Ga verder naar de inhoud

FAQ verenigingswerk

24.09.2020

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling rond onbelast bijverdienen op 23 april 2020. Hieronder valt ook het systeem van verenigingswerk. Tot 31 december 2020 blijft het systeem bestaan, onder de voorwaarden die in deze FAQ worden uiteengezet. Vanaf 2021 kan niemand meer werken onder het statuut van 'verenigingswerk'.

Wat is verenigingswerk?

Het verenigingswerk maakt deel uit van een groter statuut, dat toelaat aan particulieren onbelast bij te klussen. Het centrale idee van het statuut is particulieren de mogelijkheid geven tot maximaal 6.340 euro per jaar (referentie januari 2020) of 528,33 euro per maand fiscaal en sociaal onbelast bij te verdienen. De uitwerking daarvan is opgedeeld in 3 luiken:

 1. Het eerste luik, de deelplatformen, bevat de activiteiten die burgers verrichten voor door de overheid erkende deelplatformen.
 2. De occasionele diensten tussen burgers zijn diensten tussen twee particulieren. De lijst van diensten is bij wet bepaald. De particulier die de diensten verleent, staat in voor de registratie en zijn eigen verzekering.
 3. Het verenigingswerk tenslotte bevat activiteiten die enkel kunnen worden uitgevoerd bij organisaties die geen winstuitkering toekennen, waaronder ook in de socioculturele sector. Hier is een overeenkomst tussen de organisatie en de individuele persoon van toepassing.

De activiteiten en de inkomsten binnen de drie luiken worden opgeteld om het maximum van 6.340 euro te bepalen en de registratie gebeurt telkens via een digitale applicatie op de website www.bijklussen.be.

Wie mag verenigingswerk uitvoeren?

Niet iedereen mag werken in het statuut van het verenigingswerk.

Om verenigingswerk uit te voeren moet de persoon voldoen aan één van onderstaande voorwaarden:

 • Werknemer zijn met minstens een 4/5de tewerkstelling, met als referentiekwartaal T-3, het derde kwartaal voorafgaand aan de start van de overeenkomst. Gelijkgestelde prestaties via loopbaanonderbreking of tijdskrediet met een tussenkomst van de RVA of bevoegde regionale dienst komen niet in aanmerking als prestaties.
 • Zelfstandige zijn met een minimum aan sociale bijdragen, met als referentiekwartaal T-3, het derde kwartaal voorafgaand aan de start van de overeenkomst.
 • Gepensioneerd zijn, behalve als het gaat om een overgangsuitkering.

Opgepast, voor gepensioneerden jonger dan 65 die geen 45 jaar beroepsloopbaan hebben, tellen de inkomsten mee als beroepsinkomen voor het bereiken van de limiet van toegelaten inkomsten. Meer informatie vind je terug in dit nieuwsbericht

Specifieke gevallen zijn personen die:

 • Werkzoekend zijn, indien de overeenkomst verenigingswerk is gesloten en lopende is voor de persoon werkzoekend werd. In dit geval moet het verenigingswerk ook gemeld worden bij de RVA.
 • Onder het SWT-stelsel vallen, indien de overeenkomst is gesloten en lopende is voor de persoon in het stelsel toetrad. In dit geval moet het verenigingswerk vooraf worden gemeld bij de RVA.
 • Arbeidsongeschikt zijn, indien de overeenkomst verenigingswerk is gesloten voor de persoon arbeidsongeschikt werd en voor zover de adviserend geneesheer vaststelt dat de activiteiten verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand.
 • Prestaties leven in het kader van een traject van jongeren burgerdienst erkend door de bij decreet bepaalde erkenningsinstelling.
 • In het onderwijs tewerkgesteld zijn, en meer bepaald voor wat betreft de periode van uitgestelde bezoldiging. Deze periode telt ook mee bij de beoordeling van de 4/5de tewerkstelling.

Welke activiteiten kunnen vallen onder verenigingswerk?

