Hervorming overheidsopdrachten

maandag 22/05/2017

De wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten zou eindelijk in werking moeten treden op 30 juni, ongeveer een jaar na de publicatie in het Belgische Staatsblad. Het ontwerp van KB met de uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is door de Ministerraad van 28 april 2017 in tweede lezing goedgekeurd.

Valt je organisatie onder de verplichtingen van overheidsdrachten? Dan is er goed nieuws. Onder impuls van de Verenigde Verenigingen, ondersteund door Sociare en Unisoc, wordt de administratie voor opdrachten onder 30.000 euro aanzienlijk ingeperkt. Voor opdrachten onder 30.000 euro moet je alleen nog een factuur afsluiten, andere documenten of procedures zijn niet langer vereist. Je moet wel de mededinging laten spelen. Daarvoor gebruik je best het modeldocument waarnaar we onderaan dit artikel verwijzen. 

De nieuwe Wet inzake Overheidsopdrachten zorgt voor een verhoging van het 'drempelbedrag aanvaarde factuur'. Dat betekent een hele vermindering in paperassenwerk. De Verenigde Verenigingen nam het initiatief tot deze administratieve vereenvoudiging, met de steun van Sociare en Unisoc.  

Als ‘aanbestedende overheid’ moet je organisatie de administratieve spelregels volgen: ze moet op een objectieve en transparante wijze mededinging garanderen bij elke zoektocht naar een dienstverlener, leverancier of aannemer. Na het opmaken van de behoeftebepaling maak je vervolgens een raming van de opdracht. De hoogte van deze raming zal bepalen welke procedure je verder volgt. Voor de eenvoudigste opdracht, een onderhandelingsprocedure via aanvaarde factuur, verhoogt het drempelbedrag binnenkort van 8500 euro naar 30.000 euro. 

Let wel: er is nog een kb nodig voor de definitieve inwerkingtreding. De administratie heeft de datum van 30 juni 2017 wel bevestigd op haar website publicprocurement.be.

Bij een aanvaarde factuur geldt de factuur als bewijs van de sluiting van de opdracht. Je bent niet verplicht een bestek op te maken of officiële offertes op te vragen maar je moet wel de markt laten spelen. Je moet met andere woorden kunnen aantonen dat je meerdere potentiële deelnemers hebt onderzocht door het raadplegen van bv. brochures en websites. Een eenvoudig mailtje naar 3 à 5 marktspelers kan hier volstaan. 

Sociare raadt aan om volgend modeldocument te gebruiken.

Je bent niet verplicht om de opdracht aan de goedkoopste marktspeler te gunnen, je stelt met andere woorden je eigen gunningscriteria op. De werkwijze aanvaarde factuur mag er wel niet toe leiden dat je je altijd tot dezelfde deelnemer richt, je moet de mededinging in de tijd spreiden op basis van kwalitatieve selectie. Je mag een opdracht dus niet in stukken knippen om zo onder het grensbedrag te gaan.

Bron: http://www.publicprocurement.be/nl/nieuws/geplande-downtime-e-procurement-tgv-nieuwe-wetgeving-overheidsopdrachten