Nieuw doelgroepenbeleid in Brussel krijgt vorm

maandag 25/09/2017

In juli 2017 werd de Ordonnantie betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd ter vervanging van de bestaande federale maatregelen. De meerderheid is ook van toepassing voor socioculturele organisaties. De maatregelen worden nu door de Minister van Tewerkstelling uitgewerkt. Vanaf 1 oktober 2017 worden alvast de nieuwe activa-maatregelen van kracht, de overige maatregelen worden de komende maanden in ministeriële besluiten gegoten.

De zesde staatshervorming verschoof de bevoegdheid over het doelgroepenbeleid naar de Gewesten. In Brussel wordt dit doelgroepenbeleid nu aangepast aan de eigen noden met de klemtoon op jongeren, ouderen, laaggeschoolde werknemers en langdurig werkzoekenden.

In de nieuwe kaderordonnantie worden een reeks nieuwe of hervormde maatregelen ingevoerd. De concrete uitwerking moet volgen door middel van een Ministerieel Besluiten die de praktische modaliteiten zoals de premiebedragen, procedures, ect. bepalen.

Op 14 september werd het eerste besluit rond de activeringsmaatregelen gepubliceerd. Dat besluit zorgt ervoor dat de maatregelen activa, activa verminderde arbeidsgeschiktheid en aanmoedingssteun bij opleiding vanaf 1 oktober van kracht zullen zijn.

Een belangrijke bemerking. Ook Vlaamse werkgevers die een Brusselse werkzoekende aanwerven kunnen beroep doen op de activa-ondersteuning. Dat betekent dat zij voor bepaalde werknemers beroep kunnen doen op zowel Vlaamse rsz-korting als een Brusselse activeringsuitkering.

Nieuwe of hervormde maatregelen

Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen in de ordonnantie, aangevuld met de laatst beschikbare informatie.

  • Het inschakelingscontract

Deze maatregel is een herneming van de recent ingevoerde ‘inschakelingsgeco’. De maatregel krijgt in deze ordonnantie een eigen regelgevend kader. De bestaande voorwaarden blijven behouden. De maatregel biedt subsidiering voor een overeenkomst van 12 maanden voor jongeren onder de 25 jaar die minstens 18 maanden ingeschreven staan als werkzoekend.

Ze is alleen toegankelijk voor non-profit ondernemingen.

  • De inschakelingsbaan in de sociale economie

De inschakelingsbaan is een samenvoeging van de vroegere Sociale InschakelingsEconomie (SINE) en de DoorstromingsProgramma’s (DSP). De inschakelingsbaan wordt een arbeidsovereenkomst voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, lage scholing of psycho-sociale stoornis.

De maatregel is volgens de ordonnantie alleen toegankelijk voor Plaatselijke Initiatieven voor Werkgelegenheid (PIOW) en inschakelingsondernemingen.

De  lopende hervorming van de ordonnantie Sociale Economie kan de toegang tot de inschakelingsbaan nog verbreden. Minister Gosuin heeft ook aangegeven het budget voor deze maatregel aanzienlijk te willen versterken.

  • Activa

De activa-maatregel is een vereenvoudiging van de bestaande activa-maatregel. Langdurig werkzoekenden ontvangen een werkuitkering die door de werkgevers in mindering kan worden gebracht in de loonkost.

Om in aanmerking te komen volstaat een periode van 12 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende op een periode van 18 maanden. Werkzoekenden jonger dan 30 zonder diploma hoger secundair of werkzoekenden ouder dan 57 komen automatisch in aanmerking. Periodes in tewerkstellingsmaatregelen worden ook gelijkgesteld om in aanmerking te komen.

De uitkering loopt over een periode van 30 maanden. Ze kan pas worden toegekend vanaf een halftijdse tewerkstelling voor een periode van minstens zes maanden.

De werkuitkering bedraagt 350 euro de eerste 6 maanden, 800 euro de volgende 12 maanden en opnieuw 350 euro de laatste 12 maanden.

Deze maatregel staat open voor alle ondernemingen. De in dienst genomen werknemer moet beschikken over een activa-kaart uitgegeven door Actiris.

  • Activa verminderde arbeidsgeschiktheid

Werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid zullen voor een periode van 36 maanden een werkuitkering kunnen ontvangen.

De werkuitkering bedraagt 750 euro de eerste 12 maanden en 600 euro de volgende 24 maanden.

Deze maatregel staat open voor alle ondernemingen. De in dienst genomen werknemer moet beschikken over een activa-kaart uitgegeven door Actiris

  • Aanmoedigingssteun voor opleiding

Werkgevers die werknemers tewerkstellen met recht op activa-werkuitkeringen kunnen een premie krijgen voor de competentieontwikkeling van die werknemers jonger dan 30 jaar die geen diploma hoger middelbaar onderwijs hebben behaald. De premie kan worden ingezet zolang de activering met de werkuitkering van toepassing is en zolang ze de effectieve kost van de opleiding niet overstijgt.

De premie bedraagt maximaal 5.000 euro. De opleiding moet zicht richten op de huidige of toekomstige functie van de werknemer mag ingezet worden voor een opleiding. De werkgever moet 20 dagen voor de opleiding een aanvraag indienen bij Actiris.

Daarnaast zijn er ook enkele bijkomende nieuwe maatregelen zoals een werkervaringsovereenkomst bij openbare instellingen, een ondersteuningspremie voor startende zelfstandigen. Deze zijn niet van toepassing in onze sector.

Behoud van sommige bestaande maatregelen

Naast nieuwe of grondig gewijzigde maatregelen zijn er ook maatregelen die volledig of slechts licht gewijzigd worden omgezet in Brussels regelgeving. 

  • Tewerkstelling via de OCMW’s volgens artikel 60

De bestaande maatregel om leefloners of personen met recht op maatschappelijke dienstverlening werkervaring te laten opdoen en sociale rechten te laten opbouwen, blijft behouden. Ook de bijhorende vermindering van rsz-bijdragen blijft behouden.

  • Rsz-verminderingen voor mentoren

De vermindering van sociale bijdragen voor werknemers die als mentor worden ingezet bij het begeleiden van jonge werknemers blijft behouden. Daarnaast kan een onderneming die jongeren begeleid in het kader van alternerend leren een bijkomende premie krijgen van 1.000 euro per mentor.

  • Rsz-vermindering voor kunstenaars en gesubsidieerde contractuelen (GECO)

De vermindering in sociale bijdragen voor kunstenaars en geco’s blijven onverminderd behouden.

De rsz-vermindeirng voor oudere werknemers blijft behouden, maar organisaties uit onze sector blijven uitgesloten.

Overgangsmodaliteiten

De bestaande federale maatregelen worden niet meteen opgeheven. Werknemers gedomicilieerd in het Brussels Gewest die een activeringsuitkering ontvangen door een opgeheven regeling, bijvoorbeeld voor doorstromingsprogramma’s, blijven deze ontvangen tot ze afloopt of tot uiterlijk 31 december 2018. Ook voor werkgevers die in Brussel opgeheven rsz-verminderingen ontvangen voor werknemers in een ander gewest en zich in Brussel vestigen blijven deze nog tot uiterlijk eind 2018 ontvangen. Vanaf 1 januari 2019 zouden enkel de nieuwe Brusselse maatregelen van kracht mogen zijn.

De nieuwe activeringsmaatregelen gaan van kracht vanaf 1 oktober 2017.

 

We houden je op de hoogte over de verdere invulling van de maatregelen in Brussel.