Ga verder naar de inhoud

Corona & tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: meldingsplicht vanaf 13 juli

10.07.2020

Ben je van plan om deze zomer nog tijdelijke werkloosheid corona in te roepen voor jouw organisatie? Weet dan dat er vanaf maandag 13 juli nieuwe formaliteiten en een meldingsplicht gelden voor werkgevers. Dat staat te lezen in het bijzondere-machtenbesluit nr. 37 van 24 juni 2020.

Verplichte mededeling aan de werknemer(s)

Als je als werkgever vanaf 13 juli 2020 gebruikt maakt van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet je de betrokken werknemers daarvan vooraf in kennis stellen.

Wanneer doe je zo'n melding?

De kennisgeving is verplicht telkens wanneer:

  • je een werknemer voor het eerst tijdelijk werkloos stelt
  • je een werknemer na een werkhervatting opnieuw tijdelijk werkloos stelt
  • je het aantal werkloosheidsdagen van een werknemer verhoogt

Hoe doe je zo'n melding?

  • individueel, of
  • collectief: wanneer de schorsing wegens tijdelijke overmacht of de invoering van een regeling van gedeeltelijke arbeid betrekking heeft op meerdere werknemers tegelijk, op voorwaarde dat het voor elke individuele werknemer duidelijk is aan welke arbeidsregeling hij of zij is onderworpen.
  • met het oog op bewijs achteraf raden we aan om dit schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) te doen.

Welke vermeldingen zijn verplicht?

  • de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft (begin- en einddatum)
  • de dagen of het aantal dagen waarop je de werknemer tijdelijk werkloos stelt en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop je de werknemer op het werk verwacht.
  • de formaliteiten die de werknemer moet vervullen om een uitkering te krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Ter herinnering: uiterlijk aan het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin hij voor de eerste keer tijdelijk werkloos werd, moet de werknemer een aanvraag voor een uitkering indienen bij de uitbetalingsinstelling van zijn keuze, aan de hand van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA.

Organisaties met een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging moeten, naast de melding aan de werknemers, ook de werknemersvertegenwoordigers op de hoogte te stellen.

Zijn er sancties voorzien?

Hou je je als werkgever niet aan de meldingsplicht, dan ben je aan de werknemer het normale loon verschuldigd voor de periode die voorafgaat aan het vervullen van deze formaliteiten.

Verbod om een beroep te doen op derden of studenten

Als werkgever mag je het werk, dat je normaal had voorzien voor de werknemer die je tijdelijk werkloos stelt, niet uitbesteden aan derden of laten uitvoeren door studenten.

Doet je dat toch, dan moet je de werknemer het normale loon betalen voor de dagen dat je derden of studenten hebt ingeschakeld.

Bron: 24 JUNI 2020. - Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers

Anderen lazen ook dit:

Corona: stappenplan tijdelijke werkloosheid


Naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen die de overheid heeft genomen om het virus in te dijken, krijgen we erg veel vragen binnen rond het inroepen van tijdelijke werkloosheid. We zetten alle info waar we momenteel over beschikken hieronder even op een rij.

Tijdelijke werklozen welkom in zorg en welzijn: intersectorale partners sluiten kaderakkoord

De sociale partners van de social profitsectoren sloten een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Op die manier hopen ze de enorme druk die er momenteel is op het personeel in zorg- en welzijnsorganisaties door de tweede coronagolf een beetje te verlichten.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!