Onvolledige ziektedagen gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie vanaf vakantiejaar 2019

donderdag 28/06/2018

Een werknemer die na een ziekteperiode het werk gedeeltelijk hervat en daarbij slechts een gedeelte van een dag komt werken, riskeerde tot voor kort dat het andere deel niet gelijkgesteld was voor toekenning van jaarlijkse vakantie. Voor arbeiders gold die gelijkstelling al, veel werkgevers stelden het ook gelijk bij bedienden. Een kb past dit nu ook wettelijk aan.

Het eerste jaar volledige arbeidsongeschiktheid wegens gewone ziekte is gelijkgesteld met arbeid voor de toekenning van jaarlijkse vakantie.  Zodra de werknemer het werk gedeeltelijk herneemt, stopt de gelijkstelling voor de dagen waarop hij werkt.

Tot voor kort bleef de gelijkstelling enkel voor volledige dagen arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar gelden. Maar voor halve dagen of gedeelten van dagen arbeidsongeschiktheid bij progressieve werkhervatting voorzag het kb van 30 maart 1967 momenteel geen gelijkstelling. Voor arbeiders besliste de RJV in het verleden al om die dagdelen arbeidsongeschiktheid in het eerste jaar toch gelijk te stellen voor de berekening van de vakantieduur. Maar bedienden die het werk hervatten in de vorm van gedeeltelijke arbeidsdagen werden dus wel benadeeld tegenover bedienden die meteen hervatten met volledige arbeidsdagen: ze hadden het volgende jaar recht op minder vakantiedagen en een lager vakantiegeld. Hoewel veel werkgevers ook al gelijkstelden voor bedienden, was dat niet wettelijk voorzien.

Een kb laat die de benadeling verdwijnen vanaf 1 januari 2018. In geval van gedeeltelijke werkhervatting na gewone ziekte of ongeval, na arbeidsongeval of beroepsziekte, hou je voortaan rekening met de niet-gepresteerde daggedeelten voor de berekening van de vakantieduur en het vakantiegeld.

Meer info over progressieve werkhervatting vind je in onze syllabus arbeidsongeschiktheid.

Bron: kb van 7 juni 2018 houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval, arbeidsongeval of beroepsziekte, BS 21 juni 2018