Ga verder naar de inhoud

De renteloze lening of de lening tegen verminderde rentevoet: wat moet je weten?

25.04.2022

Als werkgever kan je je werknemers een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet toekennen. Opgelet: het voordeel dat daaruit voortvloeit voor de werknemer is loon en wordt geschat naar zijn werkelijke waarde. Het is mogelijk dat je er daardoor fiscale- en sociale zekerheidsbijdragen op betaalt.

Hoe zit dat fiscaalrechtelijk?

  • Het voordeel wordt berekend op basis van het verschil tussen de referentierentevoet van het jaar waarin de leningsovereenkomst wordt gesloten, en de rentevoet die jij als werkgever toekent aan de werknemer. Een kb bepaalt jaarlijkse per type van lening de referentierentevoeten.
  • De referentierentevoeten 2021 verschenen op 14 februari 2022 in het Staatsblad. Aan de hand van die rentevoeten wordt de waarde bepaald van de voordelen die in 2021, en 2022 in afwachting van de publicatie van de rentevoeten 2022, werden toegekend in de vorm van diverse leningen.

Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde intrestvoet, vermeld je op de fiscale fiche 281.10.

De fiscale fiches bezorg je voor 1 maart aan de fiscus en aan de werknemers.

Hoe zit dat sociaalrechtelijk?

Er is geen wetsbepaling die de sociale behandeling van dit voordeel regelt. De RSZ gaat ervan uit dat dat voordeel loon is en er dus sociale bijdragen op verschuldigd zijn. Het voordeel is het verschil tussen wat de werknemer terugbetaalt aan zijn werkgever, en de terugbetaling die de werknemer zou doen aan zijn bank voor een lening van hetzelfde bedrag en voor dezelfde duur.

Hoe zit dat arbeidsrechtelijk?

  • Voorschotten in geld verstrekt door de werkgever, zoals in het kader van een lening, mag je in mindering brengen op het loon.
  • Na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen mag het totaal van de inhoudingen niet meer bedragen dan 1/5de van het nettoloon, behalve bij bedrog of vrijwillige uitdiensttreding.
  • De werknemer kan, zolang hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst, niet afzien van die bescherming. Hij kan uiteraard wel telkens na betaling van zijn loon beslissen om zijn schuld volledig of gedeeltelijk terug te betalen, zonder rekening te moeten houden met die 1/5de-beperking.
  • Ook bij onvrijwillige uitdiensttreding kun je met je werknemer schriftelijk overeenkomen dat de inhouding meer dan 1/5de van de verbrekingsvergoeding of eventuele loonsaldo bedraagt.

Tip: Bepaal uitdrukkelijk in een schriftelijke overeenkomst dat het geld dat je aan een werknemer leent, beschouwd moet worden als een voorschot op loon. Neem daar ook de terugbetalingsmodaliteiten in op.

Je leest hier meer over de renteloze lening of lening tegen verminderde intrestvoet.

Bron: Koninklijk besluit van 6 februari 2022 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, Staatsblad 14 februari 2022, Artikel 23 Loonbeschermingswet.

Anderen lazen ook dit:

Laatste prognose indexaanpassing

In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Daardoor stegen de lonen in onze sector in september 2022 met 2%.

Het Planbureau voorspelt in zijn meest recente prognose de vier volgende momenten waarop de spilindex zou overschreden worden.

Herinner je werknemers aan de jobbonus

De jobbonus is er voor werknemers met een laag loon. Wie in aanmerking komt, ontvangt vanaf eind 2022 een brief van de Vlaamse overheid. Voor de uitbetaling van deze jobbonus vraagt de overheid aan de rechthebbenden om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Maar die digitale stap is niet voor iedereen evident.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!