Flexibilisering opname thematische verloven en 1/10 ouderschapsverlof mogelijk vanaf 1 juni 2019

donderdag 23/05/2019

Vanaf 1 juni 2019 kunnen werknemers gebruik van kunnen maken van een flexibelere opname thematische verloven en het 1/10 ouderschapsverlof. Wel enkel met het akkoord van de werkgever

Naast de reeds bestaande opnames thematische verloven kunnen werknemers vanaf 1 juni bij u een aanvraag indienen voor:

  • een 1/10de ouderschapsverlof mits akkoord van de werkgever;
  • de opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken;
  • de opsplitsing van het halftijds ouderschapsverlof in maanden;
  • de opname van voltijds verlof voor medische bijstand gedurende hetzij een week, hetzij twee weken.

Deze opnames kunnen enkel met uw goedkeuring. Stemt u niet in, moet de werknemer gebruik maken van de klassieke opnamevormen. Bij weigering moet u dit schriftelijk meedelen aan de aanvrager:

  • binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving bij ouderschapsverlof;
  • binnen de twee werkdagen na de schriftelijke kennisgeving bij verlof voor medische bijstand.

Het 1/10° ouderschapsverlof

Werknemers kunnen nu ouderschapsverlof met uw akkoord dus ook opnemen onder de vorm van een vermindering met 1/10. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld gedurende 40 maanden ouderschapsverlof opnemen via een halve dag per week of een volledige dag om de twee weken. Bij een wijziging van opnamevorm zal één maand volledige schorsing van de arbeidsprestaties gelijk zijn aan tien maanden vermindering met één tiende. In tegenstelling tot het holtijdse ouderschapsverlof of de vermindering 1/2 of 1/5 kunt u het 1/10 ouderschapsverlof niet uitstellen.

Bron: 

 

Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven, Belgisch Staatsblad 22/05/2019