Ga verder naar de inhoud

Wet uitstel Sociale verkiezingen 2020 gepubliceerd

29.09.2020

De ingevoerde maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus zorgen in veel organisaties voor een verstoring van de normale werking. Door de grote afwezigheid van werknemers op de werkvloer, is het haast onmogelijk de sociale verkiezingen en de daaraan voorafgaande procedure op een degelijke manier verder te zetten. De interprofessionele sociale partners, onder meer in de NAR en de G10, zijn tot de conclusie gekomen dat een schorsing van de verkiezingsprocedure aan de orde is. Een nieuwe wet bevestigt en formaliseert nu ook de afspraken die eerder in de Nationale Arbeidsraad gemaakt werden.

Concreet betekent de opschorting dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De daadwerkelijke verkiezingsdag zal bijgevolg niet plaatsvinden tussen 9 en 24 mei 2020. Op een nog te bepalen datum zal de procedure dan worden hernomen vanaf dag X+36. De Nationale Arbeidsraad stelt alvast voor om uit te gaan van de periode van 16 tot 29 november. Een koninklijk besluit moet deze periode nog bevestigen, maar dat zal pas gebeuren wanneer er meer duidelijkheid is over hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.

De sociale partners gaven eerder in hun advies ook aan dat er concrete antwoorden moeten gevonden worden op een aantal technische en juridische kwesties die voortkomen uit de tijdelijke schorsing van de procedure. De wet van 4 mei 2020 formaliseert die nu dus ook in regelgeving.

 • Alle verkiezingshandelingen moeten gefinaliseerd worden tot en met dag X+35. Het is dan ook belangrijk dat de eerste indiening van kandidaturen door de vakbonden in elke organisatie verder wordt afgehandeld. Deze verloopt in principe digitaal: de voordracht van kandidaturen door de vakbonden gebeurt via de webapplicatie.
 • De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die je als werkgever moet doen op dag X+40 wordt wel uitgesteld.
 • De nieuwe dag Y wordt niet vrij gekozen, maar volgt automatisch uit een logische inpassing van de oorspronkelijk gekozen dag Y. Ook de op dag X vastgelegde uurregeling blijft behouden, al kunnen de overlegorganen binnen de organisatie wel anders overeenkomen als dat wenselijk zou zijn. De ondernemingsraad, het comité, of bij afwezigheid daarvan de werkgever, moeten de nieuwe dag Y en de aangepaste kieskalender vanaf dag X+36 opnieuw bekendmaken.
 • Wat betreft ontslagbescherming moet je hiermee rekening houden:
  • Voor de beschermde werknemers op basis van de kandidatenlijsten voorgedragen bij de sociale verkiezingen 2016, die ontslagen worden vóór 17 maart 2020 en die geen kandidaat meer zijn bij de sociale verkiezingen 2020, bepaal je de variabele beschermingsvergoeding op basis van de origineel geplande dag Y in de oorspronkelijke procedure sociale verkiezingen 2020 en de daarop gebaseerde datum van de eerste vergadering van de or of het comité (ten laatste dag Y+45).
  • Voor de beschermde werknemers op basis van de kandidatenlijsten voorgedragen bij de sociale verkiezingen 2016, die ontslagen worden na 17 maart 2020 en die geen kandidaat meer zijn bij de sociale verkiezingen 2020, bepaal je de variabele beschermingsvergoeding op basis van dag Y in de nieuwe procedure sociale verkiezingen 2020 en de daarop gebaseerde datum van de eerste vergadering van de or of het comité (ten laatste dag Y+45).
  • Voor alle beschermde werknemers die kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen 2020 (op basis van de kandidatenlijsten ingediend op dag X+35) start de variabele vergoeding vanaf de dag van ontslag en ten vroegste vanaf de oorspronkelijke X-30 tot de eerste vergadering van de or of het comité na de sociale verkiezingen 2024.
  • De kandidaten die worden voorgedragen ter vervanging van één van de kandidaten op de kandidatenlijst van X+35, genieten van een ontslagbescherming die pas verder loopt vanaf 36 dagen vóór de dag van de herneming X+36 van de verkiezingsprocedure.
 • De akkoorden en beslissingen die in het kader van de verkiezingsprocedure tot dag X+35 al genomen werden binnen de organisatie zijn definitief verworven. Dit geldt niet voor de akkoorden die zonder onderwerp geworden zijn en uitdrukkelijk het coronavirus aangeven (vooral akkoorden over stemming per brief) en van de gerechtelijke uitspraken over die akkoorden en beslissingen.
 • Ontving je op dag X+35 geen kandidatenlijsten dan kan je, ondanks de tijdelijke schorsing van de procedure na X+35, nu al beslissen om de verkiezingsprocedure volledig stop te zetten. In dat geval heb je als werkgever in het najaar wanneer de verkiezingsprocedure hervat wordt, niets meer te doen. Een eventueel beroep tegen de stopzetting van de verkiezingsprocedure zal pas na hervatting van de procedure ingediend worden.
 • De bestaande ondernemingsraden en comités blijven functioneren totdat de nieuwe overlegorganen geïnstalleerd zijn. De leden van die organen die niet opnieuw kandidaat zijn, blijven beschermd tegen ontslag.
 • De tweede anciënniteitsvoorwaarde voor de uitzendkrachten (namelijk minstens 26 arbeidsdagen gedurende een referentieperiode die ingaat op dag X en afloopt op dag Y-13) wordt geneutraliseerd gedurende de periode van de tijdelijke schorsing van de verkiezingsprocedure.
 • Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de voor de sociale verkiezingen 2020 voorgedragen kandidaten moeten worden beoordeeld op basis van de oorspronkelijk geplande dag Y. Dat geldt ook voor de vervangende kandidaten die ten laatste op de nieuwe dag X+76 voorgedragen worden.

Meer informatie vind je in onze syllabus Sociale Verkiezingen 2020.

Vragen hierover?

Bel of mail ons gerust: 02/503.18.11 of helpdesk@sociare.be

Meer weten over de impact van de coronamaatregelen op de werking van de ondernemingsraad en het comité?

Impact van de Coronamaatregelen op de werking van de ondernemingsraad en het comité

Is er binnen jouw organisatie een ondernemingsraad of een comité geïnstalleerd? Dan moeten die volgens de regelgeving op maandelijkse basis vergaderen. In principe gebeurt dit lijfelijk en in de lokalen van de organisatie, tenzij in het huishoudelijk reglement anders afgesproken.

Anderen lazen ook dit:

Corona: akkoord sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 16 tot en met 29 november 2020 binnen de bijzondere Corona-context. Het is dan ook van belang dat er in de meest veilige omstandigheden kan worden gestemd.

Model (huishoudelijk) reglement ondernemingsraad, cpbw en vakbondsafvaardiging

Maak goede afspraken voor een vlotte samenwerking met de vakbondsafvaardiging, het comité en de ondernemingsraad met deze modelreglementen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!