Ga verder naar de inhoud

Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanvermindering

01.10.2020

De RVA heeft een infoblad op zijn website gepubliceerd om de toepasselijke wettelijke bepalingen in herinnering te brengen en te verduidelijken. Hierbij een beknopt overzicht van de principes die zijn opgenomen in dat infoblad.

Een werknemer in loopbaanvermindering is onderworpen aan de reglementering rond deeltijdse arbeid.

Dat wil zeggen dat je als werkgever bepaalde verplichtingen moet naleven, o.a.:

 • de opmaak van een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst die de deeltijdse arbeidsregeling en het werkrooster moet bevatten
 • het bewaren van een kopie van de arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer of een uittreksel van die arbeidsovereenkomst met de identiteit van de betrokken werknemer, de arbeidsregeling, het werkrooster en de handtekening van de werknemer en van de werkgever in papieren of elektronische vorm op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Let wel: een afschrift van het arbeidsreglement moet bijgehouden op iedere plaats waar werknemers worden tewerkgesteld, met inbegrip van de tijdelijke werven. In dat geval is het zeker aangeraden om die documenten elektronisch te bewaren.
 • de bekendmaking van de variabele werkroosters

In principe moet de werknemer de tewerkstellingsbreuk ingevolge de loopbaanvermindering naleven.

De RVA verduidelijkt met volgend voorbeeld: een voltijdse werknemer die 38 uur per week in dienst is en een 1/5de loopbaanvermindering neemt, werkt 30u24 per week. Is er een niet-toegelaten cumulatie van het loon met de toegekende onderbrekingsuitkering? Dan zal de RVA de betaalde uitkeringen terugvorderen bij de werknemer.

De werknemer mag bijkomende uren of overuren doen als hij dat doet binnen de wettelijk voorziene bepalingen en als de volgende voorwaarden tegelijk vervuld zijn:

 • de uren worden gepresteerd op vraag van de werkgever (dus geen bijkomende uren op vraag van de werknemer en geen vrijwillige overuren);
 • de uren worden ingehaald tijdens de referteperiode en ten minste voor het einde van de loopbaanvermindering;
 • er mogen niet systematisch bijkomende uren worden gepresteerd. Er moet sprake zijn van punctuele situaties of situaties van overmacht (behalve in geval van adv-dagen).

Deeltijdse werknemers met een vast werkrooster in een 1/2de of 1/5de loopbaanvermindering kunnen werken met een glijdend uurrooster als:

 • de regels omtrent deeltijdse arbeid worden gevolgd;
 • de regels omtrent de cumulatie met de onderbrekingsuitkeringen worden gevolgd;
 • in het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst de toepassingsmodaliteiten van het glijdend uurrooster vastgelegd zijn.

Een werknemer in loopbaanvermindering kan gebruikmaken van de adv-regeling (arbeidsduurvermindering) op voorwaarde dat:

 • de adv-dagen worden betaald op het ogenblik waarop ze worden ingehaald en niet op het moment waarop ze worden gepresteerd
 • de adv-dagen geen aanleiding kunnen geven tot de toekenning van een overloon
 • de adv-dagen in principe ingehaald worden tijdens de periode van loopbaanvermindering, tenzij een cao of het arbeidsreglement een bepaalde periode verplicht oplegt voor opname ervan, bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties.

Gebeurt dat niet, dan worden de reeds uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd voor de hele periode van loopbaanonderbreking.

Gevolgen als de regels niet worden nageleefd?

De RVA geeft aan de naleving van deze principes te controleren. Om werkgevers daarbij te helpen, publiceerde de dienst een controlechecklist op haar website.

Stelt de RVA onregelmatigheden of inbreuken vast? Weet dan datde organisatie of de werknemer gerechtelijk kunnen worden vervolgd. De werknemer riskeert bovendien de terugvordering van onderbrekingsuitkeringen die hij onterecht zou hebben ontvangen.

De naleving van de algemene bepalingen van de reglementering over deeltijdse arbeid kan ook worden gecontroleerd door andere bevoegde sociale-inspectiediensten en dus niet alleen door de RVA.

Meer informatie over de verplichtingen in het kader van deeltijdse arbeid vind je in de syllabus deeltijdse arbeid.

Bron: Infoblad E56 - Naleving van de arbeidsregeling tijdens een loopbaanonderbreking (gewone loopbaanonderbreking/thematische verloven)/tijdskrediet; Checklist werkgevers - loopbaanonderbreking

Anderen lazen ook dit:

Corona: verplicht online telewerkregister voor de werkgever

Werkgevers zijn vanaf april verplicht om maandelijks een online register rond telewerk in te vullen. Heel concreet geven ze daarbij het totale aantal werknemers in de organisatie door, en het aantal werknemers in een niet-telewerkbare functie. Dat moet de controles op het naleven van de telewerkverplichting vergemakkelijken.

25-dagenregel: extra dagen voor monitoren op komst

Monitoren die werken onder de zogenaamde 25-dagenregel of artikel 17 zullen in 2021 uitzonderlijk 50 in plaats van 25 dagen mogen presteren. Daarvoor ligt er een ontwerp van koninklijk besluit op tafel.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!