Ga verder naar de inhoud

Corona: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

23.07.2020

Laatste update: donderdag 23 juli 2020

Om de financiële druk op werkgevers in deze coronacrisis te verlichten, besliste de regering om hen tijdelijk uitstel van betaling te geven voor de RSZ-bijdragen, tot 15 december 2020. Voor bepaalde werkgevers komen er ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten. Om dat allemaal te regelen waren er wel 2 kb's nodig: het oorspronkelijke was namelijk onduidelijk over de termijnen en de mogelijke sancties bij laattijdige betalingen.

Eerst en vooral: welke werkgevers komen in aanmerking voor het uitstel van betaling?

Het koninklijk besluit onderscheidt 5 groepen van werkgevers:

 1. De werkgevers uit de horecasector en uit de culturele, feest- recreatieve, toeristische en sportieve sector, die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.
 2. De handelszaken en winkels die door de coronamaatregelen verplicht moesten sluiten.
 3. Werkgevers in niet-essentiële bedrijven, die moesten sluiten omdat het voor hen onmogelijk was om de regels rond social distancing en de sanitaire maatregelen na te leven.
 4. Werkgevers die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omvan andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de sluiting van hun leveranciers of klanten, of omdat een groot deel van het personeel op ziekteverlof is.
 5. Werkgevers die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting, maar die wel hun economische activiteit voor het tweede kwartaal van 2020 sterk verminderd zien.


Werkgevers die behoren tot groep 1 of 2 genieten van een automatisch uitstel.

De werkgevers van het PC 329 vallen onder groep 1. Je krijgt over de uitgestelde betaling bericht van het sociaal secretariaat. Blijft dit uit, dan neem je best zelf contact met hen op. Op de website van RSZ kan je nagaan of je automatisch recht hebt op uitstel.


Werkgevers die behoren tot groep 3, 4 of 5 en van uitstel willen genieten, moeten daarvoor een verklaring op eer indienen.

Goed om te weten:

 • die verklaring op eer moet je indienen tussen 20 maart en 31 juli 2020.
 • de bedragen waarvoor je uitstel van betaling krijgt, moet je ten laatste op 15 december 2020 betalen aan de RSZ.
 • de bedragen die op het ogenblik van het indienen van een verklaring op eer vervallen en betaald zijn, zal de RSZ niet terugbetalen.

Over welke bedragen gaat het?

Je krijgt uitstel van betaling voor alle betalingen vanaf 20 maart 2020 tot 15 december 2020.

Hieronder vallen:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
 • het derde voorschot voor het 1de kwartaal
 • het saldo van het 1de kwartaal
 • het debet bericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2de kwartaal
 • het saldo van het 2de kwartaal

Hieronder vallen niet:
 • de bedragen die verschuldigd zijn na ambtshalve rechtzettingen door de RSZ voor het tweede kwartaal 2020
 • de voorschotten voor het derde kwartaal van 2020
 • het saldo voor het derde kwartaal van 2020
 • het eerste en tweede voorschot voor het vierde kwartaal van 2020

Voor de volledigheid: het gaat over alle door de RSZ geïnde bijdragen, zowel werkgevers- als werknemersbijdragen.

Erkende sociale secretariaten krijgen één week extra tijd

 • De erkende sociale secretariaten hebben tot 23 december 2020 de tijd om de bijdragen van hun klanten door te storten aan de RSZ.
 • Opgelet: achterstallen en rechtzettingen van bijdragen moeten ze wel ten laatste op 15 december 2020 overmaken aan de RSZ.

Sancties bij laattijdige betalingen

Kreeg je als werkgever uitstel van betaling maar haal je de deadline van 15 december niet, dan mag je je verwachten aan bijdrageopslagen (10% van het verschuldigde bedrag) en verwijlinteresten (7% per jaar). De interesten berekent de RSZ dan vanaf 16 december 2020 tot de dag waarop je het saldo betaalt.

Geen forfaitaire vergoeding bij laattijdig betalen kwartaalvoorschotten eerste en tweede kwartaal 2020

De forfaitaire vergoeding die je normaal verschuldigd bent als je je kwartaalvoorschotten te laat betaalt, is niet van toepassing op de voorschotten van het eerste en tweede kwartaal 2020.

Je blijft als werkgever wel verplicht om de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen.

'Bijzondere’ minnelijke afbetalingstermijnen

In tegenstelling tot de ‘klassieke’ afbetalingsplannen, rekent RSZ bij goedkeuring van deze ‘bijzondere’ afbetalingsplannen geen bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten aan.

De bijzondere minnelijke afbetalingstermijnen kan je -voor iedere gerechtelijke vervolging- aanvragen voor de bijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 en voor de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019.

Wie kan hier aanspraak op maken?

 • de werkgevers die behoren tot de groep die niet in aanmerking komt voor het uitstel van bijdragen en die ernstige economische moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, maar wiens omzetverlies of daling van de loonmassa kleiner is dan 65 %.
 • Vanaf 16 december 2020: de werkgevers die een uitstel van betaling hadden en die omwille van de coronacrisis niet in staat zijn om de betreffende bijdragen geheel of gedeeltelijk te betalen op de deadline van 15 december 2020.

Uitstel van de bedrijfsvoorheffing of andere belastingschulden voor de werkgever

Elke organisatie die financiële moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de corona-pandemie kan bij de FOD Financiën een aanvraag indienen voor steunmaatregelen tot 31 december 2020.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De mogelijke maatregelen zijn een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.


Over welke schulden gaat het?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

Je krijgt een automatisch uitstel van 2 maanden voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing, zonder dat je daarvoor boetes of nalatigheidsinteresten hoeft te betalen.

Bronnen:

1.Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12 mei 2020.

2.RSZ-instructies voor de werkgevers

3.Koninklijk besluit nr. 30 van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 15 juni 2020

4. Website FOD Financiën

Anderen lazen ook dit:

Corona: zwaar getroffen organisaties krijgen werkgeversbijdragen 3de kwartaal teruggestort

Goed nieuws voor werkgevers die financieel zwaar getroffen zijn door de coronacrisis: de RSZ gaat ervoor zorgen dat zij de netto betaalde rsz-werkgeversbijdragen van het derde kwartaal van 2020 terugbetaald krijgen. De premie geldt ook voor een aantal socioculturele organisaties die onder paritair comité 329 vallen.

Corona: mijn werknemer moet in quarantaine, wat nu?

Hoe je als werkgever moet omgaan met een quarantainemaatregel die jouw medewerker opgelegd krijgt, verschilt naargelang die het gevolg is van een hoog-risicocontact, een positief testresultaat of omdat de school, crèche of instelling van de kinderen sluit. In dit artikel doen we verschillende scenario's uit de doeken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!