Ga verder naar de inhoud

Cao laat organisaties stilstaan bij psychosociale risico's op het werk

01.10.2020

Samen met de sociale partners ondertekenden we eind december maar liefst 6 cao's. Eentje daarvan focust zich op het voorkomen en verminderen van stress, burn-out, agressie en andere psychosociale risico’s op het werk, en wil re-integratie en progressieve werkhervatting na ziekte of ongeval bevorderen.

De cao in paritair comité 329.01 werd gesloten tot het uitwerken van een beleid binnen de organisaties:

  • enerzijds met het oog op het voorkomen en verminderen van psychosociale risico’s
  • anderzijds het bevorderen van re-integratie en progressieve werkhervatting na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid.

De principes van de cao gelden als richtsnoeren.

Werd op lokaal vlak al een beleid uitgewerkt? Dan kan dit geïntegreerd worden in het beleid dat uitgewerkt wordt in toepassing van deze cao.

Welke principes liggen aan de basis van je beleid?

1. Respecteer het wettelijk kader

  • Welzijnswet Werknemers van 4 augustus 1996
  • Codex Welzijn op het Werk
  • de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van 30 maart 1999 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk

2. Voer een proactief beleid

Voorkomen is belangrijker dan genezen is ook hier een belangrijk uitgangspunt. Een risicoanalyse is dus onontbeerlijk.

3. Sociaal overleg en dialoog

Een goed beleid is maar mogelijk als er een voldoende breed draagvlak voor bestaat. Overleg hierover met werknemers en met de bestaande organen zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk of bij afwezigheid ervan met de vakbondsafvaardiging.

4. Evalueer en pas het beleid aan waar nodig. Betrek daarbij de werknemers


5. Behandel gelijk & voorkom van willekeur

Uitzonderingen zijn mogelijk, maar bespreek dit in alle openheid.

6. Zoek oplossingen op maat van de werknemer waar mogelijk.

Telewerk of deeltijds werken kan bijvoorbeeld kaderen in een tijdelijk re-integratietraject dat specifiek gericht is tot terugkerende werknemers, zonder dat iedereen hier recht op heeft of deze situatie voor altijd behouden blijft.

7. Geef vertrouwen en autonomie aan de werknemers en maak daar goede afspraken over


8. Geef voldoende mogelijkheden tot vorming en opleiding.


9. Betrek experten waar nodig, bijvoorbeeld de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk


10. Dit hoeft geen administratieve overlast te betekenen

De cao voorziet een specifieke ondersteuning van een expertisebeleid “omgaan met agressie in de werkomgeving”.

Vertrekkende van een integrale en structurele benadering van je beleidsvisie, maak je een beleidsplan op. En neem je concrete maatregelen inzake preventie, interventie, nazorg en herstel.

Je stelt bijvoorbeeld een gedragscode op. Je registreert incidenten en volgt deze op. Je ontwikkelt een interventieprotocol. Doet materiële en organisatorische aanpassingen. Voorziet concrete opvang en voert herstelmaatregelen in.

Door de sociale partners wordt nagegaan in hoeverre een sectorspecifieke ondersteuning vanuit het kennis- en expertisecentrum ICOBA vorm kan krijgen.

Inwerkingtreding?

De cao is van kracht sinds 16 december 2019.

Meer lezen?

Anderen lazen ook dit:

Corona: organisaties uit de evenementensector betalen minder RSZ-werkgeversbijdragen in het 2de en 3de kwartaal

Ben je werkgever in de evenementensector? Dan kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking om minder RSZ-werkgeversbijdragen betalen voor het 2de en 3de kwartaal van 2021. Dat heeft de regering onlangs beslist, omdat deze sector zwaar getroffen is door de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In dit artikel vind je alle details terug over deze doelgroepvermindering terug.

Deadline: jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank

Moeten we onze jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank of de griffie? En wat als we de deadline van eind juli 2020 niet halen omdat we onze Algemene Vergadering moesten uitstellen vanwege corona? Goed om te weten: je krijgt dan maximaal 10 weken uitstel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!