Nieuwe gelijkstellingen bij moederschapsrust: in werking vanaf 1 maart 2020

dinsdag 23/06/2020

De Commissie Sociale Zaken van het federaal parlement keurde op 1 juni 2020 een wetsvoorstel goed om periodes van tijdelijke werkloosheid en arbeidsongeschiktheid die tijdens het prenataal verlof vallen, te kunnen overdragen naar het postnataal verlof. Deze wet werd op 18 juni in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd voorzien dat zwangere werkneemsters periodes van tijdelijke werkloosheid te wijten aan Corona – in de periode van 1 maart tot 30 juni 2020 - tijdens hun prenatale rust zouden kunnen overdragen tot na de postnatale rustperiode. Hun postnataal verlof zou dan niet korter zijn dan dat van zwangere vrouwen die wel konden blijven (tele)werken gedurende de prenatale rustperiode.

Een aantal amendementen hebben ervoor gezorgd dat het wetsvoorstel werd uitgebreid. De nieuwe wet zorgt voor een uitbreiding van de lijst met periodes van inactiviteit die gelijkgesteld worden met arbeid. Naast ‘tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht’ voor arbeiders en bedienden worden ook volgende afwezigheden tijdens de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum gelijkgesteld met arbeid:

  • tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden (voor arbeiders bestond dit al)
  • dagen arbeidsongeschiktheid
  • periode van volledige werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming (het profylactisch verlof)

Zwangere werkneemsters die zich in één van deze situaties bevinden, kunnen hun 5 (of 7) weken prenatale rust voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof.

Deze nieuwe bepalingen gaan retroactief in op 1 maart 2020.

Deze wijzingen zullen uiteraard belangrijke financiële gevolgen hebben voor de werkgevers. Via Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit, pleiten we voor oplossingen om tegemoet te komen aan die extra werkgeverskost. De contacten met de verschillende politieke fracties in het Parlement hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Ook de Nationale Arbeidsraad gaat de bekommernissen van de verschillende werkgeversorganisaties nog verder opnemen.