Ga verder naar de inhoud

Welke impact heeft het regeerakkoord van Jambon I op (sociocultureel) werkgeverschap?

08.10.2020

Na maanden onderhandelen was in oktober 2019 de kogel door de kerk & maakte een nieuwe Vlaamse regering haar entrée. Hilde Crevits (CD&V) volgde Philippe Muyters op als minister van Werk, ze werd ook verantwoordelijk voor Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw.

Een nieuwe regering wil ook zeggen: een nieuw regeerakkoord. Maar wat staat daar nu precies in dat relevant is voor (socioculturele) werkgevers? We lijsten de meest markante passages rond werkgeverschap voor je op in dit artikel.

De arbeidsmarkt van de toekomst: Scandinavië als lichtend voorbeeld

 • De nieuwe Vlaamse regering wil zich qua arbeidsmarktbeleid spiegelen aan de Scandinavische landen. Concreet willen ze de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het finale doel. Om die laatste ambitie te bereiken, zeggen Jambon & co dat ze systematisch en structureel met de Vlaamse sociale partners gaan overleggen.
 • Werkgevers mogen rekenen op extra ondersteuning voor het invullen van hun vacatures
 • De opdracht van de VDAB wordt uitgebreid: zij worden verantwoordelijk voor het volledige Vlaamse activeringsbeleid, en dienen hiervoor nauw samen te werken met private en publieke partners. Waar andere private of publieke partners een onvoldoende en/of onvoldoende passend aanbod bieden, kan VDAB ook de actorrol op zich nemen.
 • In een passage over het maximaal benutten van alle talenten op de arbeidsmarkt wordt er verwezen naar de verdiensten van de Vlaamse sociale economie. Daarbij halen de auteurs van het akkoord de correcte financiering van doelgroepwerknemers aan, en ook het feit dat er nood is aan bijkomende plaatsen. Tegelijk benadrukken ze dat zij die kunnen doorstromen naar regulier werk dat ook effectief moeten doen.

Potentieel op de arbeidsmarkt benutten: concrete voorstellen

 • Activering vindt de nieuwe Vlaamse regering duidelijk heel belangrijk. We citeren:“We vragen de federale overheid de nodige maatregelen te nemen om de activering van werkzoekenden, leefloongerechtigden, anders actieven, SWT’ers en eventueel andere vervroegde uittredingsstelsels, langdurig zieken,… te versterken (…)We bieden elke Vlaming een loopbaanperspectief en een actieve begeleiding op maat naar tewerkstelling, tot aan de pensioenleeftijd.”
 • De stimulanspremie (=de vergoeding voor nieuwe uitkeringsgerechtigde werkzoekenden om een opleiding te volgen) wordt afgeschaft. Dat geld gaat naar inactieven zonder uitkering die een beroepsopleiding volgen en daarmee aan werk geraken.
 • Om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken, wil de regering vanaf 2021 de jobbonus invoeren. Heel concreet: een belastingvoordeel, waardoor mensen met een maandloon van 1.700 euro bruto of minder jaarlijks kunnen rekenen op minimaal 600 euro extra.

Over werkzoekenden: een gepersonaliseerde en resultaatsgerichte aanpak

 • Iedereen met een opleidings- of werkervaringsnood kan rekenen op een arbeidsmarktgerichte traject met opleiding of werkervaring. Daarbij staat de co-creatie van de opleidingen in samenwerking met andere publieke en private opleidingsverstrekkers en werkgevers centraal.
 • Opleiding van werkzoekenden en inactieven gebeurt maximaal op de werkvloer. Daarbij gaat er extra aandacht naar het wegwerken van taalbarrières.
 • Doelgroepverminderingen blijven bestaan voor jongeren, ouderen en personen met een arbeidshandicap. Tegen 2021 wil de regering het beleid wel hervormen in overleg met de sociale partners.
 • Gemeenschapsdienst komt er voor wie actief werk zoekt, maar daar na 2 jaar en ondanks de ondersteunende maatregelen niet in slaagt. Zo wil de regering werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om een arbeidsritme op te bouwen en hen de mogelijkheid geven om hun werkbereidheid te tonen. Van zodra de gemeenschapsdienst operationeel is, worden de voormalige PWA’ers (met behoud van rechten) hierin overgeheveld. VDAB en lokale zijn verantwoordelijk voor de regie van deze trajecten.
 • DAC en GESCO (2 tewerkstellingsmaatregelen voor werklozen) gaan tegen 2030 versneld uitdoven. De betrokken personen worden indien nodig actief begeleid naar een nieuwe job.