Sinds 12 november 2018 kan het enkel nog voor deze functies:

 1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
 3. Conciërge van jeugd, sport en artistieke infrastructuur
 4. Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in Samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden, zoals kleine herstellingen en poetsen
 5. Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector
 6. Gids of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur
 7. Vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen
 8. Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op school of tijdens schoolvakanties, evenals bij het transport van en naar de school

Voor deze activiteiten kan het niet meer:

 1. nachtoppas
 2. dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt
 3. Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of de speelplaats van de school
 4. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs
 5. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed
 6. Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector en in het onderwijs.
 7. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector.
 8. ondersteuning bieden in woonzorgcentra of in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen
 9. Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap zelf bepaalt

Ben je niet zeker of je beoogde activiteit hieronder valt? Neem dan gerust contact op met ons consulententeam.

Moet ik een overeenkomst sluiten?

Je moet als organisatie een overeenkomst verenigingswerk te sluiten met de verenigingswerker. Deze overeenkomst mag maximaal 1 jaar duren.

Je volgt hiervoor best het model van standaardovereenkomst.

Deze overeenkomst moet zeker het volgende vermelden:

 • De identiteit van de verenigingswerker en organisatie
 • Het opschrift ‘overeenkomst inzake verenigingswerk’
 • voorwerp van de overeenkomst met een algemene omschrijving van de beoogde activiteiten
 • De plaats en de omvang van het verenigingswerk
 • De duur van de overeenkomst: maximaal één jaar
 • De vergoeding voor het verenigingswerk
 • De verzekeringen die in het kader van het verenigingswerk werden afgesloten
 • De eventuele beëindigingsmodaliteiten, zoals door de partijen overeen gekomen
 • De eventueel toepasselijke regels inzake deontologie
 • De bevestiging dat de verenigingswerker alle noodzakelijke inlichtingen en veiligheidsvoorschriften van de organisatie heeft verkregen op het vlak van de risico’s verbonden aan het verenigingswerk, alsmede de verbintenis van de verenigingswerker om deze na te leven.

Welke vergoeding kan ik geven?

 • Je kan de vergoeding zelf bepalen. Het is ook mogelijk een overeenkomst af te sluiten zonder vergoeding.
 • De maximale vergoeding bedraagt in 2020 528,33 euro per maand en 6.340 euro per jaar. Dat is een totaal bedrag voor de drie luiken van het bijklussen samen.
 • Een verenigingswerker kan bovendien geen bijkomende onkosten krijgen buiten de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen onderstaande functies het dubbele maandplafond krijgen, 1.056,66 euro (2020), het jaarplafond blijft wel behouden:

 • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
 • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

Welke verplichtingen heb ik als organisatie voor de verenigingswerker?

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de handelingen van de verenigingswerker, tenzij in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout door de verenigingswerker.

Je dient als organisatie wettelijk 2 verzekeringen af te sluiten voor de verenigingswerker:

 1. Een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid
 2. Een verzekering tegen ongevallen en lichamelijke schade

Om het welzijn van de verenigingswerker te garanderen moet je als organisatie de nodige aandacht hebben voor:

 • Arbeidsveiligheid
 • Bescherming van de gezondheid van de verenigingswerker op het werk
 • Psychosociale aspecten van het werk
 • Ergonomie
 • Arbeidshygiëne
 • Verfraaiing van de arbeidsplaatsen
 • Maatregelen van de organisatie inzake leefmilieu

De organisatie dient ook de algemene preventiebeginselen toe te passen. Essentieel daarbij is de verenigingswerker correct in te lichten over de risico’s en de benodigde maatregelen voor de aanvang van de activiteiten en te voorzien in de nodige instructies.

Hoe moet ik het verenigingswerk aangeven?

Je registreert de overeenkomst van het verenigingswerk vóór de start van de overeenkomst op de digitale applicatie op www.bijklussen.be.

Je hebt hiervoor volgende informatie nodig:

 • het ondernemingsnummer van je vereniging,
 • het rijksregisternummer van de persoon die een dienst levert aan je vereniging,
 • de periode waarin de dienst geleverd wordt (maximaal 1 jaar),
 • het bedrag van de vergoeding (per maand).

Het systeem zal de registratie weigeren als:

 • de persoon die je wilt laten bijklussen, niet beantwoordt aan de voorwaarden van de bijklusregeling, of
 • het maximumbedrag dat de bijklusser mag verdienen, is overschreden.

