Codex welzijn op het werk

vrijdag 16/06/2017

10 gepubliceerde kb’s vormen samen de Codex over het welzijn op het werk vormen. Dot zal Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op termijn helemaal vervangen.

In de loop van de jaren werd het ARAB herhaaldelijk gewijzigd en er werd ook andere wetgeving m.b.t. het welzijn op het werk tot stand gebracht. In een Omzendbrief van 28 september 1993 werd besloten dat het ARAB zou vervangen worden door een Codex over het welzijn op het werk om tot een overzichtelijk geheel te komen. De wetgever legt in de welzijnsreglementering de nadruk op het te bereiken doel waar het ARAB vooral gedetailleerde middelen en regels bundelde. De Welzijnswet en de Codex bevatten minder uitvoerig omschreven technische voorschriften.

Elk kb vormt één van de tien boeken van de Codex over het welzijn op het werk. De tien boeken van de Codex over het welzijn op het werk zijn:

Boek I - Algemene beginselen

Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg

Boek III - Arbeidsplaatsen

Boek IV - Arbeidsmiddelen

Boek V - Omgevingsfactoren en fysische agentia

Boek VI - Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

Boek VII - Biologische agentia

Boek VIII - Ergonomische belasting

Boek IX - Collectieve bescherming en individuele uitrusting

Boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën

Elk kb heft de afzonderlijke kb’s op die over de welzijnsaangelegenheden bestonden.

U kunt de Codex over het welzijn op het werk op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kan raadplegen in een overzichtelijke pdf.

De Codex over het welzijn op het werk treedt in werking op 12 juni 2017. Er is een overgangsperiode van twee jaar waarbinnen  de verwijzingen naar de bepalingen van de opgeheven teksten geldig blijven tot ze in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe Codex.

 

De Codex wijzigt niets aan de inhoud van wetgeving. Er zijn wel kleine tekstaanpassingen die de leesbaarheid van de reglementering en de eenduidigheid van de terminologie moeten verhogen. U krijgt dus geen nieuwe verplichtingen op het vlak van het welzijn op het werk.

Wel moet u controleren of er in uw organisatie documenten en/of formulieren worden gebruikt met verwijzingen naar de opgeheven kb’s (bv formulieren preventiediensten). Maar hier hebt u dus twee jaar de tijd voor.

Bron:  10 kb’s van 28 april 2017 tot vaststelling van de boeken I t.e.m. X van de Codex over het welzijn op het werk, Staatsblad van 2 juni 2017