Ga verder naar de inhoud

De opvolger van verenigingswerk vanaf 2022: artikel 17 werd uitgebreid

21.04.2022

Er is meer duidelijkheid over de opvolger van verenigingswerk vanaf 2022. Occasionele medewerkers tewerkstellen kan vanaf 1 januari 2022 door het al bestaande artikel 17 (tot 31 december 2021 ‘25-dagenregeling’), dat werd aangepast. Het saldo van dagen werd omgezet in uren voor meer flexibiliteit, en dat aantal uren steeg ook. De regeling gaat bovendien ook fiscaal aantrekkelijker zijn. Wat we al weten over de nieuwe regeling zetten we even op een rij in dit artikel.

De context

Toen het Grondwettelijk Hof eind 2020 brandhout maakte van het verenigingswerk, kwam de regering met een tijdelijke oplossing op de proppen voor het jaar 2021. Die tijdelijke regeling voor het verenigingswerk liep eind vorig jaar af, en dus moest de regering aan de slag om een duurzame oplossing te vinden vanaf 1 januari 2022.

Na lange en moeizame besprekingen en het doorzettingsvermogen van een aantal sectorfederaties, is die definitieve oplossing gevonden in een uitbreiding van het artikel 17. Deze tewerkstelling valt niet onder het toepassingsgebied van de rsz-regelgeving, waardoor werkgever noch werknemer rsz-bijdragen betalen.

Bye bye verenigingswerk, hello uitgebreid artikel 17

Artikel 17 zegt jou op het eerste gehoor misschien niet veel. De soepele tewerkstellingsvorm die erachter schuil gaat waarschijnlijk des te meer: de 25-dagenregel. Al zullen we daar nu een andere naam moeten voor zoeken. Het KB van 23 december 2021 verandert de 25-dagenregel en breidt fors uit.

Duidelijkheid over fiscale luik

De werknemer die volgens artikel 17 tewerkgesteld wordt, moet een inkomstenbelasting van 10% op divers inkomen betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting). Alle vergoedingen en kostenvergoedingen worden aan dit tarief belast tot een plafond van 6390 euro per jaar (2022). Bij overschrijding van het plafond zijn de gewone belastingschijven voor beroepsinkomsten van toepassing en gaat het niet langer om een divers inkomen.

Deze wet is op 26 april 2022 gepubliceerd. Het is nog even wachten op duidelijkheid welke de fiscaalrechtelijke verplichtingen van de werkgever-schuldenaar artikel 17 zijn.

Regeling in het kader van artikel 17

 • Het maximum van 25 dagen wordt omgezet in uren. Dat maakt de toepassing van de regeling heel wat flexibeler.
 • Daar bovenop verhoogt het aantal uren dat je een losse medewerker volgens artikel 17 zal kunnen inzetten
 • Het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal verschillen naargelang jouw organisatie actief is in de sportsector of de socioculturele sector:
 • De tewerkstelling volgens artikel 17 geeft geen recht op gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van gemeen recht, tenzij de sector dat in een cao zou voorzien. Dat is niet het geval in onze sector.
 • Medewerkers die je in de organisatie inschakelt zullen daarenboven geen recht hebben op opleiding zoals voorzien in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk.
 • Ook de toepassing van sectorale regelingen rond vorming zal uitgesloten worden.
 • Verder worden er specifieke opzeggingstermijnen vastgelegd:
 • in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur:
  • 14 dagen wanneer de werknemer minder dan 6 maanden anciënniteit heeft
  • 1 maand wanneer de werknemer minstens 6 maanden anciënniteit heeft
 • in geval van een overeenkomst van bepaalde duur:
  • 14 dagen indien de overeenkomst voor een duur van minder dan 6 maanden gesloten is
  • 1 maand wanneer de overeenkomst voor een duur van minstens 6 maanden gesloten is
 • De reglementering rond sociale documenten zal niet van toepassing zijn.

Verschillen tussen de sportsector & de socioculturele sector:

Wat? Sportsector Socioculturele sector
Aantal gewerkte uren per kalenderjaar
450 uur
300 uur
Limiet op het aantal uur per kwartaal
150 uur
100 uur
Maximumgrens voor het 3de kwartaal
285 uur
190 uur
 • Het is mogelijk om activiteiten die onder elk van de twee contingenten vallen te combineren. In dat geval is het plafond voor alle activiteiten samen beperkt tot 450 gewerkte uren/jaar.
 • De tewerkstelling volgens artikel 17 kan je voor maximaal 190 gewerkte uren cumuleren met studentenarbeid (475u studentenarbeid + 190u artikel 17). Wordt het quotum van 190 uren overschreden, dan worden de uren afgetrokken van het studentenquotum (475u).