Als de digitale applicatie de registratie toelaat en de verenigingswerker niet weigert, heb je als organisatie voldaan aan alle verplichten. Als later blijkt dat de verenigingswerker toch meer heeft verdiend bij andere organisaties of andere luiken van het nieuwe statuut, ben je als organisatie vrijgesteld van een herkwalificatie als werknemer.

Beëindiging en schorsing van de arbeidsovereenkomst

De overeenkomst wordt geschorst zonder dat de verenigingswerker aanspraak kan maken op een vergoeding in volgende gevallen:

 • Tijdelijke overmacht
 • Zwangersschap en bevallingsrust, op vraag van de verenigingswerker
 • Ziekte of ongevallen
 • Wanneer het verenigingswerk niet kan worden uitgevoerd door regelgeving of reglementering door overheid of een organiserende derde (denk bijvoorbeeld aan de maatregelen rond het coronavirus)
 • Onvoorziene bijzondere omstandigheden

De overeenkomst wordt automatisch beëindigd:

 • door afloop van de termijn
 • door de wil van beide partijen
 • door overlijden van de verenigingswerk
 • door stopzetting van de activiteiten van de organisatie
 • door overmacht

Andere modaliteiten kan je vrij bepalen.

Zijn verenigingswerk en betaalde arbeid combineerbaar?

Ja, maar om verdringing van betaalde arbeid met verenigingswerk te voorkomen zijn verschillende bepalingen opgenomen:

 • Zo mogen personen niet tegelijk verbonden zijn met een organisatie als verenigingswerker en als werknemer of zelfstandige met een aannemingscontract;
 • Iemand mag geen verenigingswerk verrichten als hij tijdens de periode van 1 jaar voor de start van het verenigingswerk met de organisatie verbonden was door een arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een uitzendcontract. Hetzelfde geldt in geval van tijdelijke arbeid of bij een terbeschikkingstelling in functie van de gebruiker;
 • Het verenigingswerk mag ook niet gebruikt worden om iemand te vervangen die in de loop van 4 kwartalen voor de start van de overeenkomst in een organisatie of technische bedrijfseenheid actief is geweest.
 • Het is wel mogelijk eerst met een studentenovereenkomst aan de slag te gaan en later als verenigingswerker zonder een jaar te moeten wachten, gesteld dat de student intussen voldoet aan de tewerkstellingsvoorwaarde.
 • Er is ook een uitzondering voorzien voor personen tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst volgens artikel 17 (de 25-dagen regel). Zij kunnen overstappen naar het verenigingswerk zonder de wachtperiode van één jaar.
 • De wachttijd van 12 maanden geldt ook niet wanneer de arbeidsovereenkomst met jouw werknemer beëindigd werd omdat deze met pensioen ging.
 • Het is ook mogelijk van het verenigingswerk meteen over te stappen naar een arbeidsovereenkomst bij dezelfde organisatie.

Zijn verenigingswerk en vrijwilligerswerk combineerbaar?

 • Een persoon kan niet gelijktijdig verbonden zijn door een overeenkomst van verenigingswerk én een kostenvergoeding ontvangen als vrijwilliger bij dezelfde organisatie.
 • Het is wel mogelijk vrijwilliger en verenigingswerker te zijn bij dezelfde organisatie, als er helemaal geen terugbetaling is van kosten voor het vrijwilligerswerk. Dat geldt voor de forfaitaire vergoeding, maar ook voor de terugbetaling van reële onkosten.
 • Iemand kan wel verenigingswerk verrichten voor één organisatie en een kostenvergoeding ontvangen als vrijwilliger bij een andere organisatie.
Bron: Administratieve instructies RSZ - Verenigingswerkers

Anderen lazen ook dit:

FAQ: Hoe verloon ik een artistiek medewerker/kunstenaar in paritair comité 329?

Organisaties in de socioculturele sector doen geregeld beroep op kunstenaars om een werk te maken of een opdracht uit te voeren. Hoe zit dat met paritaire comités, statuten, contracten, barema's en lonen? Dat verhelderen we in deze FAQ.

Verlaging maximum kilometervergoeding vanaf 1 juli 2020

Het maximumtarief voor dienstverplaatsingen met de eigen auto, motor- of bromfiets daalt op 1 juli 2020: tot 30 juni 2021 bedraagt het 0,3542 euro (voorheen 0,3653 euro) per kilometer.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!