Belangrijke data

 

 

  1 januari 

 

Grensbedragen vrijwilligersvergoeding en kleinevergoedingsregeling 

Indexering bedrag scholingsbeding en concurrentiebeding

  

 

16 januari

 

Jaaroverzicht sociale maribel 329.01 terugbezorgen bij correcties 

 

1 februari 

  

 

Prijsverhoging openbaar vervoer: implicaties voor tussenkomst woonwerkverkeer 

  

 

15 februari

 

Deadline indienen dossier vormingsbudget bij Vivo. Folder en formulier.

28 februari 

   

Lijst aangesloten werknemers voor 28 februari aan groepsverzekeraar

 

  

 

1 maart 

  

  

Fiscale fiche 281.10

Aftrekbare giften: deadline attesten 281.71 

Meedelen jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

 

5 maart

 

Indienen loonstaten maribel 329.01

  

16 maart 

  

 

Deadline aanvraag project VIA Vorming hogerop – beroepsgerichte opleiding werknemers 

  

  

 

31 maart 

  

  1 april

 

Opmaken jaarverslag interne dienst 

Mededeling individuele pensioentoezegging voorgaande jaar aan FSMA 

  Verslag uitvoering werkgelegenheidsplan oudere werknemers

 

Aanpassing arbeidsreglement aan nieuwe regels deeltijdse arbeid

 

  

15 april 

  

Aanvraag vrijstelling bijdrageplicht sectorpensioen PC 329.01   

  

16 april 

  

Evaluatierapport sociale maribel PC 329.01 

  

30 juni 

  

 

Opzeg sociaal secretariaat en Externe Dienst Bescherming en Preventie op het werk 

Fiscale fiches 281.50 voor freelancers 


Dossier Educatief Verlof Brussels Gewest schooljaar 2016-201

 

  

  

1 juli 

  

 

Indexering van maximale kilometervergoeding beroepsverplaatsing met motorvoertuigen 

Start van de zomervakantie: informatie over studentenarbeid en 25-dagenregel 

 

  

  

31 juli 

 

Neerleggen jaarrekening met sociale balans bij de nationale bank

 

1 oktober

 

 

Laatste kwartaal: geen bedrijfsvoorheffing voor aanwerving jonge medewerker 

 

  

31 oktober

  

Uiterste datum getuigschrift van regelmatige inschrijving – Betaald Educatief Verlof 

    

1 november

  

Jaarlijks actieplan volgende kalenderjaar voorleggen aan CPBW   

  

14 december

  

Bekendmaking vervangingsdagen voor feestdagen in weekend volgend kalenderjaar 

 

31 december

 

 

Decemberafrekening 

Eindejaarspremie in PC 329? 

Deadline indienen dossier terugbetaling Betaald Educatief Verlof schooljaar 2017-2018

Pensioenreglement aanpassen