Formaliteiten

 • Je geeft iedere tewerkstelling (prestatie) volgens artikel 17 op voorhand aan via Dimona. Elke prestatie in het kader van artikel 17 moet je voorafgaand in uren aangeven via Dimona. Elk begonnen uur telt als een uur.
  Let wel: niet gepresteerde, maar wel betaalde uren, zoals loon feestdag of klein verlet geef je niet door in Dimona.
  Bovendien moet je zo snel mogelijk met terugwerkende kracht de prestaties aangeven die uitgevoerd werden vooraleer het aangiftesysteem operationeel was.
 • Aangezien het gaat om prestaties die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen moet je geen DmfA uitvoeren.
 • Je zorgt voor een aansluiting bij een erkende arbeidsongevallenverzekeraar voor je een eerste werknemer tewerkstelt. Heb je al een verzekering arbeidsongevallen, kan je de verzekeraar op de hoogte brengen dat je ook werknemers overeenkomstig artikel 17 tewerkstelt.

Hoe doe je de dimona-aangifte?

Je doet de Dimona-aangifte voorafgaand aan elke tewerkstelling. Dat doe je in uren, waarbij elk begonnen uur telt als een uur.

Er zijn drie subtypes. Hieronder vind je de subtypes die voor onze sector relevant zijn.

Dimona 'S17' - sport

Dit type gaat om een Dimona aangifte in uren voor activiteiten die met sport te maken hebben.

Dimona 'O17' - overige sectoren

Dit type gaat ook om een Dimona aangifte in uren, voor alle activiteiten andere dan in de sport of voor de televisie. Het gaat hier om alle socio-culturele activiteiten.

Applicatie beschikbaar

Analoog aan de applicatie student@work is er een applicatie voor artikel 17 ontwikkeld. Via de applicatie kan de werknemer het resterende contingent uren raadplegen. De applicatie is vanaf nu beschikbaar.

Activiteiten die mogelijk zijn in het kader van het nieuwe artikel 17

De werkgevers en activiteiten die onder de nieuwe artikel 17 vallen, zijn de volgende:

 • Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs,
  • als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16 u 30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
 • De VRT, de R.T.B.F. en de B.R.F. alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (voor hen blijft het contingent van 25 dagen/jaar gelden);
 • Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;
 • De door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeesters, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties;
 • De organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunsten- sector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding;
 • De inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een Gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
 • De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars;
 • De organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.

Verbod op cumulatie met artikel 17

Het leveren van prestaties in kader van artikel 17 is niet toegestaan indien de werkgever en de betrokken werknemer door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst waren verbonden gedurende de periode van een jaar voorafgaand aan het begin van de prestaties. Dit is ook zo indien de werknemer werd tewerkgesteld als interim (in het kader van een overeenkomst gesloten in toepassing van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers). Er is een wachttijd van 1 jaar in deze gevallen.

Cumulatiemogelijkheden

Wanneer het gaat om een student of wanneer de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen als gevolg van een pensionering kan er wel opeenvolgend toepassing gemaakt worden van artikel 17. In dat geval is er dus geen wachttijd van 1 jaar die je moet respecteren en kan je opeenvolgend de student of gepensioneerde werknemer via artikel 17 tewerkstellen.

Personen, die de activiteiten verrichten bedoeld in artikel 3, 7° en 8°, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk:

 • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector

en die een aannemingsovereenkomst hebben gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, kunnen wel prestaties leveren in het kader van artikel 17.

Welke opties voor flexibele tewerkstelling zijn er nog?

We wijzen je er graag op dat er in ons paritair comité nog verschillende opties zijn om medewerkers flexibel in te zetten. Daarover lees je meer via onderstaande linken:

Anderen lazen ook dit:

Tijdelijke werkloosheid vanaf 1 juli 2022

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona loopt af op 30 juni.

Vanaf 1 juli zullen de werkgevers die tijdelijke werkloosheid willen toepassen binnen hun organisatie terug de gewone procedure van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen moeten volgen. Er zijn wel nog een paar versoepelingen voorzien tijdens een overgangsperiode.

We geven je hieronder een overzicht van de voorwaarden, procedure en gevolgen voor de werknemer.

Verplichte controle uittreksel strafregister 'goed en zedelijk gedrag' voor nieuwe medewerkers in bepaalde jeugdsectoren

De Vlaamse Regering legt aan bepaalde organisaties de verplichting op om aan de hand van een uittreksel uit het strafregister het goed en zedelijk gedrag van nieuwe medewerkers te controleren. Het ontwerp van decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 1 juni 2022 maar moet nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!