Afwezigheid door aanslagen en veiligheidsmaatregelen?

woensdag 23/03/2016

Door de aanslagen en veiligheidsmaatregelen in Brussel krijgen we verschillende vragen. U leest hierbij het antwoord. Contacteer ons gerust met bijkomende vragen via info@sociare.be

  •  Uw werknemer raakte op dinsdag 22 maart te laat of niet op het werk?  

Door het onverwacht stopzetten van het trein-, metro- en het tramverkeer raakte de werknemer dinsdag 22 maart mogelijk later of niet op het werk. Daarvoor heeft hij recht op gewaarborgd dagloon, loon dus voor die dag.

  • Uw werknemer raakte de daarop volgende dagen te laat of niet op het werk?  

Komt uw werknemer de volgende dagen te laat op het werk, dan heeft hij geen recht op gewaarborgd dagloon. De vertragingen en het stilleggen van een deel van het openbaar vervoer in Brussel waren nl. aangekondigd en hij kon maatregelen nemen om op tijd op het werk te zijn. U bekijkt best de situatie in uw organisatie. U kunt van de werknemer slechts verwachten dat die zich op een normale wijze naar het werk begeeft. U kunt de werknemer echter niet verplichten om buitengewone maatregelen te treffen, zoals het nemen van een taxi, om alsnog op het werk te geraken.

Als de werknemer aantoont dat hij wegens "overmacht" onmogelijk op het werk raakt met zijn gewoonlijke vervoermiddelen of alternatieve vervoermiddelen, kan hij mogelijk een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht krijgen van de RVA. Dat geldt mogelijk ook als de werknemer thuis moet blijven om zorg te dragen voor zijn kinderen, door de sluiting van de school of crèche. Meer informatie over tijdelijke werkloosheid leest u verder.

Uiteraard kunt u als werkgever zoeken naar alternatieven: bijvoorbeeld een dag vakantie of toegestane afwezigheid, recup of telewerk. 

  • Uw organisatie sluit

U sloot uw organisatie op advies van de overheid, dan is er zeker sprake van tijdelijke werkloosheid.

  • Tijdelijke werkloosheid

Minister van Werk Kris Peeters heeft de aanslagen en de daaropvolgende veiligheidsmaatrgelen laten erkennen als overmacht voor het gebruik van tijdelijke werkloosheid. Ook werkgevers met zetel buiten Brussel kunnen een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen. Bijvoorbeeld wanneer zij als gevolg van de aanslagen minder bezoekers, deelnemers of reservaties  en daardoor minder werk voor bepaalde werknemers hebben.

De aanvraag moet betrekking hebben op volledige arbeidsdagen, maar de werkgever mag werkemers wel afwisselend op tijdelijke werkloosheid plaatsen. De RVA kan de procedureregels soepel toepassen (bv. wat de kennisgevings- en indieningstermijnen betreft).

De werkgever die tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroept moet dit mededelen aan de directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau, overeenkomstig de uitleg opgenomen in het infoblad E24, de laatste update van de RVA en het persbericht van de Minister van Werk van 22 april 2016 en 22 juni 2016.

Uitleg voor de werknemer is opgenomen in de infobladen T32, T45, T50, T66 en T77  (www.rva.be > documentatie: infobladen).”

  • Steunmaatregelen RSZ en FOD Financiën

Heeft uw organisatie financiële moeilijkheden naar aanleiding van de aanslagen, dan kunt u voor de verschuldigde rsz-bijdragen, bedrijfsvoorheffing en/of btw steunmaatregelen vragen aan respectievelijk de RSZ en de FOD Financiën.  Die kunnen de vorm aannemen van betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of vrijstelling van boeten of niet- of laattijdige betaling

Meer informatie over deze steunmaatregelen en het daarvoor bestemde aanvraagformulier Uw verzoek, met verwijzing naar de aanslagen van 22 maart, richt u zo snel mogelijk aan de cel ‘Minnelijke afbetalingsplannen van de RSZ  via mail (plan@rsz.fgov.be) of via het daarvoor bestemd formulier op vindt u op de portaalsite van de sociale zekerheid en de website van de FOD Financiën