Uitbreiding adoptieverlof en pleegouderverlof

maandag 16/07/2018

Sinds 1 januari 2019 is er een uitbreiding van het aantal weken verlof waarop werknemers recht hebben wanneer ze een kind adopteren. Het recht wordt toegekend ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Het pleegouderverlof bij langdurige pleegzorg is uitgebouwd naar analogie van het adoptieverlof. 

Er komt een uitbreiding van het adoptieverlof tot zes weken verlof voor iedere werknemer die een minderjarig kind adopteert, ongeacht de leeftijd van het kind. Vanaf 2019 zal daar om de twee jaar telkens een week bijkomen voor beide adoptieouders. Het gedeelte boven 12 weken in totaal voor beide adoptieouders, kan onderling verdeeld worden. Vanaf 2027 omvat het recht dus zes weken per adoptieouder en vijf aanvullende, te verdelen weken bedragen. Het moet wel gaan om minderjarige kinderen.

Vanaf dit jaar hebben werknemers bij langdurige pleegzorg recht op een pleegouderverlof. Dit is het geval als meteen blijkt dat het kind voor minstens 6 maanden in het gezin zal verblijven. De pleegouder heeft gedurende de eerste drie dagen van zijn pleegouderverlof recht op het behoud van zijn normaal loon ten laste van zijn werkgever. Voor de resterende duur valt hij terug op een uitkering ten laste van de ziekteverzekering. Dezelfde regeling dus als bij het adoptieverlof. Pleegouders krijgen in geval van langdurige pleegzorg een aan adoptieverlof equivalent recht, pleegouderverlof genaamd. Bij pleegzorgverlof wordt een verlof ingevoerd van maximum 6 weken. De uitbreiding vanaf 2019 zoals bij adoptieverlof is ook hier van toepassing.

Als uw werknemer bijkomende weken van het pleegouderverlof of adoptieverlof wil opnemen, moet hij u inlichten over de verdeling van die bijkomende weken tussen de beide pleegouders of adoptieouders van het gezin. Ofwel verklaart hij dat hij als enige die weken zal opnemen, ofwel vermeldt hij de exacte verdeling tussen beide pleegouders of adoptieouders. Dit gebeurt via een verklaring op eer ten laatste op het moment waarop zijn verlof ingaat. Met daarin de verdeling van de weken tussen de twee ouders of de volledige toewijzing van de weken aan de ene ouder.

Bron: Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, Staatsblad 26 september 2018. -Koninklijk besluit van 1 maart 2019 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzake het pleegouderverlof, BS 18 maart 2019. Koninklijk besluit van 1 maart 2019 betreffende de verdeling van de bijkomende weken adoptieverlof, bedoeld in artikel 30ter, § 1, tweede lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, tussen de twee adoptieouders, BS 18 maart 2019