Ga verder naar de inhoud

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

23.11.2020


"Wat moet ik doen wanneer mijn medewerker in quarantaine moet gaan door corona? Bestaat daar een speciaal soort verlof voor?"

Over dat laatste kunnen we kort zijn: nee, dat is niet het geval. Hoe je als werkgever dan wel moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

COVID-19 test na hoog-risicocontact of terugkeer uit rode zone

De interministeriële conferentie volksgezondheid heeft op 14 november beslist om haar teststrategie opnieuw aan te passen. Vanaf 23 november wordt iedereen na hoog-risicocontact of na terugkeer uit een rode zone getest, ook wanneer men geen symptomen vertoont. Ten gevolge daarvan worden ook de quarantaineregels herzien.

Hoog-risicocontact of terugkeer uit een rode zone

 • Deze personen worden verplicht om 7 dagen in quarantaine te gaan. De begindag van deze 7 dagen is de dag van het laatste hoge-risicocontact, of de laatste dag dat men in een rode zone in het buitenland verbleef.
 • Op dag 7 moeten zij zich laten testen in een triage- en staalafnamecentrum. Via de contacttracing ontvangen ze hiervoor een code voor staalname.
  Is deze test positief dan wordt de persoon in isolatie geplaatst voor minstens 7 dagen vanaf de dag dat de test is afgenomen. Is de test negatief, dan kan de quarantaine worden stopgezet, maar wordt extra waakzaamheid gevraagd tot in totaal 14 dagen na de dag van het laatste hoog-risicocontact.
 • Iemand die symptomen ontwikkelt, zal vanzelfsprekend onmiddellijk worden getest.
 • De medewerker bezorgt jou een medisch getuigschrift quarantaine, afgeleverd door de huisarts.
 • Kan de medewerker thuis telewerken, dan moet hij dat ook doen.
 • Is er geen mogelijkheid tot telethuiswerk, dan kan je op basis van dat attest de medewerker aanmelden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona.

Aandachtspunten voor werknemers die terugkeren uit het buitenland

Een werknemer die na terugkeer uit het buitenland in quarantaine moet, kan onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen als tijdelijk werkloze:

 • hij mag niet arbeidsongeschikt zijn;
 • telethuiswerk is niet mogelijk


Opgelet!

 • Quarantaine die het gevolg is van een reis naar een land waarvan bij vertrek bekend was dat het ging om een rode zone of waarvoor een reisverbod geldt, opent géén recht op tijdelijke werkloosheid. Het gaat hier niet om een overmachtssituatie, aangezien de werknemer bij vertrek al op de hoogte was dat hij bij terugkeer in quarantaine zou moeten gaan of dat er een reisverbod was. De quarantaine is dan het gevolg van een vrije keuze van de werknemer. Als de werknemer niet kan telewerken, dan moet je in deze situatie ook geen loon betalen. Je zoekt best samen met de medewerker naar een oplossing met bijvoorbeeld vakantie, recup van meeruren of onbetaald verlof.
 • Keert de werknemer terug uit een oranje of rode zone binnen de EU + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK en Zwitserland (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek), dan krijgt hij uitkeringen als hij een quarantainegetuigschrift van zijn arts kan voorleggen.
 • Keert de werknemer terug uit een land buiten de EU+, dan kan hij tijdens een periode van quarantaine geen uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten.
 • De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod of een negatief reisadvies is bij vertrek).


Is de werknemer verplicht om jou te informeren over zijn reisbestemming?

 • Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om er als een goede huisvader voor te zorgen dat de werknemers de hen toevertrouwde taken in veilige en gezonde omstandigheden kunnen verrichten. Je bent verplicht om toe te zien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen die opgenomen zijn in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan. In die zin kan het belangrijk zijn dat je de reisbestemming van jouw werknemer kent.
 • Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privéleven en is hij niet verplicht om deze informatie te delen. Dit recht is echter niet absoluut en moet worden afgewogen tegen de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
 • Als jouw werknemer bij thuiskomst weigert om zijn reisbestemming mee te delen, en jij gegronde redenen hebt om je ongerust te maken, dan mag je de werknemer de toegang tot de werkplek ontzeggen en hem vragen om contact op te nemen met de huisarts voor een quarantainegetuigschrift. Het is aan de werknemer om te bewijzen dat jouw vrees ongegrond is.

We raden aan om hierover vooraf goede afspraken te maken met je medewerkers waarbij je een beroep doet op ieders verantwoordelijkheid in deze gezondheidscrisis.

De school of crèche sluit, wat dan?

Het  corona-ouderschapsverlof  werd na 30 september niet verder verlengd. Als alternatief besliste de regering om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk te maken, op basis van een specifiek attest sluiting corona, voor situaties waarin werknemers zich geconfronteerd zien met een opvangprobleem voor hun kind(eren).

Concreet gaat het over werknemers die een opvangprobleem hebben omdat:

 • een minderjarig kind dat met hem samenwoont niet naar de crèche of de school kan gaan, omdat deze of een deel ervan wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken,
 • een gehandicapt kind ten laste van de werknemer, ongeacht de leeftijd van dat kind, niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 'COVID-19' is van toepassing. Op basis van het attest, waarvan een deel wordt ingevuld door de school of instelling, en een deel door de werknemer, zet je de werknemer op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in voor de betreffende periode. Je geeft de code ‘TWO’ in voor de berekening van het loon. Het sociaal secretariaat stuurt via de elektronische aangifte ASR scenario 5 de gegevens door naar RVA.

Het attest sluiting corona vind je op de website van de RVA. Je houdt dit ter beschikking voor eventuele controle.

Goed om te weten: werknemers die dit attest kunnen voorleggen, kan je niet verplichten tot telethuiswerk.

Bron: wet van 23 oktober 2020, gepubliceerd in het BS op 30 oktober. De wet heeft uitwerking vanaf 1 oktober 2020.

Een kind van de werknemer moet in quarantaine, wat dan?

Een werknemer die thuis zijn kind moet opvangen omdat die in quarantaine werd geplaatst, komt eveneens in aanmerking voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. We raden aan om de werknemer het quarantaine-attest van het kind aan jou te laten bezorgen en het ter beschikking te houden van de RVA in geval van controle.

We vatten het nog even samen:

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is mogelijk wanneer de werknemer in quarantaine moet omdat:

 • hij een hoog-risicocontact heeft gehad, of wanneer bijvoorbeeld zijn kind niet meer naar school mag omdat het in contact is geweest met een positief getest persoon.
 • hij zelf een risicopatiënt is
 • hij op reis is vertrokken naar het buitenland (op voorwaarde dat deze reis bij vertrek niet sterk afgeraden of verboden was of het land van bestemming zich niet bevond in een rode zone)
 • de school, crèche of opvang voor gehandicapte personen van zijn kind (gedeeltelijk) sluit


Opgelet:

 • De werknemer moet jou een quarantaine getuigschrift bezorgen.
 • Er kunnen uitkeringen worden toegekend op voorwaarde dat de werknemer niet arbeidsongeschikt is en niet kan telewerken.
 • Is de werknemer zelf ziek, dan moet hij een attest van arbeidsongeschiktheid bezorgen en heeft hij recht op gewaarborgd loon.

Meer info

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!