Ga verder naar de inhoud

UPDATE: Corona - socio-economische maatregelen geldig tot 30 juni 2021

20.05.2021

De federale overheid heeft in haar strijd tegen de coronapandemie de socio-economische maatregelen uit het eerste kwartaal van dit jaar verlengd tot 30 juni 2021. Er werden ook een aantal nieuwe maatregelen aan toegevoegd. In dit nieuwsbericht geven we je een overzicht en verduidelijken we wat van toepassing is op onze sector.

Mogelijkheid om tijdelijk meerdere opeenvolgende contracten van bepaalde duur af te sluiten

Deze maatregel is enkel van toepassing op de zorgsector, het onderwijs en instellingen en centra die contactopsporing verrichten, en dus niet relevant voor onze sector.

Studentenarbeid tijdens het vierde kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 buiten contingent

Deze maatregel is enkel van toepassing op de zorgsector en het onderwijs, en dus niet relevant voor onze sector.

Versoepeling van de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van personeel aan bepaalde gebruikers

Tijdens het vierde kwartaal van 2020 (oktober-november-december) en de eerste twee kwartalen van 2021 (januari-februari-maart-april-mei-juni) kunnen werkgevers uit om het even welke sector hun vaste werknemers op een soepele manier uitlenen aan werkgevers uit de zorgsector, het onderwijs of de instellingen en centra die aan contactopsporing doen. Voorwaarde is wel dat de werknemer reeds vóór 1 oktober 2020 vast in dienst was bij de eigen werkgever.

Om dit te organiseren moeten de voorwaarden en de duur van de terbeschikkingstelling op voorhand schriftelijk worden vastgelegd in een driepartijenovereenkomst tussen de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

In tegenstelling tot de gewone regels rond terbeschikkingstelling is er hierbij tijdelijk geen verplichting om voorafgaand het akkoord te krijgen van de vakbondsafvaardiging in de onderneming van de gebruiker. Ook de toestemming van de arbeidsinspectie is tijdelijk niet nodig voor deze terbeschikkingstelling.

De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn eigen werkgever verbindt, blijft verder gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling. Wel wordt de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die daaruit volgen. In geen geval mogen die lonen, vergoedingen en voordelen lager zijn dan die van de werknemers die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen (principe van gelijk loon voor gelijk werk).

Mogelijkheid om bepaalde stelsels te combineren met tijdelijke tewerkstelling (tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet, loopbaanonderbreking, thematisch verlof en SWT)

Tijdelijke werklozen kunnen tijdelijk werken bij een andere werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een andere werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert. Ze behouden in dat geval 75% van hun RVA-uitkering. De tijdelijke tewerkstelling dient plaats te vinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

NIEUW: Een KB van 28 maart 2021 breidt dit uit tot alle cruciale sectoren. Van 1 maart 2021 tot 30 juni 2021 kunnen tijdelijke werklozen het werk tijdelijk hervatten bij een andere werkgever die behoort tot een cruciale sector, met behoud van 75% van hun RVA-uitkering.

Cruciale sectoren zijn de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die personeel tewerkstellen en die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking, alsook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en deze diensten.
Het gaat om ondernemingen, diensten en activiteiten die omschreven zijn in bijlage I van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020.

De essentiële diensten voor ons paritair comité 329 zijn zorg, welzijn (inclusief de hulpverleners en jeugdwelzijnswerkers), voedselbedeling en de monumentenwacht.

De sociale partners van de social profitsectoren sloten reeds eerder een intersectoraal kaderakkoord om de vrijwillige en tijdelijke inschakeling van tijdelijke werklozen mogelijk te maken. Meer daarover lees je hier.

Werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof kunnen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 tijdelijk gaan werken bij een andere werkgever (werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of bij een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert). In dat geval behouden ze 75% van hun RVA-uitkering.

Werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT) kunnen eveneens tijdelijk terug bij hun vroegere werkgever (werkgever uit de zorgsector of het onderwijs, of een werkgever die een contactopsporingsdienst exploiteert) werken met behoud van 75% van hun RVA-uitkering. De aanvullende vergoeding blijft uitbetaald aan 100% en wordt vrijgesteld van sociale bijdragen. Deze mogelijkheid tot hertewerkstelling van werklozen met bedrijfstoeslag bij de eigen werkgever geldt vanaf 1 oktober 2020 tot 30 juni 2021.

Tijdelijke schorsing van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof bij huidige werkgever

Nieuw is dat vanaf 1 april tot 30 juni 2021 werknemers in tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof met hun werkgever kunnen afspreken om hun volledige of gedeeltelijke onderbreking tijdelijk te schorsen om zo het werk te hervatten volgens het oorspronkelijke uurrooster. Dit is nu mogelijk voor werknemers uit alle sectoren, tot 31 maart 2021 was dit enkel van toepassing in bepaalde sectoren.

