Ga verder naar de inhoud

Tijdelijke werkloosheid na 30 september

06.09.2021

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 september.

Vanaf 1 oktober zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Welke procedure vanaf 1 oktober 2021?

Als een verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona uitblijft, zal je als werkgever terug gebruik moeten maken van de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Op dit moment zijn er nog geen versoepelingen aangekondigd voor deze procedure.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen voor bedienden

Dankzij de NAR-cao’s nr. 148 en nr. 159 is deze procedure eenvoudiger voor werkgevers. Je hoeft geen organisatie-cao of ondernemingsplan op te maken. Onder punt 3 bij 'Voorwaarden' volgt de volledige bespreking.

Voorwaarden

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden is enkel mogelijk voor ondernemingen in moeilijkheden. De onderneming moet daarvoor aan volgende voorwaarden voldoen:

1. de onderneming valt onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

2. een onderneming in moeilijkheden is een onderneming die beantwoordt aan één van volgende criteria:

 • daling van minimum 10 % van de omzet of de productie in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat; ofwel
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders van ten minste 10% van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen tijdens het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van aanvraag; ofwel
 • daling van minimum 10 % van de bestellingen in één van de 4 kwartalen voorafgaand aan de aanvraag tot invoering van de regeling, vergeleken met hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren die de aanvraag voorafgaat; ofwel
 • erkenning door de Minister van Werk.

3. het gebruik van deze maatregel is voorzien in een sectorale cao, een organisatie-cao of een goedgekeurd ondernemingsplan.

Hierbij zijn er twee opties:

a. Je maakt toepassing van cao nr.148 (geldt tot 31.12.2021) of cao nr.159 (geldt tot 30.06.2023).

Je hebt geen sectorale cao, organisatie-cao of ondernemingsplan nodig.

Cao’s en ondernemingsplannen die organisaties eerder afsloten blijven van toepassing. Bovendien behouden sectoren en ondernemingen die geen afspraken hebben gemaakt, de mogelijkheid om hun eigen cao's of ondernemingsplannen op te stellen.
De organisaties waarvan het ondernemingsplan is ingevoerd, maar die nog niet zijn goedgekeurd door de commissie "ondernemingsplannen" van de FOD WASO, vallen ook onder het toepassingsgebied van de CAO’s die door de NAR zijn afgesloten.

Je kan de overeenkomst van de bedienden:

 • gedurende een periode van 16 weken per kalenderjaar volledig schorsen OF
 • gedurende een periode van 26 weken per kalenderjaar gedeeltelijk schorsen (er moet minstens 2 dagen per week gewerkt worden)

Je moet de bedienden een supplement betalen van minstens 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid.
Stel je binnen de organisatie ook arbeiders tewerk wiens overeenkomst (gedeeltelijk) geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen en betaal je voor hen een hoger supplement, dan is datzelfde bedrag van toepassing op de bedienden.

b. Je hebt een organisatie-cao of ondernemingsplan.

Je bezorgt de organisatie-cao aan de RVA of ondernemingsplan aan de FOD Waso minstens 14 dagen voor de eerste kennisgeving (zie hierna).

Je kan de overeenkomst van de bedienden:

 • gedurende een periode van 16 weken per kalenderjaar volledig schorsen of
 • gedurende een periode van 26 weken per kalenderjaar gedeeltelijk schorsen (er moet minstens 2 dagen per week gewerkt worden)

Je betaalt de bedienden een supplement bovenop de werkloosheidsuitkering zoals voorzien in de cao of het ondernemingsplan.

Procedure

Wil je gebruik maken van deze procedure dan moet je de RVA het formulier C106A – bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden - bezorgen ten minste 14 dagen vóór de toepassing van de schorsingsregeling.

Je stelt de bedienden in kennis van de voorziene werkloosheid ten minste 7 kalenderdagen vóór de eerste voorziene werkloosheidsdag. Dezelfde dag verwittig je ook de RVA. En in voorkomend geval doe je een mededeling aan de ondernemingsraad, of de vakbondsafgevaardigde.

Bij de aanvang van de tijdelijke werkloosheid moet je:

 • Maandelijks een controleformulier C3.2A afleveren aan elke bediende die je tijdelijk werkloos stelt.
 • Een elektronische aangifte (ASR scenario 2) indienen als de bediende een uitkeringsaanvraag moet indienen.
 • Maandelijkse mededeling aan de RVA doen van de 1ste effectieve werkloosheidsdag voor elke bediende.
 • Maandelijkse aangifte doen van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden (ASR scenario 5).

Uitkering

De bedienden ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.785,07 euro per maand).

Zij hebben bovendien recht op een supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken, ten laste van de werkgever zoals hierboven omschreven.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.


Uitgebreide informatie over de voorwaarden lees je in infoblad E54 van de RVA en wat betreft de procedure infoblad E55 van de RVA.

Tijdelijke werkloosheid economische redenen voor arbeiders

Je kan beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid als het werkgebrek te wijten is aan economische oorzaken en een tijdelijk karakter heeft. Het gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever. Tijdens de duur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst mag het werk dus niet worden uitbesteed aan derden.

