Ga verder naar de inhoud

De opvolger van verenigingswerk vanaf 2022: artikel 17 wordt uitgebreid

10.01.2022

Er is meer duidelijkheid over de opvolger van verenigingswerk vanaf 2022. Occasionele medewerkers tewerkstellen zal in het nieuwe jaar ook kunnen door het al bestaande artikel 17 (25-dagenregeling), dat werd aangepast. Het saldo van dagen wordt omgezet in uren voor meer flexibiliteit, en dat aantal uren stijgt ook. De regeling gaat bovendien ook fiscaal aantrekkelijker zijn. Wat we al weten over de nieuwe regeling zetten we even op een rij in dit artikel.

De context

Toen het Grondwettelijk Hof eind 2020 brandhout maakte van het verenigingswerk, kwam de regering met een tijdelijke oplossing op de proppen voor het jaar 2021. Die tijdelijke regeling voor het verenigingswerk liep eind vorig jaar af, en dus moest de regering aan de slag om een duurzame oplossing te vinden vanaf 1 januari 2022.

Na lange en moeizame besprekingen en het doorzettingsvermogen van een aantal sectorfederaties, is die definitieve oplossing gevonden in een uitbreiding van het artikel 17.

Bye bye verenigingswerk, hello uitgebreid artikel 17

Artikel 17 zegt jou op het eerste gehoor misschien niet veel. De soepele tewerkstellingsvorm die erachter schuil gaat waarschijnlijk des te meer: de 25-dagenregel. Al zullen we daar nu een andere naam moeten voor zoeken. Het KB van 23 december 2021 verandert de 25-dagenregel en breidt fors uit.

Wat weten we al?

 • Het maximum van 25 dagen wordt omgezet in uren. Dat maakt de toepassing van de regeling heel wat flexibeler.
 • Daar bovenop verhoogt het aantal uren dat je een losse medewerker volgens artikel 17 zal kunnen inzetten
 • Het toegelaten aantal uren en de limieten per kwartaal verschillen naargelang jouw organisatie actief is in de sportsector of de socioculturele sector:

Verschillen tussen de sportsector & de socioculturele sector:

Wat? Sportsector Socioculturele sector
Aantal uren per kalenderjaar
450 uur
300 uur
Limiet op het aantal uur per kwartaal
150 uur
100 uur
Maximumgrens voor het 3de kwartaal
285 uur
190 uur

Het is mogelijk om activiteiten die onder elk van de twee contingenten vallen te combineren. In dat geval is het plafond voor alle activiteiten samen beperkt tot 450 uren/jaar.

 • Je geeft iedere tewerkstelling volgens artikel 17 op voorhand aan via Dimona. De aanpassingen aan deze aangifte die nodig zijn om deze aangifte in uren te kunnen doen, worden op dit moment ontwikkeld, maar begin 2022 zal het nog niet mogelijk zijn deze aangifte te doen. Voor de prestaties die voordien (vanaf 1 januari 2022) geleverd werden zullen dus met terugwerkende kracht Dimona aangiften moeten gebeuren. https://www.socialsecurity.be/...
  Voor de werkgevers die geen ander personeel tewerkstellen, en die dus tot nu toe nog geen Dimona aangiften hebben gedaan, zal op dat moment ook meegedeeld worden hoe zij zich moeten identificeren om deze aangiften te kunnen doen.
 • Die aangifte heeft als nadeel dat ze geen klare kijk biedt op het resterende aantal dagen dat je de losse medewerker nog kunt inzetten. Bij een omzetting in uren wordt het nog belangrijker om goed zicht te krijgen op het uursaldo. Daarom kijkt de wetgever richting RSZ om een applicatie te maken naar analogie met student@work, waarbij zowel werkgever als werknemer het saldo kunnen consulteren. Meer informatie over het lanceringsmoment van beide tools zal later volgen.
 • Aangezien het gaat om prestaties die vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen moet je geen DmfA uitvoeren.
 • De tewerkstelling volgens artikel 17 kan je voor maximaal 190 uur cumuleren met studentenarbeid (475u studentenarbeid + 190u artikel 17). Wordt het quotum van 190 uren overschreden, dan worden de uren afgetrokken van het studentenquotum (475u).
 • De werknemer die volgens artikel 17 tewerkgesteld wordt zal een inkomstenbelasting van 10% moeten betalen op het moment van de fiscale afrekening (personenbelasting). Dat zou van artikel 17 alvast een fiscaal gunstigere regeling maken.