Tijdens deze periode zal de werknemer geen uitkering van de RVA ontvangen, maar na afloop wordt het tijdkrediet, de loopbaanonderbreking of het thematisch verlof automatisch verdergezet voor de nog resterende duur. Dit betekent concreet dat de oorspronkelijke periode van onderbreking of vermindering van arbeidsprestaties in dergelijk geval verlengd wordt met het niet opgenomen saldo, zonder dat daarvoor een nieuwe aanvraag moet ingediend worden.

Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht van de RVA.

Verhoging van het aantal vrijwillige overuren in de kritieke sectoren

Zoals ook tijdens de eerste golf wordt het basiscontingent vrijwillige overuren dat een werknemer kan presteren in het vierde kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 opnieuw opgetrokken tot 220 uren bij de werkgevers die tot de cruciale sectoren behoren.

In onze sector werd er tot nu toe niet veel gebruik gemaakt van de vrijwillige overuren, aangezien dit toch een extra loonkost met zich meebracht (het gewone loon én bovenop 50% of 100%), en wellicht omdat de meeste organisaties voor hun activiteiten beroep kunnen doen op de sectorale flexibiliteit die het ook mogelijk maakt om werknemers tot 11 uur per dag en 50 uur per week te laten werken (met een compensatie van 20% voor de flexuren).

Zou je deze regeling toch graag toepassen? Neem dan zeker contact met ons voor meer informatie.

Doelgroepvermindering voor bepaalde werkgevers binnen de evenementensector

Die is voorzien voor het 2de en 3de kwartaal van 2021, maar je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in een specifieke verblijfssituatie

Volgens de normale regels krijgen asielzoekers die om internationale bescherming verzoeken pas na 4 maanden de toelating om te werken in België.

Omdat er door het sluiten van de grenzen in sommige sectoren een gebrek aan arbeiders is wordt tot en met 30 juni 2021 van deze voorwaarde afgeweken. Voorwaarde is wel dat het verzoek om internationale bescherming ten laatste op 8 december 2020 werd geregistreerd. Bovendien kan van deze afwijking enkel gebruik worden gemaakt indien de werkgever instaat voor de opvang van de asielzoeker.

Uitbreiding van de gevallen waarin je gebruik kan maken van het quarantaineverlof

De wet heeft de situaties waarin ouders gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid bij quarantaine van een kind uitgebreid. Meer daarover lees je hier.

Halve dagen tijdelijke werkloosheid mogelijk voor dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer

Sinds 10 mei is het voor de sector van de dienstenchequebedrijven en het leerlingenvervoer mogelijk om halve dagen tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden: het moet onder meer gaan om minstens het verlies van een halve werkdag, en het wegvallen van de opdracht moet te wijten zijn aan corona. De werkgever moet voor elke halve dag tijdelijke werkloosheid een mededeling versturen naar de RVA via de elektronische toepassing Tijdelijke werkloosheid.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de RVA - Infoblad E3.

Mogelijkheid om bij koninklijk besluit bijzondere preventiemaatregelen te voorzien in geval van een epidemie of pandemie

In de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk werd de mogelijkheid ingeschreven in om bij koninklijk besluit bijzondere preventiemaatregelen te voorzien in geval van epidemie of pandemie, als deze nodig zijn voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het gaat om specifieke materiële, technische en/of organisatorische preventiemaatregelen van tijdelijke en dringende aard, die alleen gelden voor de duur van de epidemie of pandemie, en slechts zolang het een impact heeft op de werkvloer. Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen met betrekking tot hygiëne op het werk, ventilatie, afstand houden en het beperken van contact tussen personen op het werk. De sociale partners zullen bij het uitwerken van deze maatregelen betrokken worden.

Op die manier kunnen alle partijen sneller en efficiënter optreden om de verspreiding op de arbeidsplaats van een alomtegenwoordig virus te bestrijden en zo te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Deze wijziging is van toepassing vanaf 1 oktober 2020 en dit voor onbepaalde tijd.

Meer informatie over de preventiemaatregelen die je moet nemen op de werkvloer voor het welzijn van de werknemers die aanwezig moeten zijn vind je in volgende nieuwsberichten:

Compensatie vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen tijdelijke werkloosheid corona

In de wet van 20 december 2020 is de regeling vastgelegd rond de gedeeltelijke financiering van de werkgeverskost voor de gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid door corona voor de opbouw van vakantie. Je leest hier meer over in ons nieuwsbericht en in de nota van Unisoc (vanaf blz. 4.).

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!