Ga verder naar de inhoud

CAO nr. 148 versoepelt opnieuw procedure economische werkloosheid voor bedienden

08.09.2020

Tot 31 maart 2021 kan je nog gebruik maken van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Maar wat daarna? De intersectorale CAO nr. 148 verlengt de CAO nr. 147 die op 30 juni 2020 buiten werking trad en versoepelt opnieuw de procedure economische werkloosheid voor bedienden tot 31 december 2021.

Belang en toepassingsgebied van de CAO

Eerst herinneren we eraan dat een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor arbeiders geen van de formaliteiten vereist die we hier bespreken. Economische werkloosheid was voor arbeiders al mogelijk.

De zware impact van de coronaviruscrisis op de economie dwingt een groot aantal werkgevers om (opnieuw) hun toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid, zowel om redenen van overmacht als om economische redenen. Voor de tijdelijke werkloosheid om economische redenen moet een ingewikkelde procedure gevolgd worden en heb je een organisatie-cao of een ondernemingsplan nodig dat goedgekeurd moet worden door de FOD WASO.

Om de zaken te vereenvoudigen hebben de interprofessionele sociale partners die in de Nationale Arbeidsraad bijeenkomen, waaronder Unisoc, een intersectorale CAO (nr. 148) afgesloten. Die is van toepassing op alle organisaties die in moeilijkheden verkeren en die om economische redenen hun toevlucht willen nemen tot de tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

CAO’s en ondernemingsplannen die organisaties eerder afsloten blijven van toepassing. Bovendien behouden sectoren en ondernemingen die geen afspraken hebben gemaakt, de mogelijkheid om hun eigen CAO's of ondernemingsplannen op te stellen.

De organisaties waarvan het ondernemingsplan is ingevoerd, maar die nog niet zijn goedgekeurd door de commissie "ondernemingsplannen" van de FOD WASO, vallen ook onder het toepassingsgebied van de CAO die door de NAR is afgesloten.

Voorwaarden

De intersectorale CAO geeft toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, zonder dat er een sectorale- of organisatiecao of een ondernemingsplan moet bestaan. Om er gebruik van te kunnen maken, moet je wel een organisatie in moeilijkheden zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden voor de toepassing van de regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en de regeling van gedeeltelijke arbeid die opgenomen staan in de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, verschillen van de voorwaarden die opgenomen zijn in de overgangsregeling die voorzien is in het koninklijk besluit nr. 46 van 26 juni 2020. Je kunt zelf bepalen op welke van die regelingen je een beroep doet.

In de algemene regeling die voorzien is in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten, moet je aan 4 preliminaire voorwaarden voldoen:

 1. daling van minimum 10 % van de omzet of de productie in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 2. tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag;
 3. daling van minimum 10 % van de bestellingen in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat;
 4. erkenning door de Minister van Werk.

Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je de overeenkomst van de bedienden:

 • gedurende een periode van 16 weken per kalenderjaar volledig schorsen of
 • gedurende een periode van 26 weken per kalenderjaar gedeeltelijk schorsen (er moet minstens 2 dagen per week gewerkt worden)

De overgangsregeling die voorzien is in het koninklijk besluit nr. 46, geldt voorlopig tot 31 december 2020 en voorziet nieuwe preliminaire voorwaarden:

 • daling van minimum 10 % van de omzet of de productie in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de aanvraag, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019,
 • er moet aan de bedienden die in tijdelijke werkloosheid worden gesteld twee vormingsdagen per maand worden aangeboden.

Voldoe je aan deze nieuwe voorwaarden, dan kan je de arbeidsovereenkomst van de bedienden:

 • gedurende een periode van 24 weken per kalenderjaar volledig schorsen of
 • gedurende een periode van 34 weken per kalenderjaar gedeeltelijk schorsen (er moet minstens 2 dagen per week gewerkt worden)

Toeslag bovenop de werkloosheidsuitkering

Naast de door het RVA betaalde werkloosheidsuitkering ontvangt een bediende die om economische redenen tijdelijk werkloos is, op kosten van de werkgever een toeslag van 5,63 euro per dag werkloosheid.

Stel je binnen de organisatie ook arbeiders tewerk wiens overeenkomst (gedeeltelijk) geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en betaal je voor hen een hoger supplement, dan is datzelfde bedrag van toepassing op de bedienden.

Inwerkingtreding en evaluatie

 • De door de NAR afgesloten CAO is van bepaalde duur. De CAO treedt retroactief in werking op 1 juli 2020 en loopt tot 31 december 2021.
 • Zij is van toepassing op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden waarvan de aanvangs- en einddatum binnen deze geldigheidsperiode vallen.
 • De interprofessionele sociale partners die de overeenkomst hebben ondertekend, verbinden zich ertoe de toepassing van deze CAO in de loop van de maand juni 2021 binnen de NAR te evalueren. De geldigheidsduur ervan kan op basis van deze evaluatie worden verlengd.

Meer weten?

Meer informatie over de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, vind je in het RVA-infoblad E55 en in de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona van de RVA.

Bronnen

CAO nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!