Je moet de economische redenen meedelen aan het werkloosheidsbureau van de RVA en een verklaring afleggen dat deze bepalingen worden nageleefd. Je moet deze kennisgeving doen ten minste 7 kalenderdagen vóór de 1ste voorziene werkloosheidsdag.

Binnen dezelfde termijn moet je ook de arbeiders in kennis stellen van de voorziene werkloosheid. En in voorkomend geval een mededeling doen aan de ondernemingsraad, of de vakbondsafgevaardigde.

Afhankelijk van het werkgebrek kan je een regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid invoeren:

Aard Modaliteiten Maximumduur
Volledige schorsing
0 arbeidsdagen
4 weken (28 kalenderdagen) + verplichte werkweek
Gedeeltelijke arbeid
Grote schorsing
< 3 arbeidsdagen / week
of
< 1 arbeidsweek / 2 weken
(minstens 2 arbeidsdagen)
3 maanden + verplichte werkweek
Gedeeltelijke arbeid
Kleine schorsing
≥ 3 arbeidsdagen / week
of
≥ 1 arbeidsweek / 2 weken
12 maanden (RVA)

Wanneer de regeling van volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid de wettelijke maximumduur van 4 weken of 3 maanden bereikt, moet je gedurende een volledige week opnieuw de regeling van volledige arbeid invoeren, vooraleer je een nieuwe regeling (volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid) kunt invoeren.

Bij de aanvang van de tijdelijke werkloosheid moet je:

 • Maandelijks een controleformulier C3.2A afleveren aan elke arbeider die je tijdelijk werkloos stelt.
 • Maandelijks aan de RVA mededeling doen van de 1ste effectieve werkloosheidsdag voor elke arbeider.
 • Een elektronische aangifte doen (ASR scenario 2) indien de arbeider een uitkeringsaanvraag moet indienen.
 • Maandelijkse aangifte doen van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing (ASR scenario 5).

De arbeiders ontvangen een uitkering voor tijdelijke werkloosheid gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.785,07 euro per maand).

Zij hebben bovendien recht op een supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos worden gesteld wegens werkgebrek op grond van economische oorzaken. Het minimumbedrag van het supplement bedraagt 2 euro per dag waarop ze tijdelijk werkloos worden gesteld. De werkgever moet dat bedrag betalen, tenzij de betaling ervan ten laste wordt gelegd van een Fonds voor bestaanszekerheid.

Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Uitgebreide informatie over de procedure vind je terug op de website van de RVA Infoblad E22.

Impact voor de werknemers

 • De verplichtingen inzake de controlekaart (C3.2A en validatieboek) en ASR2 (uitkeringsaanvraag) zullen opnieuw van toepassing zijn.
 • De werknemer zal opnieuw aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden moeten voldoen (wachttijd vervullen) om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen.
 • De uitkering voor tijdelijke werkloosheid zal terug 65% van het begrensd loon bedragen i.p.v. 70%.
 • De bijkomende uitkering van € 5,63/dag voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona ten laste van de RVA vervalt. De werknemer zal wel recht hebben op een supplement ten laste van de werkgever zoals hierboven beschreven.
 • De bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen van de RVA zal opnieuw verhogen naar 26,75% i.p.v. 15%.


Je vindt meer informatie over de te volgen procedure door werknemers bij tijdelijke werkloosheid op de website van de RVA.

Is dit definitief?

Er is op dit moment nog geen zicht op een verlenging van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, of andere versoepelingen aan de procedures voor tijdelijke werkloosheid. We houden jullie uiteraard op de hoogte als wij nieuwe informatie zouden ontvangen over eventuele versoepelingen.

Bronnen

Website RVA:

CAO nr. 148 van 7 oktober 2020 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronaviruscrisis .

CAO nr. 159 van 15 juli 2021 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de sociaaleconomische toestand ten gevolge van de coronacrisis.

Unisoc, Sociaal akkoord: verlenging van soepel stelsel tijdelijke economische werkloosheid t.e.m. 2023

Anderen lazen ook dit:

Corona: Nieuwe versoepelingen vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 september werden reeds heel wat maatregelen in de strijd tegen het coronavirus teruggeschroefd. Zo wordt in Vlaanderen en Wallonië telewerk niet langer aanbevolen, mogen we onbeperkt bezoek ontvangen thuis en kan er meer publiek naar evenementen en voorstellingen.

Vanaf 1 oktober kondigen zich alweer versoepelingen aan: we mogen weer gaan dansen en zullen op vele plaatsen vrijer kunnen ademen zonder mondmasker.

Voor Brussel is het nog even wachten. Daar blijven de meeste maatregelen van voor 1 september voorlopig verder van kracht.

Corona: Steun voor tijdelijke werknemers in de culturele sector in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de Brusselse cultuursector zwaar werd getroffen door de coronacrisis kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een uitzonderlijke, eenmalige en individuele financiële steun toe aan werknemers in de culturele sector met tijdelijke contracten.

We geven in dit artikel een kort overzicht van de maatregel en de voorwaarden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!