Ga verder naar de inhoud

Zachte landingsbaan ook mogelijk met individuele overeenkomst

28.09.2020

Werkgevers die maatregelen invoeren om de werklast van oudere werknemers te verminderen, kunnen daar sinds 1 januari 2018 een rsz-vrije vergoeding aan koppelen die het loonverlies van de werknemer volledig of gedeeltelijk compenseert. Vanaf 2019 kan dit ook op basis van een individueel schriftelijk akkoord. Een collectieve regeling via cao of arbeidsreglement is dus geen vereiste meer.

Hoe kan je een zachte landingsbaan toekennen?

Je betaalt een aanvullende vergoeding aan een werknemer die:

  • ouder is dan 60 en overschakelt van een voltijdse naar een 4/5-tewerkstelling
  • ouder is dan 58, hetzelfde aantal uur blijft werken en overschakelt naar lichter aangepast werk, met een lager loon

De aanvullende vergoeding is vrij van rsz-bijdragen, als aan volgende voorwaarde voldaan is:

  • een sector-cao, een organisatie-cao, het arbeidsreglement of een individuele schriftelijke overeenkomst regelt de toekenning van de aanvullende vergoeding. Daarin bepaal je de maatregelen tot vermindering van de werklast of tot omschakeling van ploegen- en nachtarbeid naar lichter werk, waaraan de werkgever een aanvullende vergoeding koppelt. Alleen maatregelen waardoor het inkomen van de werknemer vermindert en waarbij de werknemer minstens 4/5 blijft werken, komen in aanmerking.
  • het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies dat de werknemer lijdt en mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan voor de werklastvermindering. Je indexeert de vergoeding samen met de lonen, na overschrijding van de spilindex.
  • je sluit de cao, wijzigt het arbeidsreglement of sluit de individuele overeenkomst in toepassing van cao nr. 104 van de NAR over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming als je organisatie onder het toepassingsgebied van die NAR-cao valt. Dat is voor de periode 2017-2020 het geval als je organisatie op 2 januari 2017 minstens 21 vte’s telde.

Goed om te weten

Ook aan werknemers die hun loopbaan met 1/5 verminderen in het kader van tijdskrediet, landingsbaan of een thematisch verlof kun je een rsz-vrije aanvullende vergoeding toekennen bovenop het eventuele loon en de onderbrekingsuitkering. Die mogelijkheid bestaat al langer. Zolang de werknemer netto niet meer verdient dan voordien.

Let wel: als de werknemer 50+ is en zijn loopbaan volledig onderbreekt of halftijds vermindert in het kader van tijdskrediet of landingsbaan, betaal je 48,53% rsz-bijdragen als werkgever. Tenzij wanneer je al met de aanvullingen start voordat de werknemer 45 jaar is.

Bronnen

  • Koninklijk Besluit van 9 januari 2018 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 25 januari 2018
  • Koninklijk Besluit van 12 december 2018 tot wijziging van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 21 december 2018

Anderen lazen ook dit:

Sociaal akkoord krijgt uitvoering in NAR-cao's

Vorige maand kwamen de sociale partners tot een akkoord over een heel deel maatregelen: van landingsbaan tot minimumlonen. Deze princiepsakkoorden moesten nog in regelgevende teksten gegoten worden. Nu heeft de NAR zijn huiswerk klaar: een reeks cao's werd deze week gepubliceerd.

De cao's nr. 150 tot nr. 159 werden deze week afgesloten. In dit artikel lijsten we de verschillende maatregelen kort op, waarna wordt doorverwezen naar de uitgebreide analyse van onze collega's bij Unisoc.

Verenigingswerk: toepassingsgebied uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten

De kamer heeft op 15 juli 2021 een wijziging met betrekking tot de tijdelijke regeling voor verenigingswerk goedgekeurd. De tijdelijke regeling voor verenigingswerk wordt vanaf 8 mei 2021 uitgebreid naar 2 socioculturele activiteiten: artistiek of kunsttechnisch begeleider & opleidingsverstrekker over maatschappelijke thema's.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!