over de opname van vakantie.

Dit betekent wel dat een werknemer recht heeft op minstens één aaneensluitende periode van twee weken verlof in het kalenderjaar. Je zal dit slechts kunnen weigeren door te verwijzen naar organisatorische noodwendigheden: de onontbeerlijke personeelsomkadering voor het functioneren van de dienst, waarbij alle beschikbare ondersteunings- en vervangingsmogelijkheden binnen het huidig organisatorisch kader zijn ingezet. Deze beperkende elementen worden besproken met de interne sociaaloverlegorganen.

Wat moet je ondernemen? Kijk na wat je arbeidsreglement hierover bepaalt. Tegenstrijdige bepalingen haal je er uit.

Bepaalt je arbeidsreglement niets? dan hoef je niets te ondernemen.

Zijn er gunstigere regelingen voor de werknemers in de organisatie, zoals recht op 3 weken aaneensluitend verlof, dan blijft deze gunstigere regeling verder gelden.

Bron: cao van 16 december 2019 inzake de regeling jaarlijkse vakantie