Ga verder naar de inhoud

Het mobiliteitsbudget: een milieuvriendelijk alternatief voor de bedrijfswagen

01.10.2020

Het mobiliteitsbudget is een budget - berekend op jaarbasis - dat je als werkgever kunt toekennen als alternatief voor de bedrijfswagen waarop een werknemer aanspraak kan maken. De doelstelling van het mobiliteitsbudget is om de files te verminderen en de mobiliteit te vergroenen.

Er geldt voor het mobiliteitsbudget een dubbele keuzevrijheid. De werkgever is volledig vrij om zo’n regeling in te voeren en toe te kennen, en de werknemer is niet verplicht om erop in te gaan.

Drie pijlers

Dat budget kunnen de werknemers vrij besteden rekening houdende met de bestedingsmogelijkheden aangeboden door de werkgever.

Concreet kan een werknemer zijn mobiliteitsbudget spenderen in 3 pijlers:

Pijler Sociale en fiscale regels
1. Een bedrijfswagen die minstens even milieuvriendelijk is als de ingeleverde wagen, of de wagen waarvoor de werknemer in aanmerking kwam.
Identiek als bij de klassieke bedrijfswagen.
2. Duurzame vervoermiddelen – en diensten (vb.: fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dit voor aankoop, gebruik en onderhoud.
Volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.
3. Restsaldo in cash, aan het einde van het jaar.
Vrijgesteld van belastingen, maar wel onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen

Kostenplaatje voor de werkgever?

De invoering van het mobiliteitsbudget is een budgetneutrale operatie voor de werkgever. De keuze voor het mobiliteitsbudget is dus geen besparingsoperatie. Het mobiliteitsbudget stemt immers overeen met de reële jaarlijkse werkgeverskost van de bedrijfswagen alle bijbehorende kosten, bv. brandstof, verzekering, onderhoud en belastingen, die men opgeeft.

Iemand die verder van zijn werk woont, krijgt dus een hoger budget dan iemand die dichterbij woont. Wie verder woont, heeft logischerwijs ook hogere kosten op vlak van vervoer: een hoger brandstofverbruik, hogere onderhoudskosten,…

Beheer van het mobiliteitsbudget

Een kb van 21 maart 2019 legt de modaliteiten van het beheer van het mobiliteitsbudget vast. Hieronder een overzicht:

 • Informeren van de werknemer

De werkgever informeert de werknemers over de duurzame vervoermiddelen die hij aanvaardt om te financieren met het mobiliteitsbudget. Daarnaast moet de werknemer altijd toegang hebben tot de informatie over zijn mobiliteitsbudget. Het gaat onder meer over zijn identificatiegegevens, zijn functiecategorie, de datum waarop hij in die categorie werd ingedeeld, het bedrag van het mobiliteitsbudget, de geldigheidsduur ervan, het beschikbaar saldo, …

 • Uitgaven gestaafd door bewijsstukken

Als werkgever leg je vast welke rechtvaardigingsstukken de werknemer je moet bezorgen om zijn uitgaven voor de duurzame vervoerswijzen te bewijzen. Als de werknemer een betaalkaart of een applicatie gebruikt, moet je ervoor zorgen dat deze tools enkel kunnen dienen om die duurzame vervoersmiddelen te financieren.

 • Teruggave bij overconsumptie of onrechtmatig gebruik

In bepaalde gevallen is er sprake van overconsumptie en moet de werknemer zijn werkgever een deel van het budget terugbetalen, namelijk wanneer de werknemer:

 • uit dienst treedt voor het einde van de geldigheidsduur van het mobiliteitsbudget
 • een nieuwe functie uitoefent waarvoor een bedrijfswagen met een lagere waarde wordt toegekend of bij deze functie geen bedrijfswagen meer wordt toegekend.

In die gevallen moet de werknemer je de onrechtmatig gebruikte sommen terugbetalen binnen de 30 dagen vanaf jouw vraag tot terugbetaling, die een gedetailleerde berekening van het terug te betalen bedrag bevat.

Hetzelfde geldt bij onrechtmatig gebruik: als de werknemer het budget gebruikt voor duurzame vervoersmiddelen die u niet hebt toegestaan in het kader van het mobiliteitsbudget.

 • Ontoereikend mobiliteitsbudget

Als de werknemer de volledige terugbetaling vraagt van een duurzaam vervoermiddel, mag je hem enkel vergoeden tot een bedrag van het nog beschikbaar budget.

 • Een ‘mobiliteitsrekening’ per werknemer

De werkgever creëert een mobiliteitsrekening op naam van de begunstigde werknemers. Deze rekening is een gegevensbank waarin het mobiliteitsbudget wordt geregistreerd en beheerd door de werkgever. De werkgever kan hiervoor een beroep doen op de diensten van een derde partij.

De mobiliteitsrekening moet de werkgever toelaten om:

 • per werknemer het mobiliteitsbudget toe te kennen en op te volgen
 • het mobiliteitsbudget te verhogen of te verlagen in geval van een functiewijziging of van een bevordering
 • de toegang tot het saldo van het mobiliteitsbudget te blokkeren als de toekenning stopt
 • over te gaan tot een nieuwe berekening van het mobiliteitsbudget om de werkgever toe te laten om de terugbetaling te eisen van onrechtmatig gebruikte sommen
 • het berekenen van het saldo van het mobiliteitsbudget (3e pijler) dat in geld wordt gestort aan de werknemer.

Al deze gegevens moeten gedurende 7 jaar worden bewaard.

 • Opbouw sociale rechten?

Het saldo van het mobiliteitsbudget wordt één keer per jaar uitbetaald, ten laatste met het loon van de eerste maand van het volgend jaar. Het wordt beschouwd als onderdeel van het loon dat als grondslag dient voor de berekening van het pensioen en van de werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen geneeskundige verzorging-invaliditeit.

Lancering mobiliteitsbudget.be

Op www.mobiliteitsbudget.be worden de principes en de toepassingen van het mobiliteitsbudget op een eenvoudige manier uitgelegd.

Het is de bedoeling antwoorden te bieden op alle vragen van werknemers en werkgevers over het mobiliteitsbudget.

Bron: Wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding, Staatsblad 29 maart 2019; Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, Staatsblad 29 maart 2019; Koninklijk besluit van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, Staatsblad 29 maart 2019; FOD WASO, persbericht “Website toont mogelijkheden van mobiliteitsbudget”.

Anderen lazen ook dit:

OPGELET: nog geen loonsverhoging in PC 329.01!

Het is even opletten geblazen bij de loonafrekening voor deze maand. In het paritair comité 329.01 is er op dit moment nog geen loonsverhoging doorgevoerd. Controleer zeker of jullie sociaal secretariaat eventuele loonsverhogingen die andere paritaire comités (o.a. PC 319.01) doorvoeren, niet per vergissing toepast.

Bedrijfswagens: begrenzing referentie-CO2-uitstoot vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt de referentie-CO2-uitstoot bij bedrijfswagens begrensd. Door die ingreep kunnen de referentiewaarden van het betrokken jaar niet meer hoger zijn dan deze van het jaar ervoor. Daardoor kan het voordeel van alle aard (dat verbonden is aan het privégebruik van de bedrijfswagen) niet nog verder dalen en zullen werknemers netto minder overhouden.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!