Ga verder naar de inhoud

Loonnorm 2019-2020: regering neemt het heft in eigen handen

07.10.2020

Een kb van 19 april 2019 bepaalt dat de maximale loonstijging voor de komende twee jaren 1,1% bedraagt. De regering legt die loonnorm zelf vast, nadat de sociale partners geen akkoord bereikten.

Waar gaat het over?

De loonnorm wordt om de 2 jaar vastgelegd en bepaalt hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen. Men legt de loonnorm vast aan de hand van de loonkostenontwikkeling in Duitsland, Frankrijk en Nederland, om de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen tegenover de buurlanden veilig te stellen.

De sociale partners onderhandelen over de loonnorm in het kader van het interprofessioneel akkoord (IPA). Komen ze niet tot een akkoord, dan bepaalt de Loonnormwet van 26 juli 1996 dat de regering de marge voor de loonkostenontwikkeling bij kb kan vastleggen. Dat is nu gebeurd.

De vastgestelde loonnorm mag niet worden overschreden door overeenkomsten op intersectoraal, sectoraal, organisatie- of individueel niveau. De naleving van de loonnorm wordt nagegaan op het niveau van de werkgever. De FOD WASO verduidelijkt dat het gaat over de juridische entiteit en niet de technische bedrijfseenheid of een andere vorm van onderverdeling of groepering.

Als werkgever moet je dus de maximale stijging van 1,1%, gemiddeld over 2019 en 2020, over alle werknemers heen naleven.

Hoe verhoudt de loonnorm zich tot de akkoorden in de social profit?

Let wel: het is momenteel onduidelijk of organisaties bovenop de sectorale cao’s in uitvoering van VIA 5 zelf nog invulling kunnen geven aan de integrale loonnorm van 1,1%.

Verhogingen van de gemiddelde loonkost die resulteren uit socialprofitakkoorden moeten immers aangerekend worden op de loonnorm. Het gaat meer concreet over:

 • de eenmalige toekenning van ecocheques in 2019 aan werknemers onder het toepassingsgebied van de sectorale cao van 6 december 2013 betreffende de toekenning van een eindejaarspremie.
 • de verhoging van de eindejaarspremie of 13de maand vanaf 2020. Het bijkomende budget geeft dan het volgende resultaat voor de socioculturele sector:
 • een volledige eindejaarspremie voor de sectoren integratie en samenlevingsopbouw en voor de doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie
 • een verhoogde eindejaarpremie voor de overige sectoren door een verhoging van het vaste bedrag per werknemer.

In het verleden werden door de FOD WASO bepaalde overschrijdingen wel gedoogd als die te wijten zijn aan sociale akkoorden. De vraag is of ze hetzelfde standpunt zullen aanhouden. We volgen het op en houden je op de hoogte.

De loonnorm sluit niet alle verhogingen uit…

Bepaalde elementen moet je immers niet in rekening brengen om te berekenen of de loonnorm al dan niet overschreden wordt (art. 10 Loonnormwet):

 • winstdeelnemingen zoals omschreven door de loonnormwet (niet relevant voor vzw’s)
 • loonindexeringen volgens de indexeringsmechanismen zoals omschreven in de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de koppeling van de lonen aan het gezondheidsindexcijfer. Je mag de lonen dus nog altijd indexeren bij toepassing van de sectorale cao van 20 maart 1997 (verhoging van 2% vanaf de tweede maand na overschrijding van de spilindex). De cao verplicht je daar zelfs toe.
 • bestaande baremaverhogingen vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst. Je mag dus nog altijd loonsverhogingen toekennen op basis van dienstanciënniteit, normale bevorderingen of individuele categorieveranderingen. De verhoging moet wel kaderen in een al lopende regeling (bijvoorbeeld bij bestaande huisbarema’s op basis van functie en anciënniteit) en ze moet bepaald zijn bij cao. Pas je de barema’s van PC 329.01 toe, dan zijn normale verhogingen die daarbinnen vallen, dus nog altijd toegelaten. Of zelfs verplicht als jouw organisatie onder het toepassingsgebied valt van een van de cao's rond baremaharmonisering / loonvoorwaarden.
 • verhogingen in de vorm van een eenmalige innovatiepremie.
 • verhogingen in de vorm van werkgeversbijdragen in een sociaal aanvullend pensioenstelsel. Je mag voor werknemers dus nog altijd een groepsverzekering met werkgeversbijdragen opstarten of in het kader van een bestaande groepsverzekering de werkgeversbijdragen (onbeperkt) optrekken. Meer informatie over de (sociale) groepsverzekering vind je in de syllabus groepsverzekering.

Daarnaast zijn er ook een aantal voordelen waarvan de FOD WASO heeft bevestigd dat zij evenmin zullen gesanctioneerd worden:

 • Loonkostenverhogingen die voortvloeien uit dwingende wettelijke bepalingen, zoals de bijdragen voor risicogroepen en de verhoging van de vormingsinspanningen, en die leiden tot een overschrijding van de loonnorm, tellen mee voor de loonnorm, maar zullen geen aanleiding geven tot een sanctie.
 • verhogingen in de vorm van een niet-recurrente resultaatgebonden bonus (‘collectieve bonus’, cao nr. 90)
 • Cao-afspraken gericht op het wegwerken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in het kader van de nieuwe loonkloofwet van 22 april 2012 kunnen eveneens geoorloofd zijn.

De loonkosten omvatten ook niet de vergoedingen voor kosten eigen aan de werkgever. Kostenvergoedingen zijn immers een terugbetaling van gemaakte kosten voor professionele doeleinden.

Bron: Kb van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7,§1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, Staatsblad 24 april 2019.

Anderen lazen ook dit:

Alle actuele bedragen op een rij

Een actueel totaaloverzicht van alle bedragen die voor jou als werkgever relevant zijn? Op deze pagina vind je ze alfabetisch gerangschikt terug.

FAQ: het sectorpensioen voor paritair comité 329.01

Eind 2011 gaven de sociale partners het startschot voor het aanvullend pensioenstelsel van de Vlaamse social profitsector. Sinds 2012 krijgen de rechthebbende werknemers van (onder andere) PC 329.01 jaarlijks een pensioenfiche en betaalt het Pensioenfonds aanvullende pensioenen uit. Wij verzamelden in deze FAQ enkele vragen die bij jou en je werknemers kunnen rijzen.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!