Ga verder naar de inhoud

Werken tijdens een hittegolf: waar moet je rekening mee houden?

05.08.2020

Samen met jou hopen wij op een warme zomer, de volgende dagen zijn alvast veelbelovend.

Maar kan een zomer ook te warm zijn? Wat zijn de rechten van je werknemers bij warm weer? We zetten alles op een rij in dit artikel.

Het wettelijk kader

In een kb legt de wetgever actiewaarden vast voor blootstelling aan koude en warme temperaturen. Ze zijn afhankelijk van de fysieke werkbelasting, maar gelden zowel in werklokalen als in open lucht.

Koude

Warmte (wbgt-index*)

zeer licht werk

18 °C

29 °C

licht werk

16 °C

29 °C

halfzwaar werk

14 °C

26 °C

zwaar werk

12 °C

22 °C

zeer zwaar werk

10 °C

18 °C

*WBGT staat voor ‘Wet Bulb Globe Temperature’. Naast de temperatuur meet een nattebolthermometer ook de vochtigheid en stralingswarmte.

Je arbeidsarts legt vast hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Enkele voorbeelden (volgens de FOD WASO):

 • secretariaatswerk: zeer licht
 • handenarbeid aan een tafel: licht
 • staande arbeid: halfzwaar
 • grondwerken: zeer zwaar


Wat als de thermometer koudere of warmere temperaturen aangeeft?

Als de grenzen overschreden worden, moet je in samenspraak met de arbeidsarts maatregelen nemen:

 • gratis koude dranken geven
 • binnen 48 uur voor een verluchtingssysteem in de werklokalen zorgen
 • beschermingsmiddelen (zonnescherm, hoofddeksel, zonnecrème, …) ter beschikking stellen van werknemers die aan rechtstreekse zonnestraling blootgesteld zijn.

Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging moet je in deze besprekingen betrekken.

Wanneer je aanvoelt of het signaal krijgt dat het te warm is, kan je natuurlijk al sneller maatregelen (naar keuze) nemen.

Als deze maatregelen onvoldoende blijken te zijn (bijvoorbeeld na een rondvraag bij de werknemers), moet je de duur van de blootstelling inkorten door bijkomende rusttijden in te lassen. Ook daarvan verschillen de duur en de frequentie naar gelang van de aard van het werk.


Oppassen voor ozon

Bij aanhoudend warm weer treden er dikwijls ook verhoogde ozonconcentraties op. Die kunnen fysieke gevolgen hebben: kortademigheid, abnormale ademhaling, oogirritatie, keelirritatie, hoofdpijn. Blootstelling van jouw werknemers aan ozon van klimatologische oorsprong is een arbeidsrisico waartegen je preventieve maatregelen moet nemen, bijvoorbeeld:

 • zware lichamelijke arbeid enkel in de voormiddag verrichten, dan zijn de ozonconcentraties het laagst
 • overwerk vermijden
 • lichtere arbeid verrichten, zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon verminderen
 • binnen of in de schaduw werken
 • rustpauzes binnenshuis voorzien
 • extra belasting door andere prikkelende stoffen vermijden
 • werkplaatsen in open lucht met een zonnedak afschermen

Hoe zit het met de werknemers die telewerken?

Sinds de coronacrisis werken veel werknemers van thuis uit. Het beleid inzake veiligheid en gezondheid op de werkplaats geldt ook voor telewerkers. Als werkgever ben je dus verantwoordelijk voor de bescherming van de gezondheid en de professionele veiligheid van de telewerker.

Om dat te kunnen begeleiden en controleren krijgen de preventiediensten toegang tot de werkplek van de telewerker. Bevindt die werkplek zich in de woning van de telewerker? Dan kan dit bezoek enkel aangekondigd en met akkoord van de werknemer. Hij mag ook zelf het bezoek van de preventiedienst vragen. Je maakt best vooraf afspraken, eventueel in een policy of huishoudelijk reglement.


1. Is er een bijlage bij de arbeidsovereenkomst voor regelmatig telewerk?

Kijk de bijlage even na. In onze modelovereenkomst vind je de volgende clausule:

“De werknemer draagt zelf zorg voor gepast bureaumeubilair, op de juiste hoogte afgesteld, en voor gepaste verlichting en ventilatie.
De werknemer verklaart hierbij dat hij van de werkgever duidelijke voorlichting en richtlijnen heeft gekregen over een gepaste beeldschermwerkplek en dat zijn werkplek voldoet aan de gestelde eisen.”

Aarzel niet om de volgende veiligheidsmaatregelen bij warm weer via mail aan de werknemers te communiceren:

 • voldoende water drinken
 • binnen of in de schaduw werken
 • de ruimtes voldoende ventileren


2. Is er geen bijlage ondertekend?

Stuur dan de bovenstaande veiligheidsvoorschriften voor werk tijdens warm weer via mail door.

In uitzonderlijk gevallen kan je in samenspraak met de RVA beslissen tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dan krijgen de werknemers uitkeringen van de RVA.


Bron: kb van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren

Anderen lazen ook dit:

UPDATE: Corona - socio-economische maatregelen geldig tot 30 juni 2021

De federale overheid heeft in haar strijd tegen de coronapandemie de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar verlengd tot 30 juni 2021. Er werden ook een aantal nieuwe maatregelen aan toegevoegd. In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht en verduidelijken we wat van toepassing is op onze sector.

Persoon die steun verleent aan slachtoffer van discriminatie heeft nu recht op dezelfde bescherming

Op aandringen van Europa heeft ook Vlaanderen de antidiscriminatiebepalingen voor een evenredige participatie op de arbeidsmarkt uitgebreid. Vanaf nu geniet ook de persoon die steun verleent aan het slachtoffer van discriminatie op de werkvloer dezelfde bescherming als het slachtoffer zelf. Het gaat om zowel formele als informele steun.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!