Ga verder naar de inhoud

Swt en vervroegd pensioen: wat brengt 2019?

06.10.2020

Heb je oudere werknemers in dienst die binnenkort (mogelijk) in aanmerking komen voor swt of vervroegd pensioen? Of betaal je een swt-vergoeding aan een ex-werknemer? Lees dan hierna waar je vanaf 2019 rekening mee moet houden en wat er in de pijplijn zit.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Sinds 1 januari 2019 ben je in bepaalde gevallen niet meer verplicht om outplacement aan te bieden aan een werknemer die na zijn ontslag in swt gaat. Zelfs niet wanneer hij je erom vraagt. Dat volgt uit recente wetswijzigingen, die de bijzondere outplacementregeling voor 45-plussers met minstens 1 jaar dienst aanpassen. Je doet wel nog een outplacementaanbod aan een werknemer die na een wettelijke opzeggingstermijn of – vergoeding van ministens 30 weken in swt gaat.

Naar aanleiding van eerdere wetswijzigingen geldt ook het volgende vanaf 1 januari 2019:

  • Voor swt-en swav-periodes gelegen na 31 december 2016 wordt de gelijkstelling voor pensioenopbouw beperkt. Deze periodes tellen in principe wel nog mee, zij het niet op basis van het werkelijk laatst verdiende loon van de werknemer, maar wel op basis van een lager fictief loon, het zg. ‘minimumjaarrecht’, dat momenteel 24 730,99 (bedrag september 2018) bedraagt voor een voltijder met een volledig loopbaanjaar. Swt’ers in bijzondere stelsels behouden de pensioenopbouw op basis van hun werkelijk laatst verdiende loon. Dat geldt ook voor swt’ers en swav’ers die gebruik kunnen maken van een overgangsmaatregel.

Let wel: wanneer de totale loopbaan van de werknemer langer is dan 45 loopbaanjaren of 14.040 voltijdse dagequivalenten, telt de swt-of swav-periode mogelijk niet mee voor pensioenopbouw.

  • Swt’ers die dat wensen en die aan de vereiste leeftijd- en loopbaanvoorwaarden voldoen (zie verder), kunnen voortaan vervroegd metpensioen. Vóór de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar dus. Tot nu toe hadden swt’ers die keuze niet en moesten zij in het swt-stelsel blijven tot 65 jaar. De werkgever is de maandelijkse aanvullende vergoeding verschuldigd tot de werknemer zijn pensioen opneemt. Neem in de overeenkomst over de aanvullende vergoeding dus zeker een bepaling op die de werknemer verplicht om je te verwittigen als hij met vervroegd pensioen gaat. Je kan daarin zelfs met de werknemer overeenkomen dat hij met vervroegd pensioen gaat zodra hij aan de voorwaarden voldoet, en dat het swt dus stopt op dat ogenblik.

De federale regering kondigde in het kader van haar ‘jobsdeal’ afgelopen zomer ook de volgende maatregelen aan voor 2019. Het is wel nog afwachten of en wanneer ze effectief van kracht worden, gelet op de huidige politieke situatie:

  • De loopbaanvoorwaarde voor swt in het algemeen stelsel van cao nr. 17 verhoogt van 40 naar 41 jaar. Voor mannen zou dit onmiddellijk gelden, voor vrouwen pas vanaf 2025. Vrouwen die in 2019 in swt willen gaan, hebben in principe 35 jaar loopbaan nodig, tenzij ze gebruik kunnen maken van eerder vastgeklikte rechten. De leeftijdsvoorwaarde voor swt in het algemeen stelsel blijft voorlopig 62 jaar.
  • In het bijzonder swt-stelsel voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering verhoogt de leeftijdsvoorwaarde van 56 naar 59 jaar. In 2020 zou een verdere verhoging naar 60 jaar volgen. De werkgever moet zich er bovendien toe verbinden om voor elke potentiële swt’er die in het kader van de herstructurering een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep minstens 3600 euro tussen te komen in de kosten. Ten slotte verstrengen in dit stelsel ook de voorwaarden om als swt’er vrijgesteld te worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt.

Deze maatregelen werden op de Ministerraad van 16 november 2018 al een eerste keer goedgekeurd en voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Maar er is een publicatie van een koninklijk besluit nodig om ze in werking te laten treden. We volgen het verdere verloop op en houden je op de hoogte.

In het kader van het IPA 2019-2020 beslisten de sociale partners verder ook over de verlenging van de bijzondere swt-stelsels (medisch, zware beroepen, zeer lange loopbaan). De geldigheidsduur van die stelsels loopt af op 31 december 2020. Mogelijk wordt voor de komende jaren een verhoging van de leeftijdsvoorwaarde naar 60 jaar voor alle bijzondere stelsels besproken. Sociare volgt dit op en houdt je op de hoogte.

Anderen lazen ook dit:

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

25-dagenregel wordt in 2021 50-dagenregel voor bepaalde functies

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 mogen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen presteren. Dat wordt bepaald door een koninklijk besluit. De maatregel gaat retroactief in vanaf 1 januari 2021.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!