Eindejaarspremie 2017 in PC 329.01

maandag 06/11/2017

Valt jouw organisatie onder het toepassingsgebied van de cao van 6 december 2013 over de eindejaarspremie? Dan betaal je uiterlijk in december 2017 een eindejaarspremie.

De premie is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar met een verhoging van het geïndexeerd bedrag. 

Sociare ondersteunt ook dit jaar de leden met een berekeningstool. Je geeft aan welke eindejaarspremie van toepassing is en vult de gegevens van al uw werknemers in.

Voor doelgroepwerknemers in lde vult u een ander blad in de tool in.

Bedragen eindejaarspremie 2017: 

Deelsectoren

2017

(enkel en alleen de organisaties die door de Vlaamse overheid, op basis van een in de cao vermeld decreet of besluit, voor hun algemene werking gesubsidieerd worden)

vast geïndexeerd bedrag

% van het brutojaarloon

sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, inburgering, milieu- en natuurwerk

132,81  

5,76%

samenlevingsopbouw en integratiesector

132,81  

7,57%

doelgroepwerknemers met wep-plusstatuut en in de lokale diensteneconomie

nvt

4,17%