FAQ: Een werknemer is ziek op een geplande afwezigheidsdag. Welke afwezigheid heeft voorrang?

maandag 26/02/2018

Een werknemer is ziek op een geplande afwezigheidsdag. Welk type dag is die dag: ziekte, vakantie, extra verlof of andere? Het antwoord hangt af van het soort geplande afwezigheidsdag. Je leest hier het antwoord.

1. Een werknemer is ziek op vakantiedag die ingepland was als jaarlijkse vakantie: welke type dag wordt die dag?

De vakantiewetgeving bepaalt uitdrukkelijk dat de ‘eerste schorsing primeert’. Plant de werknemer een week vakantie maar wordt hij een dag voordien arbeidsongeschikt, dan primeert de arbeidsongeschiktheid en kan hij die week vakantie later nog opnemen. Als de werknemer tijdens die week vakantie arbeidsongeschikt wordt, blijven de afwezigheidsdagen vakantiedagen.

Voorbeeld 1: Je plant met een werknemer zijn individuele vakantie van 10 tot 14 december. Op 10 december belt de werknemer met de melding dat hij ziek is. Wat nu? De vakantie is al begonnen en primeert dus. De dagen blijven vakantie.

Voorbeeld 2: Jouw organisatie sluit tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De dagen van 26 tot 31 december zijn dus collectief verlof. Een werknemer wordt arbeidsongeschikt op maandag 24 december. De ziekteperiode duurt tot zaterdag 29 december. De arbeidsongeschiktheid vangt dus aan voor de vakantie en primeert op de vakantie. Alleen 31 december is nog een vakantiedag. 
Gezien het einde van het vakantiejaar betaal je de andere, door de ziekte niet genomen vakantiedagen uit met het loon van december.

2. Een werknemer is ziek op een afwezigheidsdag die ingepland was als extralegaal verlof: welke type dag wordt die dag?

De voorwaarden en modaliteiten van extralegale verlofdagen, zoals bv. anciënniteitsverlof, bepaal je als organisatie zelf. Ofwel verwijst het arbeidsreglement naar de vakantiewetgeving, en dan gelden die regels, zie vraag 1. Ofwel bepaalt het arbeidsreglement eigen regels, bv. geplande extralegale verlofdag blijft verlofdag en kan de werknemer niet later opnemen.

3. Een werknemer is ziek op een afwezigheidsdag die ingepland was als sectorale verlofdag 35-44 jarigen: welke type dag wordt die dag?

Voor deze verlofdagen geldt dezelfde regeling als bij wettelijke vakantiedagen, de eerste schorsing primeert dus. Zie vraag 1. 

4. Een werknemer is ziek op een afwezigheidsdag die ingepland was als av-dag 45+ of adv-dag: welke type dag wordt die dag?

Een geplande adv-dag of av-dag behoudt zijn karakter, ook al is de werknemer die dag arbeidsongeschikt. De werknemer ‘verliest’ die dag dus. De dag wordt niet vervangen door een dag arbeidsongeschiktheid, waardoor de werknemer de av- of adv-dag later niet meer kan opnemen. Het principe ‘eerste schorsing’ geldt hier dus niet.

Aandachtspunt: als de geplande adv-dag of av-dag buiten de periode van gewaarborgd loon valt, deel je het ziekenfonds van de werknemer mee dat je voor die dag loon betaalt. De werknemer krijgt voor die dag dan geen uitkering. Je geeft die betaalde dag ook door op de loonaangifte voor het sociaal secretariaat.

Om die extra administratie te vermijden kun je toestaan dat de werknemer de geplande adv- of av-dag later opneemt, na afloop van de periode van arbeidsongeschikhteid. Als de werknemer door de periode van arbeidsongeschiktheid de adv-dagen niet meer kan opnemen, betaal je het loon voor die dagen in december uit. Niet opgenomen av-dagen moet u nooit uitbetalen.

Ter info: adv-dagen zijn arbeidsduurverminderingsdagen: daarop hebben werknemers recht in organisaties waar de werknemer effectief meer uur per week werkt dan gemiddeld. Bv. in een organisatie waar een werknemer effectief 40 uur per week werkt, krijgt de werknemer 12 adv-dagen waardoor de werknemer gemiddeld 38 uur per week werkt. 
Av-dagen zijn de sectoraal vastgelegde arbeidsvrijstellingsdagen vanaf 45 jaar. 

Bijkomende vragen? Als lid van Sociare kun je elke werkdag terecht op 02/5031811 of info@sociare.be.