Ga verder naar de inhoud

Resultaatgebonden bonus: bedrag 2022 en wijzigingen

21.04.2022

Met de resultaatgebonden bonus is het mogelijk werknemers (of een categorie ervan) een fiscaal en sociaal interessante bonus toe te kennen als ze bepaalde collectieve doelstellingen halen.

Bedrag 2022

De resultaatgebonden bonus mag hoogstens 3.558 euro per werknemer bedragen voor het jaar 2022. Op de toegekende bonus wordt een bevrijdende voorheffing van 33% toegepast ten laste van de werkgever en een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer.

Voor de werknemer is de bonus volledig vrijgesteld van belastingen voor maximumbedrag van 3.094 euro (= 3.558 euro - een solidariteitsbijdrage van 13,07%).

Meer informatie over de resultaatgebonden bonus vind je in de syllabus loon.

Nieuwe cao 90/4: wijzigingen in de modelformulieren

De cao nr. 90/4 van 22 februari 2022 voorziet wijzigingen aan de modelformulieren van toetredingsakte en van cao.

De wijzigingen zijn enkel van toepassing als een werkgever in zijn bonusplan doelstellingen wenst op te nemen die betrekking hebben op het welzijn en/of de mobiliteit van de werknemers.

  • Doelstellingen m.b.t. welzijn op het werk

Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat die betrekking heeft op het welzijn van de werknemers, zoals de vermindering van het ziekteverzuim of het aantal arbeidsongevallen, moet je als werkgever het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan samen met het bonusplan bezorgen aan de griffie.

Het volstaat dus niet langer om enkel te verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat. Het preventieplan en het jaaractieplan moeten samen met het bonusplan neergelegd worden bij de griffie.

  • Doelstellingen inzake mobiliteit

Wanneer het bonusplan een doelstelling bevat met betrekking tot de mobiliteit, zoals een stijging van het aantal werknemers dat gebruik maakt van het mobiliteitsbudget, moet de werkgever op eer verklaren dat er een fietsvergoeding wordt toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.


Vanaf wanneer moet je gebruik maken van de gewijzigde modelformulieren?

De cao nr. 90/4 is in werking getreden op 22 februari 2022. De gewijzigde modelformulieren zijn beschikbaar op de website van FOD WASO. Uitgebreide informatie over de bonus vind je eveneens op de website: Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen.

Let wel: de administratie voorziet in een overgangsperiode tot 1 juni 2022. Dat betekent dat de oude modelformulieren nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie zullen worden aanvaard voor alle akten en cao’s gesloten voor 1 juni 2022.

Deze overgangsperiode geldt eveneens voor de bonusplannen die online worden neergelegd via www.bonusplannen.be.

Anderen lazen ook dit:

Loonbarema's en actuele bedragen

Op deze pagina bundelen we de belangrijkste barema's en bedragen die van toepassing zijn op de paritaire comités 329.01 en 329.03.

Sectorpensioen PC 329.01: toelage 2021 vastgelegd

Voltijdse werknemers die in 2020 een volledig jaar werkten in de Vlaamse socialprofitsector krijgen een toelage van 150 euro op hun pensioenrekening. Of 85,04 euro als hun werkgever geen bijdrageplicht had. Daarmee ligt de toelage voor 2020 op hetzelfde niveau als die van het jaar ervoor.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!