Ga verder naar de inhoud

Update: Uitstel van betaling RSZ-bijdragen - steunmaatregelen FOD Financiën

11.12.2020

Om de financiële druk op werkgevers in deze coronacrisis te verlichten, besliste de regering in mei 2020 om hen tijdelijk uitstel van betaling te geven voor de RSZ-bijdragen van het tweede kwartaal tot 15 december 2020.

Eind november 2020 werd een wet gepubliceerd die aan werkgevers in moeilijkheden de mogelijkheid biedt om bij RSZ een minnelijk afbetalingsplan te vragen voor de RSZ-bijdragen van het derde en vierde kwartaal 2020.

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Om de financiële verplichtingen van werkgevers te verlichten, besliste de RSZ om uitstel van betaling te geven tot 15 december 2020 voor bedragen van het 2de kwartaal 2020. Bepaalde werkgevers kunnen ook rekenen op ‘bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten.

Ook een nieuwe regeling voor bedrijven die ernstige moeilijkheden ondervinden door het coronavirus zag het levenslicht. Zij kunnen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om minnelijke afbetalingstermijnen vragen, voor de door de werkgever aangegeven bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2020 en voor de tot 28 februari 2021 vervallen rechtzettingen van bijdragen.

Meer info hierover zal volgen op de website van RSZ: Administratieve instructies / 2020-4 (socialsecurity.be).

Let op: het blijft wel verplicht om de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen.

Uitstel van de bedrijfsvoorheffing of andere belastingschulden voor de werkgever

Een organisatie, die financiële moeilijkheden ondervindt ten gevolge van de corona-pandemie kan bij de FOD Financiën een aanvraag indienen voor steunmaatregelen tot 31 december 2020. Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen. De mogelijke maatregelen zijn een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten of kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.

Om welke schulden gaat het?

  • bedrijfsvoorheffing
  • btw
  • personenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • rechtspersonenbelasting

Je krijgt een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de btw en de roerende voorheffing zonder dat je daarvoor boetes of nalatigheidsinteresten hoeft te betalen.

Bronnen

1. Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12 mei 2020.

2. RSZ-instructies voor de werkgevers

3. Koninklijk besluit nr. 30 van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 15 juni 2020.

4. https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

5. Wet dd. 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie (1), BS 30 november 2020.

Anderen lazen ook dit:

Corona: RSZ compenseert extra kosten vakantiegeld voor bedienden die tijdelijk werkloos waren

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. Lees alles over de voorwaarden in dit artikel.

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!