Ga verder naar de inhoud

Aanvulling bij uitkering voor tijdelijke werkloosheid: de RSZ verduidelijkt

26.10.2020

Als werkgever kun je aan de werknemers die ingevolge de Corona-maatregelen niet kunnen werken en in tijdelijke werkloosheid geplaatst zijn, een aanvulling bij de RVA uitkering toekennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn.

De voorwaarden voor vrijstelling op sociaal vlak zijn:

 • de toekenning van dit voordeel mag niet tot het verlies van het sociale voordeel leiden
 • uit de redenen van toekenning, de aard en de berekeningswijze moet duidelijk blijken dat het effectief gaat om een aanvulling op een sociaal voordeel
 • de hoogte van de aanvulling mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had.

De RSZ verduidelijkt...

 • Alle uitkeringen die de werknemer ontvangt, worden in aanmerking genomen

Naast de uitkering van de RVA en eventuele supplementen zoals de 5,63 euro per dag in het geval van 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht', moet ook rekening worden gehouden met aanvullingen die toegekend kunnen worden door een Fonds voor bestaanszekerheid. Binnen ons Paritair Comité zijn er geen aanvullingen voorzien. Je houdt dus rekening met de RVA-uitkering en het supplement van 5,63 euro per dag ingeval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Tip: vraag aan de betrokken werknemers een bewijs van hetgeen ze van de werkloosheidinstelling hebben ontvangen, om de aanvulling correct te kunnen berekenen.

 • De werkgever moet alle werknemers van dezelfde categorie gelijk behandelen:
  • dit kan door ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren;
  • ofwel door iedereen een forfaitair bedrag te betalen, daarbij in acht nemend dat ook de werknemers met de laagste lonen niet meer mogen ontvangen dan indien ze gewerkt zouden hebben. Het is aan te raden een bedrag per werkloosheidsdag te voorzien.
 • In aanmerking te nemen loon

Er mag alleen rekening gehouden worden met het loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. De aanvullingen mogen dus geen rekening houden met voordelen zoals maaltijdcheques.

Als het gaat om werknemers met een variabel loon, mag je rekening houden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden.

 • Het bruto belastbaar loon wordt in aanmerking genomen

Netto wil niet zeggen dat men zich moet baseren op het netto maandloon en het netto bedrag van de aanvullingen en RVA-uitkering, maar dat men er rekening mee houdt dat op het loon, de RVA-uitkeringen en aanvullingen andere bedrijfsvoorheffingen gelden. Als uitgangspunt kunnen dus best de respectievelijke brut belastbare bedragen worden gehanteerd. Dit is het brutoloon na afhouding rsz-werknemersbijdrage van 13,07 %.

De RSZ geeft uitdrukkelijk aan er alle begrip voor te hebben dat beslissingen snel moesten genomen worden. Om die reden én omdat de definitieve bedragen van de werkloosheidsuitkering niet onmiddellijk bekend zullen zijn, staat de RSZ toe dat als zou blijken dat de aanvullingen die voor de maand maart worden toegekend te hoog zijn, de werkgever dit mag compenseren door de aanvullingen voor de eerstvolgende maanden te verlagen.

Let wel: als de werkgever de hierboven genoemde voorwaarden niet naleeft, wordt de aanvulling beschouwd als gewoon loon dat aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen is. Daarnaast loopt de werknemer het risico zijn werkloosheidsuitkeringen te verliezen.


Fiscale behandeling

De aanvullende vergoeding is onderworpen aan 26,75% bedrijfsvoorheffing.

Advies: maak een policy op

We raden aan om de toekenningsmodaliteiten van deze aanvulling vast te leggen in een policy waarbij je als werkgever o.a. aangeeft hoe de berekening van de aanvulling gebeurt en voor welke duur die aanvullende toekenning zal gebeuren. Daarbij hou je rekening met de bovenstaande voorwaarden. Die informatie deel je dan mee met de betrokken werknemers, bv. via mail.

Organisaties met een overlegorgaan

Organisaties met een overlegorgaan, raadplegen vooraf de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad, dan bespreek je het met de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet, dan met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Anderen lazen ook dit:

Corona: compensatie vakantiegeld voor tijdelijke werkloosheid - UPDATE: bedragen gekend!

De RSZ gaat de extra kosten compenseren die werkgevers moeten maken voor het vakantiegeld van bedienden die vorig jaar tijdelijk werkloos waren door corona. De bedragen daarvoor zijn nu bekend, je sociaal secretariaat verrekent dit normaal gezien automatisch.

Telethuiswerk: hoe organiseer ik het praktisch in coronatijden?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het telethuiswerk de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat. Je maakt hier best praktische afspraken over met je werknemers, afgestemd op de huidige situatie. Lees meer in deze update.

Komaf maken met jouw kopzorgen rond het inzetten van personeel?

Doe net als +800 socioculturele collega-organisaties, en sluit je vandaag nog aan bij Sociare!