Ga verder naar de inhoud

Op komst: Nieuwe maatregelen voor een beter evenwicht werk-privéleven

03.06.2022

Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne heeft een aantal maatregelen uitgewerkt om het evenwicht tussen werk en privéleven te verbeteren. Het gaat om een omzetting van een Europese richtlijn naar Belgisch recht. Het wetsontwerp wordt nog deze zomer door het Parlement geloodst.

Meest in het oog springend is de invoering van een nieuw zorgverlof en de mogelijkheid voor de werknemer om een meer flexibele werkregeling te vragen.

De nieuwe wet komt bovenop de arbeidsdeal die in februari al werd goedgekeurd.

Vijf dagen zorgverlof

Een nieuwe vorm van verlof dat flexibel kan worden ingezet.

De werknemer krijgt het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, gedurende vijf kalenderdagen per jaar, al dan niet aaneensluitend. Het verlof wordt aangewend om te zorgen voor een gezinslid of familielid dat "om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun". Bijvoorbeeld: een kind bezoeken in het ziekenhuis, een partner vergezellen naar een medische behandeling, een familielid begeleiden naar een rusthuis, enz.

De werknemer moet het zorgverlof op voorhand melden. De werkgever kan het verlof niet weigeren.

Flexibele arbeidsregelingen

Elke werknemer, die minstens een half jaar in dienst is bij de werkgever, krijgt het recht om een verzoek in te dienen om een flexibele arbeidsregeling aangeboden te krijgen. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld de gebruikelijke wekelijkse werktijden laten aanpassen of vragen om een halftijdse job te organiseren op 2,5 dagen.

De werknemer moet wel aantonen dat de flexibele arbeidsregeling nodig is om te zorgen voor of steun te bieden aan een andere persoon. Dat kan een kind, partner of familielid zijn.

De werkgever kan het verzoek alleen weigeren mits hij dit schriftelijk motiveert binnen een vooraf vastgestelde termijn.

Sanctie voor het niet toekennen van geboorteverlof

Een werkgever die aan een werknemer niet het geboorteverlof toekent waar die recht op heeft of die de duur of de voorwaarden van het verlof niet in acht heeft genomen kan voortaan worden gesanctioneerd.

Sociale inspecteurs zullen deze overtreding kunnen vaststellen en de werkgever een strafrechtelijke of administratieve boete kunnen opleggen. Die boetes kunnen oplopen tot 500 euro.

Niet verlengen van contract: bewijslast bij de werkgever

Om onaanvaardbare misbruiken rond het niet-verlengen van contracten tegen te gaan is het vanaf nu aan de werkgever om te bewijzen dat er geen einde werd gemaakt aan de arbeidsovereenkomst om redenen die verband houden met het opnemen van een verlof (bijv. moederschapsrust).

Er is een sanctie voorzien van 3 maanden loon. En, als er geen objectieve reden is voor het ontslag, kan de werkgever worden verplicht tot betaling van een forfaitaire som van 6 maanden loon aan de werknemer.

Die maatregel geldt ook voor uitzendcontracten.

Anderen lazen ook dit:

Generieke gids niet langer van kracht

2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, op 11 mei 2022, eindigde voor de werkgevers de verplichting om de maatregelen van de Generieke Gids "Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Vakbondsactie op maandag 20 juni

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient een stakingsaanzegging in voor maandag 20 juni. Ze organiseren die dag een nationale betoging in het kader van de campagne 'koopkracht en energieprijzen'.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!