Activiteiten die mogelijk zijn in het kader van het nieuwe artikel 17


De werkgevers en activiteiten die onder de nieuwe artikel 17 vallen, zijn de volgende:

 • Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs,
  • als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
  • bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16 u 30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.
 • De VRT, de R.T.B.F. en de B.R.F. alsmede de personen die, in hun organiek personeelskader opgenomen, daarenboven in hoedanigheid van artiest tewerkgesteld worden (voor hen blijft het contingent van 25 dagen/jaar gelden);
 • Het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven, die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten en de personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, alléén tijdens de schoolvakanties tewerkstellen;
 • De door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeesters, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties;
 • De organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunsten- sector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding;
 • De inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een Gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs;
 • De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars;
 • De organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren, te spreiden volgens de behoeften op de dag van het evenement en 3 dagen voor of na het evenement, met uitsluiting van artistieke prestaties die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.

Verbod op cumulatie met artikel 17

Het leveren van prestaties in kader van artikel 17 is niet toegestaan indien de werkgever en de betrokken werknemer door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst waren verbonden gedurende de periode van een jaar voorafgaand aan het begin van de prestaties. Er is een wachttijd van 1 jaar in deze gevallen.

Het leveren van prestaties in kader van artikel 17 is evenmin toegestaan indien de werknemer werd tewerkgesteld als interim (in het kader van een overeenkomst gesloten in toepassing van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers). Hierbij is er een algemeen verbod op cumulatie.

Cumulatiemogelijkheden

Wanneer het gaat om een student of wanneer de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen als gevolg van een pensionering kan er wel opeenvolgend toepassing gemaakt worden van artikel 17. In dat geval is er dus geen wachttijd van 1 jaar die je moet respecteren en kan je opeenvolgend de student of gepensioneerde werknemer via artikel 17 tewerkstellen.

Personen, die de activiteiten verrichten bedoeld in artikel 3, 7° en 8°, van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk:

 • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
 • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector

en die een aannemingsovereenkomst hebben gesloten tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021, kunnen eveneens opeenvolgend prestaties leveren in het kader van artikel 17. Deze bepaling geldt tijdelijk tot en met 31 december 2022.

Volgende zaken moeten nog verder uitgewerkt worden

 • De tewerkstelling volgens artikel 17 geeft geen recht op gewaarborgd loon voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van gemeen recht, tenzij de sector dat in een cao zou voorzien. Dat is niet het geval in onze sector.
 • Medewerkers die je in de organisatie inschakelt zullen daarenboven geen recht hebben op opleiding zoals voorzien in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk.
 • Ook de toepassing van sectorale regelingen rond vorming zal uitgesloten worden.
 • Verder worden er specifieke opzeggingstermijnen vastgelegd:
  • in geval van een overeenkomst van onbepaalde duur:
   • 14 dagen wanneer de werknemer minder dan 6 maanden anciënniteit heeft
   • 1 maand wanneer de werknemer minstens 6 maanden anciënniteit heeft
  • in geval van een overeenkomst van bepaalde duur:
   • 14 dagen indien de overeenkomst voor een duur van minder dan 6 maanden gesloten is
   • 1 maand wanneer de overeenkomst voor een duur van minstens 6 maanden gesloten is
 • De reglementering rond sociale documenten zal niet van toepassing zijn.

Later meer info

Het is nog even wachten op de ontwikkeling van de RSZ-applicatie. Zodra hierover meer informatie bekend is en we duidelijkheid hebben over de stappen die je als organisatie moet nemen, vind je die hier.

Bronnen:

Anderen lazen ook dit:

Replay infosessie Artikel 17 - 19 januari 2022

Ben je benieuwd hoe de opvolger van het verenigingswerk er uit ziet? Occasionele medewerkers tewerkstellen kan nu door een uitbreiding van het al bestaande artikel 17. Deze gratis infosessie geeft je een toelichting van de nieuwe regeling.

Corona: welke impact op pensioenrechten?

Gepensioneerden die door corona tijdelijk werkloos waren of een vervangingsinkomen/financiële compensatie ontvingen, hoeven niet te vrezen voor hun pensioen. De regering heeft de maatregelen tot behoud van de pensioenrechten tijdens de coronacrisis verlengd tot 30 juni. Tijdens de crisisperiode zullen deze uitkeringen en vergoedingen geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!