Return to work: werkgever die herinschakeling weigert, riskeert boete van 800 euro

donderdag 18/05/2017

Er zijn maanden van besprekingen tussen de verschillende kabinetten en lobbywerk van de sociale partners aan vooraf gegaan, maar nu is het dus toch zover: de federale regering heeft in het kader van de begrotingscontrole van maart 2017 een akkoord afgesloten over de responsabilisering van de werkgever in het kader van de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Goed om te weten: dat akkoord gaat voorlopig enkel over een aantal principes. Pas in de weken die volgen zal er werk worden gemaakt van de bijhorende wetteksten en/of KB.

Concreet komt die responsabilisering neer op het volgende:

In de regelgeving over de re-integratie van langdurig zieke werknemers zal toegevoegd worden dat de werkgever verplicht is om de herinschakeling van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn bedrijf te bevorderen. Als de werkgever die verplichting niet naleeft, dan hangt hem een boete van 800 euro boven het hoofd.

Wat er precies bedoeld wordt met “bevorderen” is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel al vaststaat, is dat de werkgever sowieso een sanctie opgelegd zal krijgen in het volgende geval:

•Wanneer tijdens het re-integratietraject wordt geoordeeld dat de afwezige werknemer opnieuw aan de slag kan, mits er aangepast werk wordt voorzien

•EN wanneer de werkgever geen re-integratieplan aanbiedt binnen de termijnen die bepaald worden in de nieuwe re-integratieregelgeving.

Let wel: het systeem van de responsabilisering zal niet van toepassing zijn op ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Na één jaar wil de regering wel evalueren hoe het zit met ondernemingen die meer dan 20 en minder dan 50 werknemers tewerkstellen. Het zijn ook niet enkel de werkgevers die de regering viseert: ze wil in de toekomst ook de werknemers responsabiliseren en daarnaast ook het soms abnormale voorschrijfgedrag van sommige artsen aanpakken.

Unisoc, de werkgeverskoepel van de social profit in ons land, is alvast wel tevreden over de ingreep van de regering die de link tussen de re-integratie van langdurig zieke werknemers en de werkverwijdering van zwangere werkneemsters doorgeknipt, waardoor de sanctie niet van toepassing zal zijn voor deze laatste groep.

Bron: nieuwsoverzicht Unisoc