Ga verder naar de inhoud

Verhoging van het algemeen minimumloon vanaf 1 april 2022

24.03.2022

Om de koopkracht van de werknemers te verhogen, wordt het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van cao nr. 43 stapsgewijs opgetrokken: op 1 april 2022, op 1 april 2024 en op 1 april 2026. Vanaf 1 april 2028 is een verhoging maar mogelijk op voorwaarde van de benchmark met de buurlanden en het resultaat hiervan.

Gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI of algemeen minimumloon)

Het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad is een minimumloon dat in iedere sector minimaal moet worden betaald, voor arbeidsovereenkomsten die één maand of langer duren. Het algemeen minimumloon is niet hetzelfde als een minimum maandloon, omdat er elementen in zitten die in de loop van het jaar uitbetaald worden, zoals een dertiende maand of eindejaarspremie. Met deze elementen wordt rekening gehouden om na te gaan of het minimumloon nageleefd wordt.

Goed om te weten: het algemeen minimumloon is niet verplicht voor werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan een kalendermaand bedraagt.

Organisaties die niet vallen onder een van de sectorale cao’s loonharmonisering gesloten in PC 329.01 moeten zich dus houden aan het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad, ook wel het algemeen minimumloon genoemd.

Geïndexeerde bedragen vanaf 1 april 2022

Als gevolg van de indexatie met 2 % wijzigen de minimumbedragen in onze sector vanaf 1 april 2022 (de vorige aanpassing dateerde van februari 2022):

Verhogingen in uitvoering van het sociaal akkoord

Het algemeen minimumloon verhoogt niet alleen ten gevolge van de indexatie. In uitvoering van het sociaal akkoord tussen de sociale partners op 8 juni 2021 is ook voorzien in een progressieve verhoging:

Tijdstip van verhoging


1 april 2022

+ 76,28 euro*

1 april 2024

+ 35 euro*

1 april 2026

+ 35 euro*

1 april 2028

Eventueel nog verdere verhoging mogelijk (bedrag onbekend)

* Dit zijn de niet-geïndexeerde bedragen. Inmiddels is de spilindex 3 keer overschreden.

Vanaf 1 april 2022 vallen de huidige leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden van CAO nr. 43 weg en is er dus slechts één minimumloon van toepassing voor alle werknemers vanaf 18 jaar. Het nieuwe minimumloon bedraagt vanaf 1 april 2022 1.806,16 euro.

Wat met het minimumloon voor studenten en minderjarigen?

Voor werknemers jonger dan 18 jaar en voor werknemers tewerkgesteld met een studentenovereenkomst geldt een degressieve vermindering zoals vastgelegd cao nr. 50 van de NAR.

Omdat het niet de bedoeling is dat de verhoging van het minimumloon ook het minimumloon voor de studenten verhoogt, zullen de percentages van toepassing op deze jonge werknemers op 1 april 2022 in verhouding verlaagd worden.

Vanaf 1 april 2022 gelden volgende bedragen voor studenten en minderjarigen:

Leeftijd

Percentage

Per maand

20 jaar

90%

1.625,54 euro

19 jaar

85%

1.535,24 euro

18 jaar

79%

1.426,87 euro

17 jaar

73%

1.318,50 euro

16 jaar

67%

1.210,13 euro

Om het minimumloon te berekenen per uur kan je gebruik maken van volgende formule:

  • maandloon x 3
  • gedeeld door 13
  • gedeeld door gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in jouw organisatie

Bron: NAR, cao nr. 43-16, cao nr. 50/4.

En het minimumloon in paritair comité 329.03?

Door de stijging van de sociale gezondheidsindex werd in februari 2020 de spilindex van PC 329 overschreden. Dat betekent dat de lonen, barema’s en werkelijke lonen, in onze sector in april 2020 met 2% verhogen.

Een cao van 30 juni 2009 bepaalt het minimumloon voor PC 329.03. Die cao bepaalt bovendien dat alle conventionele verhogingen afgesproken binnen de NAR, ter verbetering van het minimumloon worden toegepast op het minimumloon van het PC 329.03. Door de indexering bedraagt dat verhoogd minimumloon vanaf 1 april 2022 1913,20 euro.

Anderen lazen ook dit:

Indexering maximumbedrag kilometervergoeding

Voortaan een aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding per kwartaal in plaats van jaarlijks, en een eenmalige uitzonderlijke verhoging met terugwerkende kracht voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2022.

Al je vragen over de eindejaarspremie beantwoord

De eindejaarspremie: wat is het precies, hoeveel bedraagt die exact en ben je verplicht om ze te betalen aan je werknemers? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit artikel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!