Ga verder naar de inhoud

Consumptiecheque: een nieuw loonvoordeel

20.08.2020

De regering heeft een solidaire relancemaatregel genomen die het mogelijk maakt voor werkgevers om (elektronische) consumptiecheques te geven aan hun werknemers die daarmee zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca en de cultuursector, kunnen ondersteunen.

De cheques zijn volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen en moeten niet aangerekend worden op de loonnorm voor de periode 2019-2020.

Consumptiecheque: wat houdt het in?

Als werkgever kun je je werknemers of een bepaalde categorie van werknemers voor het jaar 2020 eenmalig consumptiecheques tot maximum 300 euro toekennen die besteed mogen worden:

 • in de horecasector
 • in een kleinhandelszaak die verplicht langer dan één maand gesloten was en die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen of diensten aanbiedt (bv. een kleine boekhandel, een schoonheidssalon);
 • in de culturele sector wanneer de instelling erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid
 • bij sportverenigingen voor wie een federatie erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of die tot een van de nationale federaties behoort.


Hoe gaat het in z’n werk?

 • De consumptiecheques kunnen zowel op papier als elektronisch toegekend kan worden.
 • De elektronische cheques mogen enkel afgeleverd worden door een erkende uitgiftemaatschappij (Sodexo, Monizze en Edenred).
 • De papieren versie kan door iedereen die de hieronder opgesomde toekenningsvoorwaarden respecteert, uitgegeven worden. Werkgevers kunnen de papieren consumptiecheque dus bestellen bij een erkende uitgiftemaatschappij of rechtstreeks bij bv. de horeca of lokale overheden.
 • De consumptiecheques kunnen worden uitgereikt tot 31 december 2020 en zijn beperkt geldig tot 7 juni 2021. Een consumptiecheque in elektronische vorm wordt geacht aan de werknemer te zijn toegekend op het tijdstip waarop zijn consumptiechequerekening wordt gecrediteerd. Die rekening wordt beheerd door een erkende uitgever.


Toekenningsvoorwaarden

Als volgende voorwaarden vervuld zijn, zijn de cheques vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen:

 • je regelt de toekenning van de consumptiecheques in een cao. Wanneer jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging heeft of als het kaderfuncties betreft die normaal niet door een cao beoogd worden, kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst
 • de minimale waarde van een consumptiecheque is 10 euro en de totaalwaarde mag niet meer dan 300 euro bedragen.
 • de cheques mogen niet ingeruild worden voor geld, niet in hun geheel, maar ook niet gedeeltelijk.
 • de consumptiecheque kan niet in de plaats komen van verworven loon, premies of andere voordelen;
 • de consumptiecheques zijn op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde is vervuld, als de toekenning ervan en de gegevens die er betrekking op hebben (aantal en brutobedrag van de cheques) voorkomen op de individuele rekening van de werknemer
 • op de cheques staat duidelijk vermeld dat ze geldig zijn uiterlijk tot 7 juni 2021, de uitreikingsdatum, en dat ze slechts mogen besteed worden in de eerder genoemde inrichtingen, verenigingen en gelegenheden.


Bijkomende voorwaarden voor elektronische consumptiecheques

Om niet als loon te worden beschouwd moeten elektronische consumptiecheques nog aan bijkomende voorwaarden voldoen:

 • het aantal elektronische consumptiecheques en het brutobedrag ervan moeten worden vermeld op de afrekening die bij elke definitieve betaling aan de werknemer wordt overhandigd;
 • vóór het gebruik van elektronische consumptiecheques kan de werknemer vlot het saldo en de geldigheidsduur nagaan van de consumptiecheques die hem werden toegekend en die nog niet werden gebruikt;
 • elektronische consumptiecheques kunnen enkel ter beschikking gesteld worden door een erkende uitgever;
 • het gebruik van de elektronische consumptiecheques mag geen kosten voor de werknemer teweegbrengen, behalve in geval van diefstal of verlies. De kost van de vervangende drager mag dan niet hoger zijn dan de nominale waarde van één maaltijdcheque als in de organisatie zowel elektronische maaltijdcheques als elektronische consumptiecheques worden toegekend. Als in de organisatie enkel elektronische consumptiecheques worden toegekend, mag de kost van de vervangende drager niet meer bedragen dan 5 euro.

De cheques worden niet aangerekend op de maximale loonnorm voor de periode 2019-2020 (Meer informatie over de loonnorm vind je op de website van FOD WASO).

Bronnen:

 • Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot invoeging van een artikel 19quinquies in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, Staatsblad 17 juli 2020.
 • Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheques, Staatsblad 17 augustus 2020.

Anderen lazen ook dit:

Modellen: maaltijdcheques

Organisaties die maaltijdcheques willen toekennen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Modellen: ecocheques

Organisaties die ecocheques willen toekennen, moeten die toekenning regelen in een cao. Heeft jouw organisatie geen vakbondsafvaardiging of gaat het om kaderfuncties die normaal niet door een cao beoogd worden? Dan kun je de toekenning regelen in een schriftelijke individuele overeenkomst.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!