Activering en kwetsbare groepen

 • Re-integratie van arbeidsongeschikten en langdurig zieken: er wordt werk gemaakt van een aanbod op maat en een versterking van de samenwerking tussen VDAB, RIZIV en de ziekenfondsen.
 • Versnelde re-integratie: in overleg met de federale overheid wil de regering de mogelijkheden voor progressieve tewerkstelling voor mensen met een RIZIV-uitkering versterken. Uiterlijk binnen de 3e maand na de start van de arbeidsongeschiktheid moet worden bekeken of een re-integratie bij de huidige of bij een nieuwe werkgever mogelijk is. Het regeerakkoord voorziet ook in de opstart van een concreet en verplicht re-integratietraject uiterlijk voor de 5de maand van de ziekte of arbeidsongeschiktheid voor wie dit mogelijk en opportuun is. Dit traject gaat uit van een multidisciplinaire aanpak waarbij de VDAB tijdig betrokken wordt.
 • Wijkwerken en tijdelijke werkervaring: wordt verder gestimuleerd. Dat geldt ook voor samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en de private sector hierrond.
 • Mensen die recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering (IGU): controle op de beschikbaarheid van IGU-gerechtigden wordt gradueel opgevoerd, te beginnen in sectoren waar bijkomende tewerkstelling op dezelfde locatie mogelijk is. Zolang het SWT-stelstel nog bestaat, wil men de personen in dit stelsel actief bemiddelen naar een nieuwe tewerkstelling. Indien nodig worden ze gesanctioneerd.

Maatwerk en LDE

 • Collectief maatwerk: de statuten (RSZ-categorieën) van de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen worden geharmoniseerd. Hierdoor komt er een transparante, correcte en gelijke behandeling van alle sociale economiebedrijven.
 • De invoering van individueel maatwerk: de oude SINE-maatregel (waarbij werkloosheidsuitkeringen worden aangewend om moeilijk te plaatsen werklozen een werkervaring aan te bieden) wordt hervormd. De Lokale Diensteneconomie-initiatieven worden hervormd naar individueel maatwerk. De Lokale Diensteneconomie-initiatieven kunnen zich verder ontplooien in het kader van het individueel maatwerk.

Over werkgevers: ook daar vallen termen ‘gepersonaliseerd’ en ‘resultaatsgericht’

 • Dienstverleningsmodel: de Vlaamse regering ambieert de uitwerking van een klantvriendelijk, gepersonaliseerd en administratief eenvoudig dienstverleningsmodel voor werkgevers, met behulp van de nieuwste technologische mogelijkheden. Dit dienstverleningsmodel voorziet – naast informatie over de dienstverlening van VDAB – een overzicht van alle Vlaamse ondersteunende maatregelen inclusief de Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) zoals o.a. de Vlaams ondersteuningspremie (VOP).
 • Voor het invullen van hun vacatures kunnen werkgevers nog meer rekenen op ondersteuning vanuit VDAB.
 • Laagdrempelige feedback geven aan sollicitanten en de VDAB wordt aangemoedigd
 • Huiswerk voor Sociare rond competenties: “We brengen sectorale werkgeversorganisaties rond de tafel om hen aan te zetten onderling oplossingen te zoeken voor wederzijdse overschotten en tekorten aan competenties.”
 • Arbeidsmigratie focust vooral op het aantrekken van hooggeschoolden en middengeschoolden in knelpuntberoepen

Match onderwijs – arbeidsmarkt

 • Duaal leren wordt nog meer dan nu al het geval is the way to go
 • Samen met de sociale partners en de sectorale vormingsfondsen wil de regering werk maken van een echte leercultuur, bij ondernemingen maar ook bij werknemers.

Combinatie werk-gezin

Met het oog op het vereenvoudigen van de combinatie van werk en privé om zo de werkzaamheidsgraad verder te verhogen wil de regering:

 • flexibele werktijden en thuis- en telewerken laten stimuleren door werkgevers
 • flexibeler opnemen van ouderschapsverlof aanmoedigen door de aanmoedigingspremie ook pro rata toe te kennen
 • het akkoord rond werkbaar werk verder uitvoeren in samenwerking met de sociale partners
 • overleggen met de federale collega’s om de federale thematische verloven naar Vlaanderen over te dragen. Zo kan er één Vlaams stelsel worden uitgewerkt, naar analogie met het Vlaams Zorgkrediet

Anderen lazen ook dit:

Reprobel: hoe zit dat vanaf 2021?

Het raamakkoord dat we sloten met Reprobel loopt tot en met 2020. Door de nieuwe wetgeving reprografie dekt deze inning naast kopieën sinds 2018 ook prints. Je kiest zelf of je organisatie al dan niet op dit voorstel intekent.

En de aangifte voor 2021? Die moet je nu nog niet doen: we wachten hiervoor nog op de publicatie van een kb. Pas daarna gaan de onderhandelingen over een nieuw raamakkoord van start.

Jaarlijkse afrekening sociale maribel: rapportering voortaan via DmfA en mail

Behoort je organisatie tot paritair comité 329.01 en ontvang je sociale maribel middelen? Voor de jaarlijkse rapportering moet je voortaan geen loonstaten meer indienen. Alles verloopt vanaf nu via de DmfA-aangifte en via mail.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!